Καινοτομία

Ευρωπαϊκό έργο DIONE: Βελτίωση αγροτικών εργασιών – Η νέα ΚΑΠ

Ένα καινοτόμο σύστημα εργαλείων στόχος του οποίοι είναι η βελτίωση της ροής των εργασιών, που σχετίζονται με την παρακολούθηση της αγροτικής παραγωγής

Το ευρωπαϊκό έργο DIONE αποτελεί ένα καινοτόμο και σύγχρονο σύστημα εργαλείων, το οποίο και υποστηρίζει τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 με συντονιστές την ομάδα ISENSE του ΕΠΙΣΕΥ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αλλά και με τη συμμετοχή δύο ακόμα Ελλήνων εταίρων: Του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος και της εταιρείας CORE Innovation. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ροής των εργασιών, που σχετίζονται με την παρακολούθηση της αγροτικής παραγωγής και ακολούθως τη δραστική μείωση του σχετικού λειτουργικού κόστους.

Σύμφωνα με τον συντονιστή του έργο, καθηγητή Άγγελο Αμδίτη, διευθυντή Έρευνας στο ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ: «Τα πρώτα αποτελέσματα του συστήματος εργαλείων του DIONE - όπως εφαρμόστηκαν σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών της Λιθουανίας και τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών της Κύπρου, που είναι και εταίροι του έργου - υποδεικνύουν ήδη τα αναμενόμενα οφέλη από τη διαδικασία της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και των ελέγχων συμμόρφωσης στους κανόνες της νέας ΚΑΠ, όπως χαμηλότερα διοικητικά και λειτουργικά κόστη, ακριβέστερους και με λιγότερο κόστος ελέγχους συμμόρφωσης, μεγαλύτερο δείγμα ελέγχου κ.ά.».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο και εύκολα επεκτάσιμο σύστημα εργαλείων, το οποίο βοηθά τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Πληρωμών να συμμορφώνονται με τους κανόνες της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), όπως και τις «πράσινες» προοπτικές της. Κατά αυτόν τον τρόπο, ελαττώνονται σημαντικά τα κόστη ελέγχου. Το σύστημα εργαλείων έχει σχεδιαστεί ακολουθώντας μία χρηστοκεντρική προσέγγιση, προσβλέποντας στην ικανοποίηση των αναγκών πληθώρας χρηστών συσχετιζόμενων με την ΚΑΠ. Τέτοιοι χρήστες είναι οι Οργανισμοί Πληρωμών, τα αρμόδια υπουργεία, οι Φορείς Πιστοποίησης και Ελέγχου, τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας της δορυφορικής παρακολούθησης και Αγροσυμβουλευτικής. Το σύστημα εργαλείων DIONE αποτελείται από τρία βασικά δομικά εργαλεία:

  1. το εργαλείο Δορυφορικής Παρακολούθησης,
  2. της Επιτόπιας Παρακολούθησης και
  3. της «Πράσινης Υπευθυνότητας».

Το εργαλείο Δορυφορικής Παρακολούθησης (Δ.Π.) δημιουργείται από τη χρήση διαφόρων συστημάτων (Sinergise Sentinel Hub, DIAS και AWS S3 bucket) και αισθητήρων, έχοντας ως στόχο να βελτιώσει τη διαδικασία παρακολούθησης των αγροτικών διεργασιών, μειώνοντας στον αντίποδα τα λειτουργικά και υπολογιστικά κόστη που δημιουργούνται από τους επιτόπιους ελέγχους. Αξιοποιώντας πηγές αισθητήρων τηλεσκόπησης, καθώς και τεχνικές επεξεργασίας εικόνων και μηχανικής μάθησης, επιτρέπει για πρώτη φορά τη διακριτοποίηση των διαφόρων ειδών καλλιέργειας, την αναγνώριση στοιχείων περιορισμένης χωρικής κλίμακας - όπως οι περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας - και την αναγνώριση γεωργικών δραστηριοτήτων (π.χ. κούρεμα γρασιδιού, όργωμα λιβαδιών κ.λπ.).

Το εργαλείο Επιτόπιας Παρακολούθησης δημιουργεί ένα οικοσύστημα ευφυών εργαλείων χαμηλού κόστους, με στόχο να δώσουν συμπληρωματικά προϊόντα παρατήρησης στο εργαλείο Δορυφορικής Παρακολούθησης. Περιλαμβάνει ένα εργαλείο λήψης φωτογραφιών, στις οποίες αναγράφεται η γεωγραφική τοποθεσία, και λειτουργιών χρήσης της επαυξημένης πραγματικότητας.

Στόχος του να βοηθήσει τους αγρότες στη συλλογή αντιπροσωπευτικών φωτογραφιών, ως απόδειξη των καλλιεργητικών μεθόδων που ακολουθούν σε σχέση με τους κανόνες της ΚΑΠ, καθώς και πρόσθετων εργαλείων που διασφαλίζουν την ακεραιότητα και την ανωνυμοποίηση των δεδομένων, που συλλέγονται. Στο οικοσύστημα εργαλείων προστίθεται και ο φορητός σαρωτής εδάφους, ο οποίος αναπτύχθηκε για την εκ του σύνεγγυς επισκόπηση της κατάστασης του εδάφους. Ο σαρωτής, βασιζόμενος στις αρχές της φασματοσκοπίας ανάκλασης και αξιοποιώντας τη δυναμική της μηχανικής μάθησης, επιτρέπει στον παραγωγό, στον σύμβουλο γεωπόνο ή σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο να μετατρέψει τη φασματική υπογραφή του εδάφους, σε ποσοτικοποιημένους δείκτες ποιότητας, όπως η οργανική ουσία και η μηχανική σύσταση του επιφανειακού εδάφους του αγρού σε πραγματικό χρόνο.

Το εργαλείο «Πράσινης Υπευθυνότητας» αποτελείται από το εργαλείο παρακολούθησης και επίβλεψης της συμμόρφωσης των δικαιούχων, σύμφωνα με τους κανόνες της ΚΑΠ, το οποίο έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς πληρωμών. Πρόκειται για μια διαδικτυακή λύση, που εμπεριέχει λειτουργίες και προϊόντα, όπως όρια αγροτεμαχίων, φωτογραφίες εμπλουτισμένες με γεωγραφικές συντεταγμένες, βιοφυσικούς δείκτες, δείκτες αγροτικής παραγωγής κ.ά.

Επιπλέον, περιλαμβάνει το εργαλείο επίβλεψης της προστασίας του περιβάλλοντος, που βασίζεται στις τεχνολογίες μηχανικής μάθησης και συνοδεύεται με μία διαδραστική πλατφόρμα απεικόνισης, δίνει πληροφορίες στους σχετικούς ενδιαφερόμενους για διάφορους αγρο-περιβαλλοντικούς δείκτες, όπως η αλλαγή στην κάλυψη γης, καλλιέργεια αγροτεμαχίων με οργανικές πρακτικές, αρδευόμενων και μη αγροτεμαχίων, τις εκπομπές των αεριών του θερμοκηπίου, της ποιότητας των υδάτων και των αγροτεμαχίων που υπάγονται στις ζώνες του σχεδίου Natura 2000, και ορίζονται ως περιοχές ιδιαίτερης φυσικής αξίας.

Περαιτέρω βελτίωση - Συμπληρωματικές πηγές με τη συνδρομή των αγροτών

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ευρωπαϊκό έργο DIONE και τα αποτελέσματά του οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του έργου. Σημειώνεται ότι το έργο θα αξιοποιήσει τον αποθηκευτικό χώρο DIAS, όπου βρίσκεται το σύνολο των δεδομένων Copernicus, χρησιμοποιώντας, όχι μόνο τα δεδομένα, αλλά και τις υπηρεσίες που παρέχει η DIAS, όπως Data Catalog, καθώς και Sentinel Hub, κ.ά. Η εργαλειοθήκη DIONE θα βελτιωθεί περαιτέρω μέσω συμπληρωματικών πηγών (εικόνες VHR από drones, καθώς και εικόνες εδάφους που λαμβάνονται από τους ίδιους τους αγρότες). Το σύστημα εργαλείων DIONE θα περιλαμβάνει μια εργαλειοθήκη Πράσινης Συμμόρφωσης, που επιτρέπει στους οργανισμούς πληρωμών να ελέγχουν τη συμμόρφωση των αγροτών, αλλά ταυτόχρονα να παρακολουθούν την περιβαλλοντική απόδοση των πράσινων άμεσων πληρωμών.

Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες, με συνολικό κόστος 2.377.125,00 ευρώ, εκ των οποίων η συνεισφορά Ε.Ε. ανέρχεται στα 1.999.837,50 ευρώ. Ακόμα, το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας “Horizon 2020” της Ε.Ε., βάσει της συμφωνίας με αριθμό 870378.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια