Κρήτη

Έρευνα του ΕΛΚΕΘΕ για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία

Οι κλιματικές αλλαγές δεν είναι ένα πρωταπριλιάτικο ψέμα! Είναι αληθινές, συμβαίνουν τώρα και απειλούν τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθώς ο πληθυσμός στη Γη αυξάνεται, η ανάγκη για τρόφιμα μεγαλώνει συνεχώς.

Οι προβλέψεις όμως δείχνουν μια γενική μείωση στην παραγωγή τροφίμων λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το έργο ClimeFish θέλει να δώσει έμφαση στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, τόσο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις όσο και για να εκμεταλλευτούμε πιθανές ευκαιρίες λόγω των κλιματικών αλλαγών.

Στόχος του ClimeFish είναι να βοηθήσει έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η αύξηση της παραγωγής τροφίμων από τη θάλασσα θα γίνει σε περιοχές και είδη, για τα οποία υπάρχει δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες εξελίξεις στο κλίμα. Με αυτό  τον τρόπο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην απασχόληση και την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών και παράκτιων περιοχών.

Στο πλαίσιο του ClimeFish θα γίνουν προβλέψεις παραγωγικών σεναρίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε μια κοινωνικο-οικονομική ανάλυση, με σκοπό τον εντοπισμό κινδύνων και ευκαιριών που συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές. Τα βιολογικά μοντέλα που θα χρησιμοποιηθούν βασίζονται τόσο στην κατανομή και παραγωγή ειδών με συγκεκριμένο ενδιαφέρον, όσο και σε αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολλών ειδών. Οι στρατηγικές για την αντιμετώπιση των κινδύνων και την αξιοποίηση των ευκαιριών, οι οποίες θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, αναμένεται να ενισχύσουν την επιστημονική γνώση και να βελτιώσουν τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της παραγωγής και τη χάραξη πολιτικής. Το έργο θα μελετήσει τρεις παραγωγικούς τομείς: θαλάσσια  υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσια αλιεία, παραγωγή σε γλυκά νερά (λίμνες και υδατοσυλλογές). Περιλαμβάνει 16 μελέτες περίπτωσης και αναφέρεται σε πάνω από 25 είδη ψαριών.

Το ClimeFish θα παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για την προετοιμασία σχεδίων διαχείρισης  προσαρμοσμένων στην αλλαγή του κλίματος, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των οικονομικών απωλειών και των κοινωνικών συνεπειών. Το αποτέλεσμα του προγράμματος θα είναι ένα πλαίσιο υποστήριξης αποφάσεων, το οποίο θα περιέχει οδηγίες, και βάσεις δεδομένων.

Η κοινοπραξία ClimeFish περιλαμβάνει 21 εταίρους από 16 χώρες, με επιστήμονες από πανεπιστήμια και εθνικά ερευνητικά ιδρύματα καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), καθώς και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργητών (ΣΕΘ).

Σχόλια