Ελλάδα

Τι αλλάζει σε διαγωγή, επαίνους και απουσίες στα σχολεία

Αλλαγές στην καθημερινότητα των σχολείων φέρνει η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και ρυθμίζει θέματα Γυμνασίων, Λυκείων, καθώς και Επαγγελματικών Λυκείων.

Με την απόφαση αλλάζει ο αριθμός απουσιών στα σχολεία, καταργείται η διάκριση δικαιολογημένων-αδικαιολόγητων, επιστρέφει ο χαρακτηρισμός της αγωγής και προβλέπονται έπαινοι και αριστεία προόδου. Μεταξύ των αλλαγών που εισάγονται από φέτος στα σχολεία, όπως προβλέπεται στην υπουργική απόφαση του υπουργείου Παιδείας, περιλαμβάνονται οι εξής:

Απουσίες και επαρκής φοίτηση

Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες ενώ το σχολείο και οι κηδεμόνες των μαθητών θα ενημερώνονται άμεσα.  Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους κηδεμόνες (τηλεφώνημα, μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων (SMS) και να φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των μαθητών.

Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται για κάθε ημέρα απουσίας εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε. Σε περίπτωση που μαθητής απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα συνολικά απουσίες, ο υπεύθυνος του τμήματος επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς του και ενημερώνει τον διευθυντή του σχολείου. Θεσμοθετείται η μη προσμέτρηση απουσιών μαθητών για διάστημα μέχρι είκοσι ημερών, οι οποίες οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης.

Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό της φοίτησης, ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση μαθητή που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:

α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια,

β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και

γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών που προβλέπεται σε σχετικό άρθρο.

Επισημαίνεται πάντως ότι από το επόμενο διδακτικό έτος επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114. Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.

Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων, καθώς και των Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων ισχύουν τα ανωτέρω αριθμητικά όρια προσαυξημένα κατά 16 απουσίες.

Εγγραφές στα Λύκεια

Οι εγγραφές στα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια θα γίνονται από φέτος μόνο ηλεκτρονικά. Για την εγγραφη? στην Α' Γενικου? Λυκει?ου, οι τι?τλοι των αποφοι?των κα?θε Γυμνασι?ου διαβιβα?ζονται υπηρεσιακα? και επι? αποδει?ξει, μετα? την ολοκλη?ρωση της διαδικασι?ας υποβολη?ς Ηλεκτρονικη?ς Δη?λωσης Προτι?μησης  στο αντι?στοιχο Γενικο? Λυ?κειο. ή επαγγελματικό Λύκειο.

Διαγωγή

Η διαγωγη? κα?θε μαθητη?/τριας χαρακτηρι?ζεται ως «εξαιρετικη?», «καλη?» η? «μεμπτη?» ως εξη?ς:

 «Εξαιρετικη?» χαρακτηρι?ζεται η διαγωγη? του/της μαθητη?/τριας, ο?ταν τηρει? απολυ?τως τους κανο?νες της σχολικη?ς ζωη?ς.

«Καλη?» χαρακτηρι?ζεται η διαγωγη? του/της μαθητη?/ τριας, ο?ταν υπα?ρχουν παρεκκλι?σεις απο? την τη?ρηση των κανο?νων της σχολικη?ς ζωη?ς.

 «Μεμπτη?» χαρακτηρι?ζεται η διαγωγη? μαθητη?/τριας ο?ταν αυτο?ς/η? αποκλι?νει απο? την προση?κουσα διαγωγη? σε βαθμο? ανεπι?τρεπτο, αλλα? κρι?νεται ο?τι ει?ναι δυνατη? η επανο?ρθωση της παρε?κκλισης αυτη?ς εντο?ς του ι?διου σχολικου? περιβα?λλοντος.

Προσωπικοί έπαινοι

Στους/στις μαθητε?ς/τριες που επιτυγχα?νουν βαθμο? ετη?σιας προο?δου «α?ριστα» απονε?μεται, μετα? απο? απο?φαση του Συλλο?γου Διδασκο?ντων/ουσω?ν, «Αριστει?ο Προο?δου».

Στους μαθητές κα?θε τμη?ματος που επιτυγχα?νουν τον μεγαλυ?τερο βαθμο? ετη?σιας προο?δου και διαγωγη? «εξαιρετικη?» απονε?μεται, μετα? απο? απο?φαση του Συλλο?γου Διδασκο?ντων/ουσω?ν, «Βραβει?ο Προο?δου». Σε περι?πτωση ισοβαθμι?ας το «Βραβει?ο Προο?δου» απονε?μεται σε ο?λους μαθητές που ισοβα?θμισαν.

Στους μαθητές ε?χουν σημειω?- σει σημαντικη? βελτι?ωση της επι?δοσης τους, απονε?μεται, μετα? απο? απο?φαση του Συλλο?γου Διδασκο?ντων, «Ε?παινος Προσωπικη?ς Βελτι?ωσης».

Στους μαθητές που διακρι?νονται για ιδιαι?τερες πρα?ξεις αλληλεγγυ?ης και κοινωνικη?ς προσφορα?ς και για πρα?ξεις που εκφρα?ζουν πνευ?μα ανιδιοτελου?ς φιλαλληλι?ας απονε?μεται ειδικο?ς ε?παινος.

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια