Κρήτη

Μάθετε τα πάντα για την Πιλοτική Τάξη Μαθητείας

Οργανώνεται ημερίδα για την Πιλοτική Τάξη Μαθητείας την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Οργανώνεται ημερίδα για την Πιλοτική Τάξη Μαθητείας την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Η ημερίδα διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης στην αίθουσα «Καστελάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και ώρα 09:00 - 15:00 με γενικό θέμα:

«Πιλοτικό πρόγραμμα μαθητείας Περιφέρειας Κρήτης»

Ομιλητές: Εκπαιδευτικοί και εργοδότες του πιλοτικού προγράμματος της μαθητείας Περιφέρειας Κρήτης, εκπρόσωποι επιμελητηρίων και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Δ. Μπαξεβανάκης.

Η ημερίδα υλοποιείται  στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη.

Η Μαθητεία υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται στον χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική δομή.

Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα.

Σχόλια