Κρήτη

Συγκροτείται η Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δήμο Ιεράπετρας

Ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας κ. Ηλίας Νταραράς, ανακοινώνει την έναρξη των διαδικασιών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δήμο Ιεράπετρας.

Ο Δήμος Ιεράπετρας, σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, θα προχωρήσει στη συγκρότηση, για το υπόλοιπο  της δημοτικής περιόδου, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που αποτελείται από εκπροσώπους των Φορέων της τοπικής κοινωνίας.

Προβλέπεται η συμμετοχή των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών Συλλόγων και Οργανώσεων, των επιστημονικών Συλλόγων και Φορέων, των τοπικών Οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, των εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, των Ενώσεων και Συλλόγων Γονέων, των αθλητικών και πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων, των εθελοντικών Οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, και άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Η αναφορά αυτή είναι ενδεικτική και στην Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Φορείς, Σύλλογοι ή Οργανώσεις, που υφίστανται και λειτουργούν στο Δήμο.

Επίσης, σε ποσοστό ένα τρίτο  του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων Φορέων, ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το δήμαρχο. Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, σύμφωνα

με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Καλούνται οι Φορείς, καθώς και οι δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ιεράπετρας, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους μέχρι τις 7 Απριλίου 2017, απευθύνοντας το σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα

στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία Φορέα, ονοματεπώνυμο δημότη, τηλέφωνο, δ/νση, Τ.Κ. e mail).

Ειδικά για τους Φορείς πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής με στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία Φορέα, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου, τηλέφωνο, δ/νση, Τ.Κ. e mail).

Ρεπορτάζ: Νίκος Πετάσης

Σχόλια