Κρήτη

652 χιλιάδες ευρώ για το Εργαστήριο Τοξικολογίας ΠΑΓΝΗ -Βενιζελείου

Μετά από εισήγηση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης , βάση της σχετικής πρότασης ΠΑΓΝΗ, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας η  προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου - Γ.Ν. Βενιζέλειο- Πανάνειο, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 652.000 €.

Πηγή χρηματοδότησης της προμήθειας του εξοπλισμού που περιλαμβάνει ένα Σύστημα υγρής χρωματογραφίας- φασματοσκοπίας μάζας τριπλού τετραπόλου (LC-MS/MS), ένα Σύστημα αέριας χρωματογραφίας- φασματοσκοπίας μάζας (GC-MS) με αυτόματο δειγματολήπτη με ικανότητα εφαρμογών μικροεγχύλισης στερεάς φάσης, ένα Σύστημα επαγωγικά συζευμένου πλάσματος και ένα Σύστημα επεξεργασίας - χώνευσης δείγματος με μικροκύματα, θα είναι οι πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 και οι διαδικασίες υλοποίησης θα ξεκινήσουν μετά την έκδοση σχετικής απόφασης ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» , με το άνοιγμα της σχετικής πρόσκλησης.

Οι αναλύσεις που θα παρέχει ο νέος σύγχρονος εξοπλισμός θα εξυπηρετούν τις ανάγκες όχι μόνο του ΠΑΓΝΗ αλλά και όλων των νοσοκομείων της Κρήτης και της Ελλάδας γενικότερα καθώς και των ανακριτικών αρχών σε εξειδικευμένες εξετάσεις, ενώ πολλά από αυτά τα μηχανήματα συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του χρόνου και του κόστους ανάλυσης και στην αύξηση της ακρίβειας και πιστοποίησης των αναλύσεων.

Με την παραπάνω έγκριση θα ανανεωθεί εν μέρει ο ήδη υφιστάμενος εξοπλισμός του εργαστηρίου και θα προστεθούν συσκευές και μηχανήματα που θα παρέχουν τη δυνατότητα για νέες δραστηριότητες του εργαστηρίου έτσι ώστε να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε εξετάσεις - αναλύσεις και μελέτες.

Επίσης καθιστά το εργαστήριο ικανό να συμβαδίσει και να ανταποκριθεί στις όλο και αυξανόμενες ανάγκες της ανάλυσης που απαιτούνται και καθημερινά καλείται να αντιμετωπίσει, να διευρύνει τις υπηρεσίες που προσφέρει ενσωματώνοντας νέες εφαρμογές και αναλύσεις αλλά παράλληλα να μειώσει το κόστος συντήρησης και επισκευής του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού που τώρα διαθέτει.

Τέλος η προμήθεια μέρους των παραπάνω συστημάτων θα παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται αναλύσεις βαρέων μετάλλων σε βιολογικά δείγματα (αίματος, ούρων, ιστών, οστών και τριχών), ανάλογες εξετάσεις που σήμερα δεν εξυπηρετούνται, ενώ θα χρησιμοποιηθεί στη διερεύνηση οξέων δηλητηριάσεων περιστατικών από κάδμιο, νικέλιο, ψευδάργυρο, μόλυβδο κ.α. καθώς και χρόνιων δηλητηριάσεων από βαρέα μέταλλα ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.

Ενώ τα τελευταία χρόνια έχει διατυπωθεί η άποψη ότι πολλές παθολογικές καταστάσεις μπορεί να σχετίζονται με επιβάρυνση του οργανισμού από βαρέα μέταλλα, το εργαστήριο Τοξικολογίας του ΠΑΓΝΗ δεν ήταν σε θέση μέχρι σήμερα να εξυπηρετήσει τέτοιες ανάγκες, να συμβάλει και να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση καταστάσεων και στην διερεύνηση ανάλογων περιστατικών.

Σχόλια