Κρήτη

Δωρεάν διανομή προϊόντων σε τρίτεκνους και πολύτεκνους

Υλοποιείται το πρόγραμμα για δωρεάν διανομή αποσυρόμενων προϊόντων στην Ιεράπετρα για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται με βάση οικονομικά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται σε σχετική ΚΥΑ και είναι:

-Πολύτεκνοι γονείς με προστατευόμενα τέκνα, των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκαεπτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα (17.280) ευρώ. Για κάθε ένα προστατευόμενο τέκνο, πέραν των τεσσάρων (4), το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ.

-Οι γονείς τριών (3) προστατευόμενων τέκνων, των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες από τους συλλόγους τριτέκνων και πολυτέκνων όπου θα υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο δημοσίου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα της πολυτεκνίας και της τριτεκνίας αντίστοιχα, καθώς και αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος τρέχοντος έτους (εκκαθαριστικό).

Σχόλια