Κρήτη

Ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης

          Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου/ Πλοηγικός Σταθμός Ηρακλείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης για τις Πλοηγίδες Π48 και Π63 Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου  για το έτος 2014.

      Η προμήθεια θα είναι τμηματική και θα αφορά ποσότητα πετρελαίου κίνησης έως επτά χιλιάδων λίτρων (7.000 λιτ.), ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31-12-2014.

      Η προμήθεια που πρόκειται να ανατεθεί σε μειοδότη, θα γίνεται με βάση ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής πώλησης που εκδίδεται εβδομαδιαία από την Περιφέρεια Κρήτης (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου). Η αποπληρωμή της δαπάνης θα γίνεται μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών  από την Υπηρεσία μέσω της Παγίας Προκαταβολής Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου.

      Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου με ειδικό όχημα του πρατηριούχου εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου στους τηλεφωνικούς αριθμούς: 213-406911/12 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, με το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής πώλησης, εσώκλειστες σε φάκελο επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου μέχρι  και την 03-04-2014 και ώρα 13:00.

Σχόλια