Κρήτη

Ευρωπαϊκές επενδύσεις σε τοπικό & περιφερειακό επίπεδο

Στο πλαίσιο της πτώσης των δημοσίων επενδύσεων από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές μετά την εκδήλωση της κρίσης το 2008 (μείωση κατά 15%), η φετινή έκτακτη σύνοδος της Σοσιαλιστικής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία θα διεξαχθεί στη Βαλένθια, στις 15 Σεπτεμβρίου, θα εξετάσει το θέμα των Ευρωπαϊκών Επενδύσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και θα περιγράψει προτάσεις πολιτικής για την επανέναρξη τους.

Η πρώτη συνεδρία θα επικεντρωθεί στο πώς ο προϋπολογισμός της Ε.Ε., (και ιδιαίτερα η πολιτική συνοχής), θα πρέπει να είναι μετά το 2020, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επενδύσεις που απαιτούνται για τους πολίτες μας.

Η σύνοδος θα αντλήσει επίσης τα πρώτα διδάγματα από τη λειτουργία του σχεδίου «Juncker» και από άλλα επενδυτικά εργαλεία της Ε.Ε., παραδείγματος χάριν για τη χρηματοδότηση των μεταφορών ( Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη») ή για την έρευνα («Ορίζοντας 2020»).

Οι συζητήσεις θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον, όπως, παραδείγματος χάρη, η θέσπιση προγραμμάτων δημοσιονομικής τόνωσης σε περιφερειακό επίπεδο που θα επικεντρώνονται στις επενδύσεις που ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, θα δοθεί έμφαση ώστε στο να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό τα δάνεια, τα Καινοτόμα Χρηματοδοτικά Μέσα και οι Καινοτόμες Δημόσιες

Συμβάσεις, μπορούν να αποτελέσουν «εναλλακτική λύση» σε μια πολιτική που βασίζεται στις επιχορηγήσεις.

Ο Γιάννης Κουράκης που συμμετέχει στη συνεδρίαση ως μέλος της Σοσιαλιστικής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών δήλωσε :

«Με τις πιθανές συνέπειες του «Brexit» στον προϋπολογισμό της Ε.Ε., απαιτούνται νέες προσεγγίσεις για τη χρηματοδότηση των βασικών αναγκών σε επίπεδο Ε.Ε..

Ταυτόχρονα, τονίζει, ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι σε μεγάλο βαθμό ασυμβίβαστα με τα χαρακτηριστικά χρηματοδότησης του κράτους πρόνοιας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας».

Σχόλια