Κρήτη

Αυγενάκης: Προγράμματα των ΚΔΑΠ στους δήμους

Στην ανάληψη των προγραμμάτων ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ & ΑΜΕΑ από τον οικείο δήμο, αναφέρεται ο Γραμματέας ΠΕ ΝΔ-Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου.

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι: «Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών & Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ & ΑΜΕΑ) αποτελούν κοινωνικές δομές των Α' βάθμιων ΟΤΑ κι έχουν παράγει εξαιρετικά σημαντικό έργο στα 20 χρόνια λειτουργίας τους. Ο θεσμός των κέντρων αυτών ξεκίνησε από το 1996 και αναπτύχθηκε ραγδαία σ' όλη την επικράτεια σημειώνοντας μεγάλη αύξηση τόσο ως προς τον αριθμό των δομών, όσο και ως προς τον αριθμό των παιδιών που απασχολούνται σε αυτά, λόγω και της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης που πλήττει τις ελληνικές οικογένειες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α' 107/31-07-2017) προβλέπεται ότι "Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή προγράμματα που επιδοτούνται από εθνικούς πόρους ή η μετεξέλιξη των προγραμμάτων αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51 παρ. 4 περίπτωση α΄ του ν. 4407/2016 (Α΄ 134) και υλοποιούνταν από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α. μπορούν να αναλαμβάνονται από τον οικείο Δήμο ή να συνεχίζονται υπό τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους, εφόσον το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση εκάστου προγράμματος προβλέπει ότι οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού περιλαμβάνονται μεταξύ των δυνητικών φορέων υλοποίησης του προγράμματος. Η ανάληψη ή η συνέχιση του προγράμματος από το δήμο γίνεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Τα αναληφθέντα προγράμματα συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον οικείο δήμο, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδίκαια σε όλα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις μίσθωσης έργου ή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, οι οποίες, όπου τούτο απαιτείται, συνεχίζονται μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου ανανεώνονται ή παρατείνονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28). Η ανάληψη ή η συνέχιση των προγραμμάτων από το δήμο, κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, ισχύει από 1.7.2016".

Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν και τα προγράμματα των ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠ & ΑΜΕΑ να αναλαμβάνονται από τον οικείο Δήμο μετά από απόφαση του δημοτικού του συμβουλίου. Μάλιστα, ήδη, κάποιοι δήμοι έχουν ξεκινήσει τις προσπάθειες ανάληψης των προγραμμάτων αυτών, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας του ν. Ηρακλείου Κρήτης που προσπαθεί να αναλάβει και να συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμα του ΚΔΑΠ Αρκαλοχωρίου.   

Ωστόσο, η ως άνω νομοθετική διάταξη δεν προβλέπει ρητώς τι ισχύει αναφορικά με τις υποχρεώσεις του οικείου Δήμου, που αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος, και όσα απορρέουν από τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, σε περίπτωση που η δομή του ΚΔΑΠ μεταφερθεί στον οικείο Δήμο. Σύμφωνα με τις γενικότερες διατάξεις του δημοσίου δικαίου και του υπαλληλικού κώδικα, οι υπάλληλοι αυτοί θα πρέπει αυτοδικαίως να μεταφερθούν στον οικείο δήμο, κατ' αντιστοιχία με το λοιπό προσωπικό».      

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

«1. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στα προγράμματα ΚΔΑΠ θα μεταφερθούν στον οικείο δήμο, που αναλαμβάνει το πρόγραμμα, όπως και το λοιπό προσωπικό;

2. Στις υποχρεώσεις που αναφέρει το άρθρο 21 του Ν. 4483/2017 περιλαμβάνεται και το προσωπικό με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των προγραμμάτων αυτών;».

Σχόλια