Κρήτη

Υποβολή προτάσεων σε μέτρα του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ανακοινώνει ότι δυνητικά δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για ένταξη στα μέτρα 1.1 "Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων", 2.1 "Υδατοκαλλιέργεια" και 2.3 "Μεταποίηση-εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας", του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω 3 προσκλήσεις, που αφορούν αντίστοιχα μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013:

1. Μέτρο 1.1-Μόνιμη Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων

Η αριθμ. Απόφασης 395/06.03.2015 ΑΔΑ: Ψ1ΚΒ465ΦΘΗ-ΙΜΠ ΦΕΚ 383/Β/19.03.2015 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, φυσικών ή νομικών προσώπων, πλοιοκτητών τουλάχιστον ενός έτους, επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, που διαθέτουν το αλιευτικό εργαλείο της τράτας βυθού με πόρτες (μηχανότρατες), που επιθυμούν τη μόνιμη παύση της αλιευτικής τους δραστηριότητας.

Αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους μπορούν να υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, όσον αφορά την Π.Ε. Ηρακλείου, μέχρι 19/4/2015, όταν πρόκειται για επανεκδήλωση ενδιαφέροντος με αίτηση που είχε υποβληθεί στα πλαίσια προγενέστερης πρόσκλησης και δεν είχε ικανοποιηθεί, λόγω έλλειψης πιστώσεων. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας και για ακόμα 30 ημέρες, δηλαδή μέχρι 19/5/2015, επιτρέπεται η υποβολή νέων αιτήσεων.

2. Μέτρο 2.1-Υδατοκαλλιέργεια

Η αριθμ. Απόφασης 396/06.03.2015 ΑΔΑ: ΩΞ3Σ465ΦΘΗ-54Χ ΦΕΚ 384/Β/19.03.2015 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώσεων αυτών, συλλογικών φορέων, φορέων Αυτοδιοίκησης, λοιπών οργανώσεων, εκπαιδευτικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων, για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, στα πλαίσια των παρακάτω δράσεων:

Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, λόγω κατασκευής νέων μονάδων.

Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής, λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.

Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου, που παράχθηκε σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς/δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν σχετικό φάκελο επενδυτικού σχεδίου, στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και μέχρι την 29η/5/2015.

3. Μέτρο 2.3-Μεταποίηση και Εμπορία

Η αριθμ. Απόφασης 397/06.03.2015 ΑΔΑ: ΨΛ6Π465ΦΘΗ-1ΞΝ ΦΕΚ 385/Β/19.03.2015 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ατομικών επιχειρήσεων, Ν.Π.Ι.Δ. (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Προσωπικές εταιρείες, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Συνεταιριστικές και Δημοτικές Επιχειρήσεις), για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στα πλαίσια των παρακάτω δράσεων:

Δράση 1: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης (Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση μονάδων).

Δράση 2: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας. (Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση μονάδων).

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς/δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν σχετικό φάκελο επενδυτικού σχεδίου στην ΕΥ ΕΦΔ ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και μέχρι την 29η/5/2015.

Για περισσότερη πληροφόρηση, όσον αφορά τα παραπάνω μέτρα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη δ/νση: Ν. Πλαστήρα 100, αρμόδιοι Ε. Βάλλα, τηλ. 2810 309271 και Σ. Μπιγιάκης, τηλ. 2810 309258. Υποδείγματα αιτήσεων προϋποθέσεων και δικαιολογητικών υποβολής υπάρχουν στις αντίστοιχες προσκλήσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.alieia.gr».

Σχόλια