Κρήτη

ΟΑΝΑΚ: Με επιτυχία η ολοκλήρωση των Πρoγραμμάτων LEADER & ΟΠΑΑΧ

Με επιτυχία ολοκλήρωσε το σημαντικό έργο που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2010 με την 1η προκήρυξη και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2015, με την υλοποίηση σημαντικών ιδιωτικών και δημοσίων έργων στην ενδοχώρα της Δυτικής Κρήτης, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης A.E. ως Ομάδα Τοπικής Δράσης για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας Leader και ΟΠΑΑΧ στη Δυτική Κρήτη.

Τα χρηματοδοτούμενα έργα, ικανοποιώντας την βασική επιδίωξη που είχε τεθεί για την αξιοποίηση των τοπικών πόρων (πολιτισμός, φυσικό περιβάλλον κ.λπ.) ώστε να ενισχυθούν η οικονομία και η απασχολησιμότητα στην περιοχή μας, αφορούσαν στην δημιουργία & λειτουργία νέων μικρών επιχειρήσεων και στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων. Παράλληλα οι ΟΤΑ χρηματοδοτήθηκαν 100% για να κατασκευάσουν μικρές υποδομές που θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση των κατοίκων των περιοχών τους.

Πιο συγκεκριμένα οι κατηγορίες των ιδιωτικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν (50%) αφορούσαν σε:

? Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων (μονάδες μεταποίησης κ.λ.π)

? Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

? Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί, μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

? Ιδρύσεις επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί, χώρων εστίασης και αναψυχής

Ενώ τα Δημόσια έργα που χρηματοδοτήθηκαν (100%) αφορούσαν σε:

? Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων)

? Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, έργα προστασίας περιβάλλοντος

? Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, πλακοστρώσεις-πεζοδρομήσεις, φωτισμός, υπογειοποίηση καλωδίων.

Ως προς τα οικονομικά μεγέθη, στα πλαίσια του Leader - Άξονας 4, εντάχθηκαν και προχώρησαν σε υλοποίηση 54 έργα, Συνολικού Προϋπολογισμού 9.5 εκ €, από τα οποία 13 ολοκληρώθηκαν πλήρως και τα υπόλοιπα 41 πιστοποιήθηκαν και πληρώθηκαν μερικώς και έχουν μεταφερθεί αυτομάτως για ολοκλήρωση και αποπληρωμή στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Στα πλαίσια του ΟΠΑΑΧ - Άξονα 3, εντάχθηκαν και προχώρησαν σε υλοποίηση 15 έργα Συνολικού Προϋπολογισμού 4,6 εκ €, από τα οποία 2 ολοκληρώθηκαν πλήρως και τα υπόλοιπα 13 πιστοποιήθηκαν και πληρώθηκαν μερικώς και έχουν μεταφερθεί αυτομάτως για ολοκλήρωση και αποπληρωμή στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Αξίζει να αναφερθεί το δυσμενές γενικότερο περιβάλλον (αυξημένη γραφειοκρατία, περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων, κ.λ.π) και οι δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεραστούν προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση, πιστοποίηση και αποπληρωμή των προαναφερθέντων έργων, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην τόνωση της οικονομίας και απασχολησιμότητας στην ενδοχώρα μας.

Τέλος, ο ΟΑΚ Α.Ε. ως ομάδα τοπικής δράσης και πάντα υπό το πρίσμα της ουσιαστικής συνεργασίας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες/επενδυτές και τους ΟΤΑ, προτίθεται ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου να συνεχίσει με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, την προσπάθεια για μια ουσιαστική ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης στην κρητική ενδοχώρα, επιδιώκοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την περιοχή δραστηριοποίησής.

Σχόλια