Κρήτη

Σαράντα προσλήψεις εποχικών στο Δημο Χανίων

Σαράντα άτομα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, θα προσλάβει ο Δήμος Χανίων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών για την "Παιδική Εξοχή - Κατασκήνωση Καλαθά", με διάρκεια απασχόλησης έως δύο μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

* Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

* Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το αρθρ. 169 του ν.3584/07 και 206 του Ν.3584/2007 ότι είναι αληθινά τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση (δίνεται από την υπηρεσία).

* Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

* Βεβαιώσεις κατασκηνωτικής εμπειρίας (όπου απαιτείται).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χανίων (στη διεύθυνση Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, Χανιά, 1ος όροφος, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2821341670-671-674), από έως και 22/6/2016 από 8.30 π.μ. εως 2.30 μ.μ

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στο email: t-adynamiko@chania.gr ή με αποστολή στο FAX 2821341679. Η παρούσα ανακοίνωση και η αίτηση είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr).

Σημείωση: Το προσωπικό της κατασκήνωσης εν γένει παραμένει 24 ώρες το 24ωρο μέσα στην κατασκήνωση όλες τις ημέρες των κατασκηνωτικών περιόδων.

Σχόλια