Κρήτη

Σημαντική αύξηση στα έσοδα του ΟΛΗ

Κατά 200.000 ευρώ αυξημένα εμφανίστηκαν τα έσοδα του Οργανισμού λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2016, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστο το εμπόριο και τις μεταφορές.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα του ΟΛΗ Α.Ε. παρουσίασαν αύξηση 5,30% στο 8μηνο του 2016 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ήτοι τα συνολικά έσοδα 8μήνου ανήλθαν σε 4.150.000 ευρώ έναντι 3.940.000 ευρώ το 2015.

Από την άλλη, τα έξοδα της επιχείρησης για την ίδια χρονική περίοδο παρουσίασαν μείωση κατά 14,00% σε σχέση με το 2015, ήτοι, οι δαπάνες του 8μήνου από 2.242.000 ευρώ το πρώτο οκτάμηνο του 2015 μειώθηκαν σε 1.928.000 ευρώ για το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2016.

Παράλληλα, ο προϋπολογισμός κινείται πολύ θετικότερα από τους αρχικούς στόχους, ενώ τα πραγματικά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση 16,95% σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό.

Σημειώνεται ότι τα διαθέσιμα του ΟΛΗ Α.Ε. παρουσιάζουν σημαντική αύξηση στο 8μηνο του 2016 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την χρηστή διαχείριση της Διοίκησης καθώς και την επιμέλεια που επιδεικνύει στην μείωση των δαπανών.

Η Διοίκηση του ΟΛΗ Α.Ε., παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζει εμπόριο και μεταφορές, έχει θέσει ως κύριο στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών και των εξορθολογισμό των εξόδων για να επιτύχει  σημαντική βελτίωση στα οικονομικά του Οργανισμού.

Σχόλια