Κόσμος

Ένταση στα Ιεροσόλυμα μεταξύ Πατριαρχείου και νεαρών Εβραίων

Ένταση μεταξύ στελεχών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και υπερορθόδοξων νεαρών Εβραίων προκλήθηκε στην κατακόμβη της Πεντηκοστής στην Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να κληθούν οι αστυνομικές Αρχές για να προστατεύσουν της Αγιοταφίτες, όπως αναφέρει το dogma.gr.

Της ανακοίνωσε το Πατριαρχείο, η ομάδα των νεαρών διέρρηξε το παρεκκλήσιο και τοποθέτησε στην πόρτα του αλυσίδα με λουκέτο.

Όταν πήγαν στο σημείο οι εκπρόσωποι του Πατριαρχείου με επικεφαλής τον αρχιγραμματέα, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχο, μαζί με της αστυνομικούς και μέλη του τμήματος χριστιανικών υποθέσεων του υπουργείου Θρησκευμάτων του Ισραήλ, ομάδα περίπου δέκα νεαρών από την κοντινή Συναγωγή πλησίασε στο σημείο αμφισβητώντας τη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου στο παρεκκλήσιο, σύμφωνα με το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων dogma.gr.

Παρά την επέμβαση των Αρχών ασφαλείας η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, με αποτέλεσμα οι νεαροί να μπουν με τη βία στο παρεκκλήσι απ' όπου αρνούνταν να αποχωρήσουν.

Σύμφωνα πάντα με το dogma.gr, στην υπόθεση παρενέβη και το ελληνικό γενικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ, της και ο Δήμος της πόλης.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Τό ?σπέρας τ?ς Παρασκευ?ς, 25ης Μαΐου/7ης ?ουνίου 2013, ο? ?εροσπουδασταί τ?ς ?πί το? λόφου τ?ς ?γίας Σιών Πατριαρχικ?ς - ?ερατικ?ς Σχολ?ς το? Πατριαρχείου παρετήρησαν ?τι ?γνωστοι ε?χον παραβιάσει τήν σιδηρ?ν καγκελλωτήν θύραν το? παρεκκλησίου-κατακόμβης τ?ς Πεντηκοστ?ς, ε?χον ?φήσει ?ντός α?το? θρησκευτικά βιβλία καί ?τερα α?τ?ν ?ντικείμενα καί ε?χον κλείσει α?τό μέ ?δίαν α?τ?ν ?λυσίδα καί κλειδαριάν.

Τό ?ν λόγ? ?πόγειον παρεκκλήσιον ε?χεν άνασκαφ? ?πό το? μακαριστο? Πατριάρχου ?εροσολύμων Τιμοθέου καί ?κτός ?ρισμένων ?λλων περιπτώσεων χρησιμοποιε?ται καί τήν Δευτέραν το? ?γίου Πνεύματος ?κάστου ?τους διά τήν ?νάγνωσιν μι?ς τ?ν ε?χ?ν τ?ς Πεντηκοστ?ς-Γονατιστ?ς κατά τήν λιτανείαν ?πό τ?ς ?κκλησίας τ?ς ?γίας Τριάδος πρός τόν τάφον το? προφητάνακτος Δαβίδ καί τό ?περ?ον.

Ο? ?δόντες τό γεγονός το?το μαθηταί ?νημέρωσαν τόν Σχολάρχην ?σιολογιώτατον π. Φώτιον περί τούτου, ο?τος δέ ?ρμοδίως ?νημέρωσε τό Πατριαρχε?ον, τό δέ Πατριαρχε?ον ?κολούθως τό Τμ?μα Χριστιανικ?ν ?ποθέσεων το? ?πουργείου Θρησκευμάτων το? ?σρα?λ καί τήν ?σραηλινήν ?στυνομίαν.

Διαγενομένου το? Σαββάτου, τήν πρωΐαν τ?ς Κυριακ?ς μετά τή Θείαν Λειτουργίαν, ? Σχολάρχης π. Φώτιος καί ? Γέρων ?ρχιγραμματεύς ?ρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης ?ρίσταρχος μετέβησαν ?πί τόπου καί τ? καθοδηγήσει τ?ς ?σραηλιν?ς ?στυνομίας ?δοκίμασαν νά ?πελευθερώσουν τό παρεκκλήσιον ?πό τ?ς τεθείσης ε?ς τήν θύραν α?το? ?λυσίδος καί νά ε?σέλθουν.

Τότε ?νεφανίσθησαν πιθαν?ς ?κ τ?ς πλησιοχώρου Συναγωγ?ς το? τάφου το? προφητάνακτος Δαβίδ δέκα περίπου ?κρα?οι θρησκευόμενοι ?σραηλινοί, διαμαρτυρόμενοι κρατο?ντες ?νά χε?ρας τήν Βίβλον, ?ναγιγνώσκοντες καί προσευχόμενοι φωνασκο?ντες, ?ρνούμενοι τήν δικαιοδοσίαν το? Πατριαρχείου καί ?μποδίζοντες ?κόμη καί τήν ?στυνομίαν νά ε?σέλθ? καί νά ?ξαγάγ? τά ?ντός το? παρεκκλησίου ?φεθέντα ?ντικείμενα α?τ?ν.

?ν τ? μεταξύ γυνή θρησκευομένη, κεκαλυμμένη τήν κεφαλήν, καταφθάσασα, ?ρχισεν ?πιπλήττουσα ?γρίως τούς ?ντιπροσώπους το? Πατριαρχείου καί τ?ς ?στυνομίας καί δημιουργήσασα ?νοιγμα ε?ς τό καγκελλωτόν περίφραγμα το? παρεκκλησίου, ε?σήγαγεν ?νωθεν ?πί παρουσί? τ?ς ?στυνομίας τρε?ς βοστρυχωτούς νεανίας.

Τούτων ?ξελισσομένων, ? Γέρων ?ρχιγραμματεύς καί ? Σχολάρχης ?νημέρωσαν τήν Α. Θ. Μακαριότητα τόν Πατέρα ?μ?ν καί Πατριάρχην ?εροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ?ντα ε?ς ?μμάν τ?ς ?ορδανίας, διά ποιμαντικήν ?πίσκεψιν, τόν κ. Σεζάρ Μαρζίε ?πεύθυνον το? Τμήματος Χριστιανικ?ν ?ποθέσεων το? ?πουργείου Θρησκευμάτων το? ?σρα?λ, τόν ?πί τ?ν Χριστιανικ?ν ?ποθέσεων Σύμβουλον τ?ς Δημαρχίας ?εροσολύμων κ. Δαβίδ Κόρεν καί τόν Γενικόν Πρόξενον τ?ς ?λλάδος ε?ς τό ?σραήλ κ. Σωτήριον ?θανασίου, ? ?πο?ος καί κατέφθασε ?πί τόπου μετ' ?λίγον μετά τ?ν Νομικ?ν Συμβούλων το? Πατριαρχείου.

Μετά πάροδον διώρου περίπου καί κατόπιν πολλ?ν προσπαθει?ν ? ?στυνομία ?ξήγαγε ?κοντας καί διαμαρτυρομένους τούς α?θαιρέτως ε?σπηδήσαντας ε?ς ξένην ?διοκτησίαν καί θρησκευτικόν χ?ρον το? Πατριαρχείου μετά προθέσεως καταλήψεως καί ?διοποιήσεως α?το? καί τά ?ντικείμενα α?τ?ν καί ?κλείδωσε το παρεκκλήσιον διά τ?ν κλειδ?ν τ?ν φυλασσομένων ?ν τ? Σχολ?. Παρά τα?τα ? διαμαρτυρομένη γυνή ?πέθεσε νέαν ?λυσίδα μετά κλειδαρι?ς.

Μετά τα?τα ? Νομική ?πηρεσία το? Πατριαρχείου μετά το? Σχολάρχου ?δωσαν κατάθεσιν ε?ς τήν ?στυνομίαν ?εροσολύμων μετ' ?ποδεικτικ?ν στοιχείων τ?ς ?διοκτησίας το? Πατριαρχείου ε?ς τόν χ?ρον το?τον διά τήν πλήρη διευθέτησιν το? προβλήματος διά τ?ς ?ποκαταστάσεως τ?ς διασαλευθείσης τάξεως.

Τό Πατριαρχείον ?εροσολύμων καταδικάζει τήν παράνομον καί ?δικον ταύτην πρ?ξιν ?πιβουλ?ς τ?ς ?δίας α?το? περιουσίας και δή ε?ς θρησκευτικόν προσκυνηματικόν α?το? χ?ρον, ε?χαριστε? τήν ?σραηλινήν ?στυνομίαν διά τήν συμπαράστασιν α?τ?ς ε?ς τήν ?πί το? λόφου τ?ς ?γίας Σιών προσκυνηματικήν α?το? ?διοκτησίαν και ?πιφυλάσσεται νά συνεχίσ? τάς ?νεργείας α?το? διά τήν ?λικήν ?πίλυσιν το? προβλήματος».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια