Κρήτη

Το νοσοκομείο Χανίων δημιούργησε ένα «σύμμαχο» των ασθενών

Ένα νέο γραφείο προστασίας δικαιωμάτων των ληπτών και ληπτριών υπηρεσιών υγείας δημιουργήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Συγκεκριμένα, ξεκίνησε πρόσφατα -στο ισόγειο του Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»- η λειτουργία του αυτοτελούς «Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών, -τριων Υπηρεσιών Υγείας».

Το γραφείο είναι ένας «σύμμαχος» των ασθενών για την προάσπιση των απαραίτητων αρχών σεβασμού της αξιοπρέπειας, της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων τους, ενώ παράλληλα τους διασφαλίζει την έγκαιρη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών Υγείας.

Στο γραφείο μπορούν να απευθύνονται τόσο οι ασθενείς, όσο και οι συγγενείς ή συνοδοί τους για την αποτελεσματικότερη προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Το αυτοτελές «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών, -τριων Υπηρεσιών Υγείας»:

-1. Συλλέγει και διεκπεραιώνει καταγγελίες, παραπόνα αλλά και θετικές εντυπώσεις.

-2. Παρεμβαίνει στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών υπηρεσιών υγείας.

-3. Μεριμνά για την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα τους κατά την λήψη υπηρεσιών υγείας.

-4. Παρακολουθεί την εξυπηρέτηση των ασθενών εντός του νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του και παρεμβαίνει για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων τους.

-5. Έχει την ευθύνη για τον συντονισμό για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες και Τμήματα κάθε θέματος που αφορά στην προστασία δικαιωμάτων.

-6. Διευκολύνει την υποβολή αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας  Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική Αρχή.

-7. Ενημερώνει το προσωπικό του Νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά πρακτικές, με βάση την νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία.

-8. Υποβάλει προτάσεις για τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Με πρωτοβουλία του Γραφείου ενημερώνεται συστηματικά και περιοδικά η Διοίκηση, οι λοιπές υπηρεσίες του νοσοκομείου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας καθώς και οι αρμόδιες ΥΠΕ για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας.

Οδηγίες Υποβολής Παραπόνων και Καταγγελιών

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν το παράπονο - καταγγελία τους αυτοπροσώπως ή και μέσω εκπροσώπου νόμιμα εξουσιοδοτημένου, καθώς επίσης με συστημένη επιστολή, τηλεομοιοτυπία (fax), e-mal και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, σημειώνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Επικοινωνία:

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών, -τριων Υπηρεσιών Υγείας Γ.Ν. Χανίων.

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Ελευθερίου 28 Χανιά ΤΚ 73300

Τηλέφωνο: 2821022199

Fax : 2821071112

E-mail : proaspisi-chania@gmail.com

Ωράριο Υποδοχής Κοινού: 07.00 π.μ. έως15.00 μ.μ.

Σχόλια