Κόσμος

Αυστηρότεροι κανόνες για τους οίκους αξιολόγησης

Το ΕΚ ενέκρινε τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με το πότε και το πώς θα μπορούν οι οίκοι αξιολόγησης να αξιολογούν το δημόσιο χρέος και την οικονομική κατάσταση ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Οι οίκοι θα μπορούν να εκδίδουν "μη ζητηθείσες" αξιολογήσεις δημοσίου χρέους μόνο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, ενώ ιδιώτες επενδυτές θα μπορούν να τους μηνύσουν σε περιπτώσεις αμέλειας. Η συμμετοχή των οίκων σε αξιολογούμενες οντότητες θα περιοριστεί, ώστε να αποφευχθεί η οιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

Για την προώθηση ορθών πρακτικών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, οι οίκοι θα πρέπει να εξηγούν τους βασικούς παράγοντες στους οποίους βασίζονται οι αξιολογήσεις τους. Οι αξιολογήσεις δε θα πρέπει να επιδιώκουν να επηρεάσουν τις κρατικές πολιτικές και οι οίκοι δε θα μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε άμεση ή ρητή σύσταση που αφορά τις οικονομικές πολιτικές κυβερνήσεων.

Το ΕΚ και το Συμβούλιο έχουν ήδη συμφωνήσει ατύπως επί του περιεχομένου του νέου κανονισμού και της νέας οδηγίας.

«Προχωρήσαμε ένα βήμα μπροστά με το νέο κανονισμό σε συμφωνία με το βασικό πνεύμα του πού είναι η παροχή της δυνατότητας στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν τις δικές τους εσωτερικές αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να αποτελούν βιώσιμες, συγκρίσιμες και αξιόπιστες εναλλακτικές των αξιολογήσεων που παρέχει το ολιγοπώλιο των οίκων», δήλωσε ο εισηγητής Leonardo Domenici (Σοσιαλιστές, Ιταλία).

Ορισμός ημερομηνιών για τις αξιολογήσεις δημόσιου χρέους

Οι "μη ζητηθείσες" αξιολογήσεις δημόσιου χρέους (αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία των οίκων) θα μπορούν να εκδίδονται τουλάχιστον δύο αλλά όχι περισσότερο από τρεις φορές το χρόνο, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα δημοσιεύει ο εν λόγω οίκος αξιολόγησης στο τέλος του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, οι αξιολογήσεις αυτές θα μπορούν να δημοσιεύονται μόνο μετά το κλείσιμο των ευρωπαϊκών αγορών ή τουλάχιστον μία ώρα προτού αυτές ανοίξουν εκ νέου.

Η ευθύνη των οίκων για τις αξιολογήσεις που εκδίδουν

Οι επενδυτές οι οποίοι έχουν βασιστεί σε μία αξιολόγηση κατά την αγορά ή πώληση ενός αξιολογούμενου μέσου θα μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά του εν λόγω οίκου αξιολόγησης για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε αυτούς, εφόσον ο οίκος παραβιάσει τους κανόνες που ορίζει η παρούσα νομοθεσία, είτε εκ προθέσεως ή από βαριά αμέλεια, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει οποιαδήποτε συμβατική σχέση μεταξύ των δύο μερών. Τέτοιες παραβάσεις μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η έκδοση μιας αξιολόγησης η αξιοπιστία της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί λόγω της ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων ή η έκδοση μιας αξιολόγησης εκτός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Μείωση της υπερβολικής εξάρτησης από τις αξιολογήσεις

Για να μειωθεί η υπερβολική εξάρτηση από τις αξιολογήσεις, οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες επενδύσεων να αναπτύξουν τις δικές τους εσωτερικές διαδικασίες προκειμένου να μπορούν πραγματοποιούν τις δικές τους αξιολογήσεις κινδύνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πλήρως ανεξάρτητου δημόσιου ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Από το 2020 η ευρωπαϊκής νομοθεσία δε θα αναφέρεται στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας για ρυθμιστικούς σκοπούς, ενώ θα καταργηθούν όλες οι διατάξεις οι οποίες προβλέπουν την υποχρέωση να λαμβάνονται υπόψη οι εξωτερικές αξιολογήσεις πριν τις επενδύσεις ή πριν την παροχή επενδυτικών συμβουλών (π.χ. τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δε θα πρέπει να είναι υποχρεωμένα να πωλούν περιουσιακά στοιχεία αυτόματα σε περίπτωση υποβάθμισης).

Ανώτατο όριο συμμετοχής σε αξιολογούμενα μέσα

Οι οίκοι θα πρέπει να απέχουν από την έκδοση αξιολογήσεων, ή να αποκαλύπτουν ότι οι αξιολογήσεις τους μπορεί να επηρεαστούν, στις περιπτώσεις όπου ένας μέτοχος ή ένα μέλος τους το οποίο κατέχει τουλάχιστον το 10% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του εν λόγω οίκου έχει επενδύσει στην αξιολογούμενη οντότητα.

Η νέα νομοθεσία θα απαγορεύσει επίσης την ταυτόχρονη κατοχή, από το ίδιο πρόσωπο, μετοχών άνω του 5% σε περισσότερους από έναν οίκους αξιολόγησης, εκτός και αν οι οίκοι αυτοί να ανήκουν στον ίδιο όμιλο.

Ο κανονισμός εγκρίθηκε με 579 ψήφους υπέρ, 58 κατά και 60 αποχές. Η οδηγία εγκρίθηκε με 599 ψήφους υπέρ, 27 κατά και 68 αποχές.

Σχόλια