Κρήτη

Υποδέχτηκαν το φως της ελπίδας οι Κρητικοί- "Υποφέρομε σταυρώσεις..."

Με ευλάβεια υποδέχτηκαν το φως της ελπίδας οι Κρητικοί οι συνέρευσαν σε ναούς και μοναστήρια.

Οι πιστοί παρακολούθησαν την λειτουργία της Αναστάσεως με σημείο αναφοράς τον Ιερό μητροπολιτικό ναό του Αγίου Μηνά και άκουσαν συγκινημένοι το «Χριστός ανέστη» .

Το φως της Ανάστασης συμβολίζει τη νίκη της ζωής επί του θανάτου, το φως που επισκιάζει το σκότος, την γέννηση της ελπίδας.

Μάλιστα λόγω των δεινών που βιώνουν και οι Κρητικοί λόγω του Μνημονίου, το μήνυμα ήταν διπλό, αφού και οι πιστοί περιμένουν και τη δική τους Ανάσταση.

Μύνημα με νόημα από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης

Στο πασχαλινό μήνυμά του προς τους πιστούς ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος αναφέρεται στα βάσανα του ελληνικού λαού και την Ανάσταση που περιμένει. Όπως αναφέρει:

?ορτάζομε κι ?φέτος, τήν σημερινήν ?μέρα, τήν ?νάσταση το? Κυρίου μας, τό Πάσχα τ?ν ?λλήνων, τό Πάσχα μας. ?μέρα Γιορτ?ς, χαρ?ς καί ?γαλλιάσεως.

? λαός καί τό Γένος μας, διά μέσου τ?ν α?ώνων καί ε?τυχ?ς καί σήμερα, ?κφράζει τήν πίστη καί τήν χαρά του μέ τόν γνωστόν α?τόν χαιρετισμό «Χριστός ?νέστη! ?ληθ?ς ?νέστη!», ? ?πο?ος γιά τήν ?ναστάσιμη περίοδο τ?ν σαράντα ?μερ?ν, ?πό τήν ?μέρα τ?ς ?ναστάσεως, ?ντικαθιστ? κάθε ?λλο χαιρετισμόν. Μέ τόν χαιρετισμόν α?τόν ?κφράζεται τό βίωμα, ? πίστη, ? μετοχή, ? χαρά καί ? ?γαλλίαση γιά τό Γεγονός τ?ς ?ναστάσεως.
Χριστός ?νέστη! ?ληθ?ς ?νέστη!

Μέ α?τό τόν ?ναστάσιμο χαιρετισμό το? λαο? καί τ?ς Παραδόσεώς μας, σ?ς χαιρετίζομε καί ?με?ς σήμερα καί ?πό α?τό τόν διαχρονικό καί α?ώνιον χαιρετισμό μας, τ?ς πραγματικότητας τ?ς ?ναστάσεως, θά ?ντλήσωμε σήμερα μηνύματα, ?λπίδα καί ζωή, γιά τήν ?ποχή μας, γιά τίς συνθ?κες, ?πό τίς ?πο?ες ζο?με, στούς δύσκολους  καιρούς μας.

?γαπητοί μου ?δελφοί, 

Χριστός ?νέστη! ?ληθ?ς ?νέστη! 

?πως ε?ναι γνωστόν σέ ?λους μας, ? Χριστός ?συκοφαντήθηκε, ?πονομεύθηκεν, ?διώχθηκεν, ?προδώθηκεν, ε?ρωνεύθηκεν, ?μαστιγώθη-κεν, ?σταυρώθηκεν, ?τάφη, κατέβηκεν ε?ς τόν ?δην, ε?ς τόν ?πο?ον ?μεινεν μέ τούς ?π' α??νος κεκοιμημένους ?νθρώπους, τούς ?ποίους ?συνάντησεν, ?σπασε τά δεσμά το? θανάτου καί το? ?δου καί ?λευθέρωσεν ?πό τή φθορά καί τόν θάνατο τό γένος ?λων τ?ν ?νθρώπων, ?ναστήθηκεν. 

Ε?ς τήν συνέχεια, ?μφανίσθηκεν ε?ς τούς μαθητές Του καί ?χι μόνον. ?φερε τήν ?νάστασή Του, τό μέγα α?τό, α?ώνιον Δ?ρον ε?ς τόν λαόν Του, τούς λαούς καί τούς ?νθρώπους ?λων τ?ν ?ποχ?ν καί ?λων  τ?ν ?νθρώπων, ?μεινε μαζύ μας ?λη τήν ?ναστάσιμη περίοδο, γιά νά βεβαιωθο?με καί νά χαρο?μεν ?λοι ο? ?νθρωποι, τό μέγα α?τό Γεγονός τ?ς ?ναστάσεως, νά μπορο?με καί ?με?ς νά γιορτάζωμε, νά ?λπίζωμε, νά χαιρώμαστε, νά ζο?με ?ναστάσιμα, χαρούμενα καί α?σιόδοξα, νά βρο?με τόν ?αυτό μας, τόν δρόμο τ?ς ?ναστάσιμης, τ?ς ?ληθιν?ς ζω?ς μας καί νά συνεχίσωμεν ε?λογημένα τήν ζωήν καί τήν πορείαν μας ε?ς α?τόν τόν κόσμον.

Α?τή ?ταν ? πορεία το? Χριστο? μας, ? ?πο?ος «...δι' ?μ?ς τούς ?νθρώπους καί διά τήν ?μετέραν σωτηρίαν...», ?πως πάντοτε λέγομε καί ?μολογο?μεν ε?ς τό Σύμβολον τ?ς Πίστεώς μας, ?ταπεινώθηκε μέ τήν δικήν Του τήν θέλησην, ?σταυρώθηκε, κατέβηκε ε?ς τόν ?δην, καί στήν συνέχεια, μ?ς ?φερε τήν ε?λογία τ?ς ?ναστάσεώς Του, τήν ?ποία σήμερα γιορτάζομε, μέσα σέ κλ?μα  θλίψεως, καταθλίψεως, ?πελπισίας, φόβου, καί ?παισιοδοξίας.

?γαπητοί μου ?δελφοί,

Ζο?με καί ?με?ς σήμερον ?ς ?νθρωπότητα, ?ς ?λλάδα, ?ς τό Γένος μας, ?λλά καί ?ς ?νθρωποι, ?ς πρόσωπα, τήν ?δια περίπου κατάσταση, τήν ?ποίαν ?ζησεν ? Κύριός μας, πρίν ?πό τήν ?νάστασή Του, «θλιβόμενοι, ?πορούμενοι, καταβαλλόμενοι...πάντοτε τήν νέκρωσιν το? Κυρίου ?ησο? ?ν τ? σώματι ?μ?ν φέροντες, ?να καί ? ζωή το? ?ησο? ?ν τ? σώματι ?μ?ν φανερωθ?» (Β΄ Κορ. 4,8,10). 

?ποφέρομε καί ?με?ς σήμερα ?πως περίπου καί ? Χριστός, κατά τόν ?πόστολόν Του, τά γνωστά σέ ?λους βάσανα καί τίς  «σταυρώσεις», τίς ταλαιπωρίες, τίς ?βεβαιότητες, τίς ?νασφάλειες, τούς φόβους, τίς φοβίες, τίς θλίψεις, τίς στενοχωρίες, τίς ε?ρωνίες, τίς ?νέχειες, τίς πιέσεις, τίς ?νεργίες καί ?λες τίς καταστάσεις, ο? ?πο?ες ε?ναι γνωστές καί πολύ δυσάρεστες  σέ ?λους μας, ?διατέρως δε,  ε?ς τούς νέους μας, τούς νέους ?πιστήμονες, τούς πολλούς ?νέργους, τούς ?νθρώπους τ?ν Πόλεων, ο? ?πο?οι βρισκόμαστε μακρυά ?πό τήν γ? καί τά δ?ρα της, τά ?πο?α μ?ς δίδει ?ταν τήν καλλιεργο?με καί τήν περιποιούμαστε. 

?λες α?τές ο? καταστάσεις, τίς ?πο?ες ζο?με σήμερα, ε?ναι ?δυνηρές καί δυσβάστακτες, πού δυστυχ?ς ?δηγο?ν πολλούς ?δελφούς μας καί σέ ?σθένειες σωματικές καί ψυχικές, ?λλά, ?πως ε?ναι γνωστόν καί σέ α?τοκτονίες, ?γνωστες καί ?διανόητες μέχρι σήμερα ε?ς τήν Κρήτην μας.

Σ' α?τές ?κριβ?ς τίς καταστάσεις, τίς ?πο?ες βιώνομε σήμερα, μπορο?με καί ε?ναι ?παραίτητο νά θυμηθο?με καί νά ζήσωμε, ?σα ?ζησεν ? Θεάνθρωπος Κυριός μας, πρίν ?πό τήν ?νάστασή Του, «το? Χριστο? τά παθήματα τόν Σταυρόν καί τήν Ταφήν Του», μετά ?πό τά ?πο?α «?νέστη καί ?ληθ?ς ?νέστη».

Α?τή ?κριβ?ς ε?ναι καί ? μοναδική σημερινή ?λπίδα καί ?νάσα μας, τήν ?ποίαν μπορο?με νά ζήσωμε καί νά χαρο?με, νά γιορτάσωμε καί νά στηριχθο?με σ' α?τήν. ?,τι καί ?ν περνο?με σήμερα, ?,τι καί ?ν ?ποφέρομε, ?σο καί ?ν πονο?με καί ?ποθαρρυνόμαστε, ?σον καί ?ν σταυρωνώμαστε καί τρομάζομε, γιά ?λα ?σα βλέπομε ε?ς τά Μέσα ?νημερώσεως, διαβάζομε καί μ?ς διαλύουν καί μ?ς πιέζουν, ? ?νάσταση ?πάρχει, ? ?νάσταση ?ρχεται καί ?λθε καί τήν γιορτάζομε σήμερα. ? ?νάσταση το? Χριστο? μας, σήμερα προσφέρεται σέ μ?ς, ε?ς τήν ζωήν μας, τήν ?λλάζει, τήν ?μορφαίνει καί τήν στηρίζει. 

?χομεν ?δη τήν δυνατότητα καί τήν χαρά νά τήν ζο?με, ?λλά πιό πολύ νά τήν ζήσωμεν ?άν ?πομείνωμε «τά παθήματα το? ν?ν καιρο?» (Ρωμ.8,18) το? σημερινο? καιρο?, το? καιρο? τ?ς δύσκολης ?ποχ?ς μας, ?άν μείνωμε σταθεροί καί ?μετακίνητοι ε?ς τήν ?ρθοδοξία μας, ε?ς τήν Παράδοσή μας, ε?ς τίς ?ρχές καί στίς ρ?ζες μας, τίς ?πο?ες ο? ε?λογημένοι πρόγονοί μας, ?ζησαν καί παρέδωκαν ε?ς ?μ?ς, ?ταν καί ?κε?νοι ?ντιμετώπιζαν τά δικά των μαρτύρια, τίς δουλε?ες, τούς διωγμούς καί τίς ?νέχειές των.

?γαπητοί μου ?δελφοί,

?πάρχει καί σήμερα γιά ?λους ?μ?ς, γιά τήν Χώρα, τόν λαό μας καί ?λους, ? ?νάσταση, ? ?λπίδα, ? χαρά, ? α?σιοδοξία καί τό γέλιο. 

Μπορο?με νά χαρο?με, νά διασκεδάζωμε παραδοσιακά μέ χορούς καί πανηγύρια καί γλέντια, ?λλά πάντοτε μέσα ε?ς τήν ?λήθεια καί τό πνε?μα τ?ς ?ναστάσεως το? Χριστο?, ?πως καί πάντοτε ?γίνετο ?πό τούς Πατέρες μας, διά μέσου τ?ν α?ώνων.

Νά ?πανέλθει καί νά μείνει α?ώνια ? χαρά, ? α?σιοδοξία καί ? ?λπίδα ε?ς τά πρόσωπά μας, τά σπίτια καί τίς ο?κογένειές μας, τά Σχολε?α, τά καταστήματα, τίς ?πιχειρήσεις, τά ?παγγέλματα, τά Χωριά μας, τά Νοσοκομε?α, τίς Κλινικές, τίς Φυλακές μας καί ?πουδήποτε ?λλο?.

?πάρχει ? ?νάσταση καί ? ζωή, α?τήν τήν ?ποία σήμερα γιορτάζομε. Σ' α?τήν πατο?με, σ? α?τήν ?λπίζομε καί μόνον μέ α?τήν θά νικήσωμεν κάθε κακό, κάθε ?μπόδιο καί ?λα τά σημερινά ?διέξοδα. 

? ?ναστημένος Κύριος, μ?ς ?νασταίνει. Στήν ?νάστασή Του α?τήν καί μέ α?τήν θά ζήσωμε καί θά ζο?με α?ώνια. Α?τό ε?ναι σήμερα ? μοναδική μας ?λπίδα καί τό μέγα ?λπιδοφόρο καί α?σιόδοξο μήνυμα.

Χριστός ?νέστη! ?ληθ?ς ?νέστη! 
Μέ πατρικές ε?χές καί πολλήν ?γάπη  

† ? Κρήτης Ε?ρηνα?ος

Σχόλια