Κρήτη

Πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου

Διαγωνισμό για πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού προκηρύχθηκε από τον Πλοηγικό Σταθμό Ηρακλείου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης με σκοπό την κάλυψη έκτακτων αναγκών πλοηγήσεων των πλοηγικών σταθμών, προκηρύσσει το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Γραμματεία Λιμένων, λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων/Αυτοτελές Τμήμα Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, τα προσόντα που πρέπει οι δικαιούχοι να κατέχουν είναι: α) μία θέση πλοηγού (δίπλωμα πλοιάρχου α'), β) μία θέση κυβερνήτη πλοηγίδας (κάτοχος διπλώματος κυβερνήτη Α' ή Β' ή Γ') και γ) μία θέση μηχανοδηγού πλοηγίδας (κάτοχος διπλώματος μηχανοδηγού τουλάχιστον Β').

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνετια στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου (α' όροφο) στο γραφείο Επιστασίας εργάσιμες ημέρες και ώρες (από 9:00 έως 14:00) και μέχρι την 24/3/2016.

Προσόντα υποψηφίων:

Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς.

Να μην έχουν καταδικαστεί για ειδικά ναυτικά αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 205 έως και 239 του Ν. 187/1973 "Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου".

Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή από το ΑΣΝΑ ή να εκκρεμεί υπόθεση σε αυτό που τους αφορά.

Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό: 1. για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή, 2 για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχόμενης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιοσδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.

Να μην διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι τα παραπάνω αδικήματα.

Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α. Αίτηση.

Β. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότηττας ή διαβατηρίου

Γ. Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας.

Δ. Κάρτα υγείας σε ισχύ για τους εν ενεργεία ναυτικούς και γνωμάτευση Δημοσίου Νοσοκομείου για τους συνταξιούχους, με την οποία θα βεβαιώνεται η υγεία και η αρτιμέλεια του ενδιαφερόμενου.

Ε. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα αναφερόμενα στην (1δ) της παρούσας, όπου θα δηλώνεται επιπρόσθετα ότι ο ενδιαφερόμενος είναι γνώστης των λιμένων δικαιοδοσίας του Πολογικού Σταθμού Ηρακλείου, των ευκολιών αυτών και των λοιπών τοπικών συνθηκών.

Στ) Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του ΥΝΑΝΠ ή Λιμενική Αρχή.

Ζ) Πρόσθετη βεβαίωση ΓΕΝΕ (για άνεργους ναυτικούς). Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΓΕΝΕ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δε θα απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή επίδειξη κάρτας ανεργίας.

Επιτρέπεται η κατάθεση δικαιολογητικών από συνταξιούχους ναυτικούς έως 60 ετών και η πρόσληψη αυτών θα πραγματοποιηθεί μόνο στην περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης ή επίδειξης κάρτας ανεργίας.

Επιτρέπεται η κατάθεση δικαιολογητικών από συνταξιούχους ναυτικούς έως 60 ετών και η πρόσληψη αυτών θα πραγματοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι λοιποί κατά κλάδο υποψήφιοι (εν ενεργεία ναυτικοί).

Η αποζημίωση του προσληφθέντος έκτακτου ναυτικού προσωπικού βαρύνει τον Λογαριασμό Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας και καθορίζεται κατά πλοηγούμενο πλοίο χωρίς να υπερβαίνει τα τρία τέταρτα (3/4) της αποζημίωσης του μόνιμου προσωπικού.

Η προκήρυξη είναι αναρτητέτα στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Διαύγεια (http:diavgia.gov.gr) με ΑΔΑ: 755Θ4653ΠΩ-2ΔΜ, από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Σχόλια