Ελλάδα

Έρχεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Σε τρεις φάσεις η εφαρμογή της - Τι πρέπει να γνωρίζουν εργοδότες και εργαζόμενοι

Από το νέο έτος αναμένεται να εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η ψηφιακή κάρτα δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό “όπλο” στη μάχη της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας, ενώ είναι άξιο αναφοράς πως θα εφαρμοστεί μέσα από τρεις φάσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρει έγγραφο του υπουργείο Εργασίας σχετικά με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σε σχέση με το “Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας - Κάρτα Εργασίας”.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές του capital.gr, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας θα λάβει χώρα σε τρεις φάσεις.

Στην πρώτη φάση, ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να καλύψει αποκλειστικά συγκεκριμένο υποσύνολο της αγοράς εργασίας σε κλάδους όπως ο χρηματοοικονομικός τομέας και λιανικό εμπόριο μεγάλης κλίμακας και εργαζομένους πλήρους 5νθήμερης απασχόλησης με σταθερό ωράριο.

Στη δεύτερη φάση θα προχωρήσει η επέκταση Μηχανισμού Εφαρμογής Κάρτας Εργασίας για την κάλυψη της πλήρους 5νθήμερης απασχόλησης σταθερού ωραρίου στο σύνολο της αγοράς εργασίας.

Και στην τρίτη φάση θα “τρέξει” η επέκταση του εν λόγω μηχανισμού για την κάλυψη όλων των μορφών απασχόλησης.

Πιο αναλυτικά, οι τρεις φάσεις επέκτασης του μηχανισμού της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα έχουν ως εξής:

* 1η φάση: Κάλυψη της κάρτας εργασίας αποκλειστικά συγκεκριμένου υποσυνόλου της αγοράς εργασίας: Στο πλαίσιο του έργου “Αναβάθμιση και μετεξέλιξη του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ - ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ”, όπως αναφέρει το capital.gr, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, πρόκειται να εκτελεστούν οι παρακάτω δράσεις αναφορικά με την προϋπολογιστική παρακολούθηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας:

- Οργάνωση χρόνου εργασίας / Ψηφιακό ωράριο

Η έννοια της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με τη λογική του ψηφιακού ωραρίου αφορά τη δήλωση ημερήσιας απασχόλησης του προσωπικού μιας οποιασδήποτε επιχείρησης με δομημένο τρόπο.

Το ψηφιακό ωράριο περιέχει τα εξής: ωράριο απασχόλησης, υπερεργασία, υπερωρία, διάλειμμα, λόγος μη απασχόλησης.

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να συγκεντρωθούν όσα αντικείμενα αφορούν χρονικά όρια σε μια ενιαία δομή, με τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:

- Νέο έντυπο ψηφιακού ωραρίου

Έτσι, το εν λόγω έντυπο δεν μπορεί να είναι πίνακας προσωπικού, αλλά νέου τύπου έντυπο με τα ελάχιστα στοιχεία εργοδότη, εργαζόμενου, ωραρίου και διασύνδεσης με ετήσιο πίνακα προσωπικού.

Με το υπάρχον έντυπο Ε4-Συμπληρωματικός Ωραρίου δηλώνονται στοιχεία μεταβολών ωραρίου, αλλά και στοιχεία μεταβολών εργασιακής σχέσης.

Με την εφαρμογή του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, τα στοιχεία μεταβολών ωραρίου θα δηλώνονται με το νέο έντυπο ψηφιακού ωραρίου.

Με το έντυπο του ψηφιακού ωραρίου θα υποβάλλονται - πριν την πραγματοποίηση - στοιχεία ωραρίου, διαλείμματος, υπερεργασίας, υπερωρίας και λόγου μη απασχόλησης, τόσο σε ημερήσια, όσο και σε εβδομαδιαία και επαναλαμβανόμενη βάση.

Θα υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης πριν την έναρξη πραγματοποίησης, ενώ μετά την έναρξη πραγματοποίησης θα μπορεί να μεταβάλλεται μόνο το χρονικό σημείο της λήξης, που σε κάθε περίπτωση θα είναι μεταγενέστερο του χρόνου της αντίστοιχης υποβολής.

- Δήλωση ωραρίου-υπερεργασίας ως ενιαίο χρονικό διάστημα

Πριν την εφαρμογή της δήλωσης του ωραρίου και της υπερεργασίας ως ενιαίο χρονικό διάστημα, θα διασφαλιστεί ότι θα είναι δυνατή η εξαγωγή στοιχείων ωρών απασχόλησης εντός νόμιμου ωραρίου και ωρών υπερεργασιακής απασχόλησης, τα οποία είναι απαραίτητα τόσο για τη συνδρομή στην άσκηση του ελεγκτικού έργου από τους επιθεωρητές του ΣΕΠΕ, όσο και για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.

- Δήλωση ωραρίου και τροποποίησης αποδοχών

Με τα υφιστάμενα έντυπα Ε4-Συμπληρωματικός ωραρίου και Ε4-Τροποποιητικός αποδοχών δηλώνονται τα εξής στοιχεία εργαζόμενου και εργασιακής σχέσης: οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων, κωδικός ειδικότητας (ΣΤΕΠ-92), κ.λπ.

Ως λύση έχει προκριθεί η δήλωση των παραπάνω στοιχείων με το προτεινόμενο νέο έντυπο Δήλωσης/ Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Κατάστασης, έτσι ώστε σε αυτό να συμπεριληφθούν το σύνολο των δεδομένων του Ε4- Τροποποιητικού αποδοχών και το μέρος των στοιχείων του Ε4-Συμπληρωματικού ωραρίου που αφορούν δεδομένα εργαζόμενου και εργασιακής σχέσης.

- Δήλωση υπερωρίας

Στο υφιστάμενο έντυπο Ε8 μεταξύ των δηλούμενων στοιχείων υπερωριακής απασχόλησης για κάθε εργαζόμενο είναι τα εξής: εβδομαδιαία απασχόληση (5νθήμερη ή 6ήμερη), αιτιολογία (λίστα με δέκα επιλογές) και ειδικότητα (κωδικός κατά ΣΤΕΠ-92).

- Δήλωση διαλείμματος

Το διάλειμμα θα δηλώνεται μόνο ως διάρκεια στο έντυπο του ψηφιακού ωραρίου. Σε συνέχεια των παραπάνω και με δεδομένο ότι στο σύστημα θα υποβάλλονται τα έντυπα ψηφιακού ωραρίου με τον τρόπο που περιγράφεται, θα πρέπει στο πλαίσιο του παρόντος έργου να κατασκευαστεί μηχανισμός ο οποίος θα επεξεργάζεται τα εν λόγω στοιχεία και θα δημιουργεί δευτερογενή δεδομένα διαστημάτων απασχόλησης με τον κατάλληλο χαρακτηρισμό.

Κατασκευή Μηχανισμού Εφαρμογής Κάρτας Εργασίας για την κάλυψη της πλήρους 5νθήμερης απασχόλησης σταθερού ωραρίου στους κλάδους πιλοτικής εφαρμογής.

Δεν πρόκειται για φυσικό μέσο, αλλά για έννοια που συνειρμικά παραπέμπει στη σήμανση από πλευράς του εργαζόμενου της έναρξης και της λήξης των διαστημάτων απασχόλησής του στο πλαίσιο εξαρτημένης σχέσης εργασίας.

* 2η φάση: Κάλυψη της κάρτας εργασίας για τους μισθωτούς της πλήρους 5νθήμερης απασχόλησης σταθερού ωραρίου στο σύνολο της αγοράς εργασίας: Στο πλαίσιο της παρούσας φάσης θα πρέπει να επεκταθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης της Κάρτας Εργασίας, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, θα δημιουργεί διαστήματα πραγματικής εργασίας και απουσίας από αυτήν εντός του εργάσιμου ωραρίου, με βάση τα σχετικά στοιχεία που θα υποβάλουν εργοδότες και εργαζόμενοι.

Συγκεκριμένα, στόχος της συγκεκριμένης επέκτασης θα είναι να διευρυνθεί η περίμετρος κάλυψης της αγοράς εργασίας ως εξής: Όλοι οι κλάδοι της αγοράς, εργαζόμενοι πλήρους 5νθήμερης απασχόλησης με σταθερό ωράριο.

Επομένως οι δύο άξονες της επέκτασης είναι η διεύρυνση σε όλους τους κλάδους και η κάλυψη των επιχειρήσεων που δεν εφαρμόζουν - καθόλου ή συνολικά - σύστημα ωρομέτρησης.

Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, θα πρέπει στη φάση αυτή να δοθεί η δυνατότητα υποβολής στοιχείων πραγματικής απασχόλησης και στους εργαζόμενους.

Αυτό θα καλύψει τόσο τις περιπτώσεις που ο εργοδότης δε χρησιμοποιεί - τουλάχιστον για υποσύνολο των εργαζομένων του - σύστημα ωρομέτρησης στις οποίες τα στοιχεία που υποβάλλει ο εργαζόμενος θα αποτελούν τη βασική πληροφορία παρακολούθησης του πραγματικού χρόνου απασχόλησης, όσο και τις περιπτώσεις εργαζομένων που παρακολουθούνται από σύστημα ωρομέτρησης του εργοδότη, στις οποίες τα στοιχεία που υποβάλλει ο εργαζόμενος θα αποτελούν δευτερεύουσα/επικουρική πληροφορία.

Επέκταση του μηχανισμού - Διεύρυνση σε όλες τις μορφές απασχόλησης

* 3η φάση: Κάλυψη όλων των μορφών απασχόλησης: Στο πλαίσιο της παρούσας φάσης θα πρέπει να επεκταθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης της Κάρτας Εργασίας, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, θα δημιουργεί διαστήματα πραγματικής εργασίας και απουσίας από αυτήν εντός του εργάσιμου ωραρίου, με βάση τα σχετικά στοιχεία που θα υποβάλλουν εργοδότες και εργαζόμενοι.

Συγκεκριμένα, στόχος της συγκεκριμένης επέκτασης θα είναι να διευρυνθεί η περίμετρος κάλυψης της αγοράς εργασίας, ώστε να καλύπτει το σύνολο της αγοράς εργασίας.

Επομένως ο βασικός άξονας της επέκτασης είναι η διεύρυνση σε όλες τις μορφές απασχόλησης και όχι μόνο στην 5νθήμερη πλήρη απασχόληση σταθερού ωραρίου.

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από τις βασικές πρόσθετες μορφές απασχόλησης που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον μηχανισμό: 6ήμερη εργασία πάσης φύσεως, εργασία χωρίς σταθερό ωράριο (πρόγραμμα εργασίας, βάρδιες κ.λπ.), μερική απασχόληση σταθερού ωραρίου, εκ περιτροπής απασχόληση.

Στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής της παρούσας φάσης θα εξεταστούν πιθανές προσαρμογές, οι οποίες θα απαιτηθούν στις οντότητες παρακολούθησης του πραγματικού χρόνου εργασίας που αναλύθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους, ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια παρακολούθηση των πρόσθετων μορφών απασχόλησης. Επίσης, θα καθοριστούν τα απαραίτητα προσδιοριστικά στοιχεία που θα καθιστούν δυνατό τον χαρακτηρισμό των διαστημάτων σε σχέση με την πραγματική απεικόνιση της απασχόλησης για το σύνολο των μορφών απασχόλησης.

Σε περίπτωση αναγνώρισης προσδιοριστικών στοιχείων που δεν καλύπτεται η παρακολούθησή τους από τις υπόλοιπες διαδικασίες του Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ”, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες, ώστε η κάλυψή τους να ενσωματωθεί στις σχετικές διαδικασίες.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια