Κρήτη

Στο ΜΑΙΧ η 2η Γενική Συνέλευση του AGFORWARD

Στο Συνεδριακό Κέντρο του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) πραγματοποιείται η 2η Γενική Συνέλευση του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος AGFORWARD (FP7) από σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015. Τις εργασίες παρακολουθούν μέλη του προγράμματος από 15 χώρες και 23 εκπαιδευτικά ή ερευνητικά κέντρα.

Συντονιστής του προγράμματος είναι το Cranfield University, U.K.

Όπως αναφέρει η επιστημονικά υπεύθυνη για την Ελλάδα κυρία Αναστασία Παντέρα, το AGFORWARD (AGroFORestrythat Will Advance Rural Development) είναι ένα τετραετές ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Έβδομο Πρόγραμμα - Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (FP7). Ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2014 και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2017.

Το έργο βασίζεται σε υπάρχοντα αγροδασικά πειράματα, σε δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή σε υπάρχουσες καλλιέργειες και σε προηγούμενα ερευνητικά προγράμματα όπως το "SilvoarableAgroforestryForEurope(SAFE)".

Η Ευρωπαϊκή Αγροδασική Ομοσπονδία συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα. Η έναρξη του έργου συμπίπτει με την έναρξη των κανονισμών Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. που μπορούν να υποστηρίξουν την εγκατάσταση αγροδασοπονικών συστημάτων.

Τι είναι η αγροδασοπονία; Αγροδασοπονία είναι η πρακτική της εκ προθέσεως ενσωμάτωσης ξυλώδους βλάστησης (δέντρων ή θάμνων) με γεωργικά συστήματα και/ή ζώα για τη μέγιστη ωφέλεια από τις διαμορφούμενες οικολογικές και οικονομικές αλληλεπιδράσεις. Η υπάρχουσα έρευνα δείχνει ότι η κατάλληλη εφαρμογή των αγροδασοπονικών αρχών και πρακτικών αποτελεί ένα βασικό εργαλείο που θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει πιο βιώσιμες μεθόδους παραγωγής τροφής και πρώτων υλών με παράλληλα οφέλη για τους αγρότες και το περιβάλλον.

Το πρόγραμμα AGFORWARD χρησιμοποιεί τη συμμετοχική προσέγγιση καθώς οι επιτυχημένες και βιώσιμες αγροδασοπονικές πρακτικές αναπτύσσονται καλύτερα με τη συνεργασία των αγροτών και των ιδιοκτητών γης με το ερευνητικό και λοιπό προσωπικό πεδίου.

Στόχοι και αντικείμενα

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να προωθήσει τις πρακτικές της αγροδασοπονίας στην Ευρώπη οι οποίες θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου, δηλαδή τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας καθώς και του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος. Στο έργο συμμετέχουν δύο διεθνείς οργανισμοί και πάνω από 23 πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και γεωργικές οργανώσεις από όλη την Ευρώπη.

Το έργο θα επιτύχει τον παραπάνω στόχο με την υλοποίηση τεσσάρων υποστόχων-αντικειμένων:

1. Να γίνει κατανοητό το πλαίσιο και η έκταση των αγροδασικών συστημάτων στην Ευρώπη,

2. Να προσδιοριστούν, αναπτυχθούν και ελεγχθούν σε πραγματικές συνθήκες (στο πεδίο) καινοτομίες με σκοπό τη βελτίωση και τη βιωσιμότητα των αγροδασικών συστημάτων στην Ευρώπη.

3. Να αξιολογηθούν-αναπτυχθούν καλύτερα προσαρμοσμένα σχέδια και πρακτικές σε περιοχές όπου η αγροδασοπονία δεν ασκείται ή μειώνεται και να ποσοτικοποιηθούν ευκαιρίες για την εφαρμογή τους σε κλίμακα πεδίου, αγρού και τοπίου.

4. Να προωθήσει την ευρύτερη υιοθέτηση των κατάλληλων αγροδασικών συστημάτων στην Ευρώπη μέσω της ανάπτυξης κατάλληλης πολιτικής καθώς και της διάδοσής τους.

Σχόλια