Κρήτη

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την καθαριότητα στα Χανιά

Διαδικτυακά και συγκεκριμένα μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού θα γίνει η επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της καθαριότητας κοινόχρηστων και δημοτικών υπηρεσιών του δήμου Χανίων.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.718.482, 04 ευρώ με τη σχετική σύμβαση να έχει ισχύ για έναν χρόνο και δυνατότητα μονομερούς παράτασης για έναν ακόμα.

Με την υπηρεσία καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών υπηρεσιών του δήμου Χανίων για έναν χρόνο, προβλέπονται σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ εργασίες σάρωσης, αποψίλωσης, ασβεστόχρωσης οδών και πλατειών, καθαρισμός λαϊκών αγορών, πλύσιμο πεζοδρομίων και πλατειών, εκχωμάτωση ρείθρων, πλύσιμο κάδων απορριμμάτων, αποξήλωση αφισών, κόψιμο κλαδιών (που εμποδίζουν κυκλοφορία - ορατότητα οδών).

Η υπηρεσία καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων του δήμου Χανίων αφορά όλες τις δημοτικές ενότητες του και αναλυτικά Χανίων, Νέας Κυδωνίας,Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραμειών και Σούδας. Επίσης προβλέπονται εργασίες καθαρισμού δημοτικών αφοδευτηρίων, καθαρισμού δημοτικών γυμναστηρίων, καθώς και Υπηρεσίες διάθεσης -μεταφοράς -τοποθέτησης και καθαριότητας χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των λαϊκών αγορών

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίστηκε η 3η Μαΐου και ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η 19η Μαΐου και ώρα 15:30

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 25 Μαΐου στις 10 το πρωί.

Σχόλια