Κρήτη

“Μινωικές Γραμμές”: Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 7,4 εκατ. φόρους

Το εννεάμηνο του 2017, οι "Μινωικές Γραμμές" σε ενοποιημένο επίπεδο παρουσίασαν θετικά οικονομικά αποτελέσματα παρά τη σημαντική αύξηση που κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων.

Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 62,6 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 19,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 7,4 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, κατά την 30ή/9/2017, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε 287,6 εκατ. (2,69 ευρώ ανά μετοχή), ενώ ο τραπεζικός δανεισμός της διαμορφώθηκε στα 148,2 εκατ. ευρώ.

Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις που καταγράφει η εταιρεία, καθώς και η υγιής χρηματοοικονομική της διάρθρωση αποδεικνύουν έμπρακτα ότι οι επιλογές που έγιναν για την προσαρμογή της στις νέες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στη χώρα μας, κατά την τελευταία δεκαετία, κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Σχόλια