Ελλάδα

ΒΕΑ: Επιτακτική η ανάγκη εκπόνησης μιας Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τις ΜμΕ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών προτείνει την εκπόνηση μιας συνθετικής Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο

Την αναγκαιότητα να αναπτυχθούν αναθεωρημένες και στοχευμένες πολιτικές ψηφιακής ανάπτυξης  ανέδειξαν οι αναδυόμενες προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς χαμηλής και μέσης τεχνολογικής εξειδίκευσης.

 Στο πλαίσιο αυτό, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, όπως αναφέρθηκε σε σημερινή συνάντηση των εκπροσώπων του με δημοσιογράφους, προτείνει την εκπόνηση μιας συνθετικής Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο, με παρεμβάσεις επικεντρωμένες σε επίπεδο αναγκών επιμέρους τομέων, διευκόλυνσης της ψηφιακής μετάβασης και της υιοθέτησης κομβικών ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και βελτίωσης προϋποτιθέμενων συνθηκών (πχ υποδομές, δεξιότητες, καθοδήγηση, χρηματοδότηση).

Για την υλοποίηση της Στρατηγικής προτείνεται η δημιουργία ενός Ταμείου Ψηφιακής Μετάβασης για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:

   - διευκόλυνση της πρόσβασης σε νέες πηγές χρηματοδότησης και διεύρυνση των επιλογών χρηματοδότησης για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού (πχ αφορολόγητο αποθεματικό για επενδύσεις σε υιοθέτηση και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών τεχνολογιών, φορολογικά κίνητρα, υπερ-αποσβέσεις και εκπτώσεις  δαπανών σε επιμέρους τεχνολογικές κατηγορίες, ειδικά προγράμματα στοχευμένων «μικροπιστώσεων ψηφιοποίησης»)

  - διαμόρφωση ψηφιακών κέντρων και υποδομών επιμόρφωσης, επίδειξης και πιλοτικής χρήσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών που θα παρέχουν πρόσβαση σε τεχνολογικές υποδομές και εργαλεία για πολύ μικρές μη - τεχνολογικές επιχειρήσεις

   - ειδικές δράσεις αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων σε επίπεδο πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνικών ψηφιακής επιμόρφωσης, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη υπηρεσιών ψηφιακής καθοδήγησης επί θεμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού μικρών επιχειρήσεων.

   Στο πεδίο της εγχώριας μεταποίησης, ένα άμεσο βασικό ζητούμενο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφορά στην κάλυψη της τεχνολογικής υστέρησης σε επίπεδο ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στις παραγωγικές διαδικασίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, εκτιμάται ότι προέχει η άμεση αναβίωση μιας πολιτικής με επίκεντρο τις ΜμΕ της εγχώριας μεταποίησης, καθώς και η άμεση ενίσχυση των επενδύσεων εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της ανθεκτικότητας των μεταποιητικών μικρών επιχειρήσεων.

   Επιπλέον, σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις σημειώνεται πως η ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για το τέλος της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας, με στόχο όλο και περισσότερες συναλλαγές να γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων του κράτους στην αυτοδιοίκηση, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα εκσυγχρονισμού, εφόσον μεταφερθούν και οι απαραίτητοι πόροι. Επίσης, το επιμελητήριο εκτιμά ότι η διεύρυνση της συνεργασίας του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα, με εκχώρηση δραστηριοτήτων όπου ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να προσφέρει καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες, μπορεί να συμβάλει τόσο στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, όσο και στον ουσιαστικό περιορισμό των κρατικών δαπανών.

   Γενικότερα, το επιμελητήριο, θεωρεί ότι οι πολιτικές αντιμετώπισης της παρούσας συγκυρίας θα πρέπει κατά προτεραιότητα να στοχεύουν:

   - Στην αποτροπή περαιτέρω αποδυνάμωσης του παραγωγικού δυναμικού της χώρας το οποίο αποτελείται ουσιαστικά από Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους και την αναπτυξιακή ενίσχυση του στη συνέχεια

   - στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την αποτροπή της αύξησης της ανεργίας και

   - στην ανατροπή της τάσης μείωσης της ενεργού ζήτησης και της κατανάλωσης μέσω της διαφύλαξης τουλάχιστον του σημερινού επιπέδου εισοδημάτων.

 Ρευστότητα

Εκτός από τον ψηφιακό μετασχηματισμό ιδιαίτερη σημασία ζητάει το επιμελητήριο να δοθεί από την κυβέρνηση στην άμεση ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά με την χρήση κάθε δυνατού τρόπου.

 Δηλαδή, τόσο μέσω του τραπεζικού συστήματος και των δυνατοτήτων που προφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης, όσο και μέσω των διαρθρωτικών ταμείων αλλά και του αναπτυξιακού νόμου, παράλληλα με την ύπαρξη ενός απλού και σταθερού φορολογικού πλαισίου.

  Τέλος, το επιμελητήριο θεωρεί ότι είναι ανάγκη η χώρα να ασχοληθεί με την αντιμετώπιση των παρακάτω θεμάτων:

   - Ενίσχυση και ανάπτυξη παραγωγικών κλάδων διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών με ταυτόχρονη δημιουργία κλίματος ανάληψης ευθύνης και ρίσκου από όλα τα μέρη.

   - Διόρθωση του μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας μας που βασίζεται στην υπερβολική εξάρτησή μας από τον τουρισμό. 

  Τέλος, ως προς την αντιμετώπιση των πιεστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις προτείνεται:

         * μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων στο 20%,

         * περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 3 σε 5 μονάδες,

         * μείωση του ΕΝΦΙΑ και απαλλαγή από τον συμπληρωματικό φόρο,

         * μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις στο 50%,

         * πλήρης κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

         * Εξορθολογισμό του τρόπου υπολογισμού του τέλους επιτηδεύματος, βάσει του πραγματοποιούμενου κύκλου εργασιών.

         * καθιέρωση δύο βασικών συντελεστών ΦΠΑ 11% και 22%, με διατήρηση του υπερμειωμένου συντελεστή στο 6%.

         * Ελαστικοποίηση του αυστηροποιημένου πλαισίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς πλέον η ακόμη και για μία ημέρα καθυστέρηση της διευθέτησης οποιασδήποτε οφειλής (καταβολή δόσης), συνεπάγεται απώλεια της ρύθμισης.

         *  Μέτρα για την ενίσχυση της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας: ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, κίνητρα και παρεμβάσεις που ευνοούν την επιχειρηματική μεγέθυνση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την εξωστρέφεια, την πρόσβαση στην καινοτομία.

         * Μεταρρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη: με στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια