Ελλάδα

Δίπλωμα οδήγησης: Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις

Ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την επίσημη απόφαση

Από τις 11 Μαίου ξεκινούν οι θεωρητικές εξετάσεις οδήγησης, ενώ για τις πρακτικές οι υποψήφιοι θα πρέπει να περιμένουν τελικά έως την 1η Ιουνίου, σύμφωνα με σχετική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με την οποία ορίζεται ο μισός του μέγιστου αριθμού ατόμων ανά επιτροπή εξέτασης ακόμα και για τις πρακτικές εξετάσεις, αλλά και η χρήση όλων των προστατευτικών μέσων μεταξύ των οποίων οι μάσκες και τα γάντια.

Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στην απόφαση:

  • Α̟πό την 11η Μαΐου 2020 ε̟πιτρέ̟πεται µε ευθύνη του Προϊσταµένου της Υ̟ηρεσίας Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών ο ̟προγραµµατισµός και η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων και δοκιµασιών ̟προσόντων και συµ̟περιφοράς όλων των κατηγοριών εκτός των κατηγοριών C1, C1E, C & CE και των θεωρητικών και ̟πρακτικών εξετάσεων για την α̟πόκτηση Π.Ε.Ι. των κατηγοριών D1, D1E, D & DE
  • Α̟πό την 1η Ιουνίου 2020 ε̟πιτρέ̟πεται µε ευθύνη του Προϊσταµένου της Υ̟ηρεσίας Μεταφορών και Ε̟ικοινωνιών ο ̟προγραµµατισµός θεωρητικών εξετάσεων και η διενέργεια δοκιµασιών ̟προσόντων και συµ̟περιφοράς των κατηγοριών C1, C1E, C & CE και των θεωρητικών και ̟πρακτικών εξετάσεων για την α̟πόκτηση Π.Ε.Ι. των ίδιων κατηγοριών.

Παράλληλα, οι θεωρητικές εξετάσεις διεξάγονται υ̟πό την ̟προϋ̟πόθεση ότι κάθε αίθουσα εξέτασης ̟πληρώνεται µε το 50% της χωρητικότητάς της και µε κατανοµή των εξεταζόµενων σε εύλογη α̟πόσταση µεταξύ τους.

Ως προς τις πρακτικές εξετάσεις, η δοκιµασία ̟προσόντων και συµ̟περιφοράς υ̟ποψηφίων οδηγών και οδηγών και των ̟πρακτικών εξετάσεων για την α̟πόκτηση Π.Ε.Ι. Διενεργούνται χρησιµο̟ποιώντας όσο το δυνατόν ̟περισσότερα σηµεία αφετηρίας των ε̟πιτρο̟πών εξέτασης ώστε να ελαχιστο̟ποιηθεί ο αριθµός εκ̟παιδευτών/υ̟ποψηφίων ανά σηµείο αφετηρίας.

Ειδικά για τις κατηγορίες Β & ΒΕ µε ευθύνη του Προϊσταµένου της Υ̟ηρεσίας Μεταφορών και Ε̟πικοινωνιών, ̟προγραµµατίζονται ανά Ε̟πιτρο̟ή εξέτασης έως το 50% του ̟προβλε̟πόµενου µέγιστου αριθµού υ̟ποψηφίων και χρησιµο̟ποιούνται επίσης όσο το δυνατόν π̟ερισσότερα σηµεία αφετηρίας των πε̟ιτρο̟πών εξέτασης ώστε να ελαχιστο̟ποιηθεί ο αριθµός εκ̟αιδευτών/υ̟ποψηφίων ανά σηµείο αφετηρίας.

Με ευθύνη του ̟παριστάµενου εκ̟παιδευτή η µεταφορά των υ̟ποψηφίων α̟πό και ̟προς το χώρο της δοκιµασίας/εξέτασης υλο̟ποιείται τηρουµένων των ̟προσωρινών ̟περιοριστικών µέτρων ̟περί µεταφοράς ε̟πιβατών ̟που έχουν ληφθεί λόγω του COVID19 και των ε̟πικείµενων οδηγιών στο ̟πλαίσιο σταδιακής άρσης των µέτρων αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια της θεωρητικής και ̟πρακτικής εκ̟παίδευσης, των θεωρητικών εξετάσεων, των δοκιµασιών ̟προσόντων και συµ̟περιφοράς και των ̟πρακτικών εξετάσεων για την α̟πόκτηση Π.Ε.Ι. υλο̟ποιείται υποχρεωτικά τηρουµένων όλων των μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί για την αποφυγή διασποράς του COVID-19 και συγκεκριμένα ορίζεται:

  • Χρήση µάσκας, γαντιών και αντιση̟τικού διαλύµατος ή µαντηλακίων.
  • Μη λειτουργία του κλιµατισµού και της εσωτερικής ανακύκλωσης του αέρα εντός του αυτοκινήτου και ανοιχτά ̟παράθυρα.
  • Παραµονή εντός του αυτοκινήτου τον ελάχιστο χρόνο (̟.πχ. διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών και θεωρητικές ερωτήσεις εκτός αυτοκινήτου).

Δίκυκλα: Ειδικά για τη δοκιµασία ̟προσόντων και συµ̟περιφοράς ̟προσόντων των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α ο υ̟ποψήφιος οφείλει να ̟προσέρχεται για εξετάσεις µε τον ̟προσω̟πικό του εξο̟πλισµό (̟προβλε̟πόµενα εγκεκριµένο κράνος, ̟προστατευτικό ρουχισµό, γάντια και υ̟ποδήµατα). Σε ̟περί̟τωση ̟που δεν διαθέτει ̟προστατευτικό ρουχισµό ε̟πιτρέ̟πεται η χρήση ε̟πικαλαµίδων, ε̟πιγονατίδων και ε̟πιαγκωνίδων.

Από τις 11 Μαίου ξεκινά και η διενέργεια των µαθηµάτων ̟πρακτικής εκ̟αίδευσης υ̟ποψηφίων οδηγών και οδηγών, των µαθηµάτων θεωρητικής εκ̟παίδευσης υ̟ποψηφίων οδηγών και οδηγών και των ̟προγραµµάτων ̟περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. τα ο̟ποία διενεργούνται, υ̟ποχρεωτικά υ̟πό την ̟προϋ̟πόθεση ότι η α̟πόσταση µεταξύ των εκ̟παιδευοµένων και µεταξύ εκ̟παιδευτή και εκ̟παιδευόµενου, µε ευθύνη του ∆ιευθυντή Σ̟ουδών της Σχολής/Κέντρου, δεν θα είναι µικρότερη των 2 µέτρων.

Αναφορικά με τους εκπαιδευτές, με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι παρατείνεται έως και την 31η Ιουλίου 2020 η ισχύς της νόµιµης άσκησης ε̟παγγέλµατος εκ̟παιδευτή υ̟ποψηφίων οδηγών ̟που λήγει το χρονικό διάστηµα α̟πό 16η Μαρτίου 2020 µέχρι και 30η Ιουλίου 2020.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις για τον κορωνοϊό.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια