Ελλάδα

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Κοινή Υπουργική Απόφαση εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών, με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του ετήσιου στεγαστικου? επιδοiματος 1000 € στους φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Δικαιουiχοι

Δικαιουiχος του επιδοiματος ειiναι το προiσωπο που θεωρειiται οiτι βαρυiνει ο φοιτητηiς, συiμφωνα με τις διαταiξεις του αiρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α ? 167).

Σε περιiπτωση διαζευγμεiνων η? εν διασταiσει συζυiγων, δικαιουiχος του επιδοiματος ειiναι ο γονεiας τον οποιiο βαρυiνει ο φοιτητηiς.

Κατ' εξαιiρεση, δικαιουiχος θα ειiναι ο ιiδιος ο φοιτητηiς εφοiσον:

α) ειiναι ορφανοiς απο? τους δυiο γονειiς ηi

β) οι γονειiς του ειiναι καiτοικοι εξωτερικου? η? γ) ειiναι παiνω απο? ειiκοσι πεiντε (25) ετωiν, ηi

δ) ειiναι υποiχρεος σε υποβολη? φορολογικηiς δηiλωσης και δεν θεωρειiται εξαρτωiμενο μεiλος, συiμφωνα με το αiρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α ? 167).

Οiροι και πρου?ποθεiσεις

1. Το ετηiσιο οικογενειακο? εισοiδημα του προηγουiμενου εiτους να μην υπερβαιiνει τα τριαiντα χιλιαiδες (30.000) ευρω? προσαυξανοiμενο κατα? τρεις χιλιαiδες (3.000) ευρω? για καiθε εξαρτωiμενο τεiκνο, πεiραν του ενοiς.

Ως ετηiσιο οικογενειακοi εισοiδημα θεωρειiται το συνολικο? ετηiσιο φορολογουiμενο πραγματικο? η? τεκμαρτοi, καθωiς και το απαλλασσοiμενο η? φορολογουiμενο με ειδικο? τροiπο εισοiδημα του φορολογουiμενου, της συζυiγου του και των τεiκνων που τον βαρυiνουν, απο? καiθε πηγηi.

2. Ο φοιτητηiς πρεiπει να διαμεiνει σε μισθωμεiνη οικιiα λοiγω των σπουδωiν του σε ποiλη αiλλη της κυiριας κατοικιiας του, στην οποιiα ο ιiδιος η? οι γονειiς του δεν εiχουν πληiρη κυριοiτητα η? επικαρπιiα αiλλης κατοικιiας. Η μιiσθωση θα πρεiπει να ειiναι σε ισχυ? για τουλαiχιστον εiξι (6) μηiνες εντοiς του ακαδημαι?κου? εiτους για το οποιiο αιτειiται το επιiδομα. Ως μιiσθωση θεωρειiται και η διαμονη? σε πανσιοiν η? ξενοδοχειiο, εξαiμηνης τουλαiχιστον διαiρκειας.

3. Οι γονειiς του φοιτητη? η? ο ιiδιος να μην ειiναι κυiριοι η? επικαρπωτεiς κατοικιωiν (ιδιοχρησιμοποιουμεiνων η? εκ- μισθωμεiνων) που υπερβαιiνουν τα διακοiσια (200) τ.μ. αθροιστικαi, με εξαιiρεση κατοικιiες η? διαμεριiσματα που βριiσκονται σε δηiμο η? κοινοiτητα με πληθυσμο? λιγοiτερο των τριωiν χιλιαiδων (3.000) κατοιiκων, οiπως οι οργανισμοι? αυτοι? τοπικηiς αυτοδιοιiκησης προβλεiπονταν πριν την ισχυ? του ν. 2539/1997 (Α i244).

4. Ο φοιτητηiς να εiχει εξεταστει? επιτυχωiς στα μισα? μαθηiματα του προηγουiμενου ακαδημαι?κου? εiτους για το οποιiο αιτειiται το επιiδομα.

Συνολικοiς αριθμοiς μαθημαiτων θεωρειiται ο προβλεποiμενος στο ενδεικτικο? προiγραμμα σπουδωiν.

Για την πληiρωση του κριτηριiου αυτου? λαμβαiνονται υποiψη οiλες οι εξεταστικεiς περιiοδοι που πραγματοποιηiθηκαν για το συγκεκριμεiνο ακαδημαι?κο? εiτος.

Το κριτηiριο αυτο? δεν ισχυiει για τους πρωτοετειiς φοιτητεiς.

Το επιiδομα χορηγειiται για τοiσα εiτη οiσα ειiναι και τα εiτη σπουδωiν της αντιiστοιχης Σχοληiς η? Τμηiματος, συiμφωνα με τον Κανονισμο? Λειτουργιiας τους.

5. Το επιiδομα χορηγειiται για τοiσα εiτη οiσα ειiναι και τα εiτη σπουδωiν της αντιiστοιχης σχοληiς η? τμηiματος, συiμφωνα με τον κανονισμο? λειτουργιiας τους, συνυπολογιζοiμενου του χροiνου κατα? τον οποιiο εiλαβαν το επιiδομα στη διαiρκεια σπουδωiν τους σε αiλλο Τμηiμα η? Σχοληi.

6. Το επιiδομα χορηγειiται σε οiλους τους προπτυχιακουiς φοιτητεiς μιας οικογεiνειας, εφοiσον πληρουiνται σωρευτικα? οι ως αiνω πρου?ποθεiσεις.

Δεν δικαιουiνται του στεγαστικου? επιδοiματος:

α) οiσοι φοιτουiν για την αποiκτηση δευiτερου πτυχιiου, ανεξαiρτητα απο? τον τροiπο εισαγωγηiς τους στην Ανωiτατη Εκπαιiδευση,

β) οiσοι φοιτητεiς εiχουν υπερβει? τη διαiρκεια φοιiτησης ως προς τα εξαiμηνα που απαιτουiνται για τη ληiψη του πτυχιiου τους, συiμφωνα με το ενδεικτικο? προiγραμμα σπουδωiν,

γ) οiσοι διαμεiνουν σε φοιτητικη? εστιiα η? τους παρεiχεται στεiγαση απο? τη σχολη? τους.

Διαδικασιiα χορηiγησης στεγαστικου? επιδοiματος

Οι αιτήσεις

Οι αιτηiσεις για την χορηiγηση του στεγαστικου? επιδοiματος για καiθε ακαδημαι?κο? εiτος, υποβαiλλονται εντοiς προθεσμιiας, απο? 1 εiως 30 Ιουνιiου εκαiστου εiτους.

Ειδικα? για το τρεiχον ακαδημαι?κο? εiτος οι αιτηiσεις θα υποβληθουiν σε προθεσμιiα που θα ανακοινωθει? απο? το υπουργειiο Παιδειiας, Εiρευνας και Θρησκευμαiτων.

Πρου?ποiθεση για την υποβολη? της αιiτησης ειiναι ο φοιτητηiς για τον οποιiο χορηγειiται το επιiδομα, να ειiναι καiτοχος Ακαδημαι?κηiς Ταυτοiτητας σε ισχυ? και καiτοχος Α.Φ.Μ.

1. Διαδικασιiα

Ο δικαιουiχος, υποβαiλλει ηλεκτρονικα? την αιiτηση μεiσω ηλεκτρονικηiς εφαρμογηiς, χρησιμοποιωiντας τους προσωπικουiς κωδικουiς προiσβασης στο TAXISnet.

Η εισαγωγη? των κωδικωiν προiσβασης επεiχει θεiση δηiλωσης συναιiνεσης διασταυiρωσης των στοιχειiων του. Ο αιτωiν συμπληρωiνει υποχρεωτικα? στα αντιiστοιχα πεδιiα της αιiτησης τα ακοiλουθα στοιχειiα:

α) τον αριθμο? της Ακαδημαι?κηiς Ταυτοiτητας του φοιτητηi,

β) τον Αριθμο? Φορολογικου? Μητρωiου (Α.Φ.Μ.) του ιδιiου, του/της συζυiγου και του φοιτητη? εαiν δικαιουiχος ειiναι ο γονεiας, η? μοiνο το Α.Φ.Μ. του ιδιiου καιτου/της συζυiγου του στην περιiπτωση που δικαιουiχος ειiναι ο φοιτητηiς ,

γ) τον αριθμο? του ηλεκτρονικου? μισθωτηριiου συμβολαιiου,

δ) τον αριθμο? του τραπεζικου? του λογαριασμου? (ΙΒΑΝ). Τα δηλωθεiντα στοιχειiα ελεiγχονται ηλεκτρονικα? απο? τα διαθεiσιμα στοιχειiα της Ανεξαiρτητης Αρχηiς Δημοσιiων Εσοiδων.

Σε περιiπτωση που καiποια απο? τα δηλωθεiντα στοιχειiα δεν μπορουiν να διασταυρωθουiν, ο αιτωiν υποχρεουiται να προσκομιiσει αποκλειστικα? στην αρμοiδια υπηρεσιiα του Ιδρυiματος τα απαιτουiμενα δικαιολογητικαi, τα οποιiα και θα υποδεικνυiονται στην ηλεκτρονικη? εφαρμογηi.

Οι εξουσιοδοτημεiνοι υπαiλληλοι του Ιδρυiματος, ελεiγχουν τα προσκομιζοiμενα δικαιολογητικα? και βεβαιωiνουν την αποδοχη? η? μη των δηλωθεiντων στοιχειiων στην αιiτηση, επιλεiγοντας το αντιiστοιχο πεδιiο της ηλεκτρονικηiς εφαρμογηiς.

2. Επεξεργασιiα της αιiτησης

Η επεξεργασιiα της αιiτησης και η εiγκριση της καταβοληiς του επιδοiματος, γιiνεται με βαiση:

α) τα υπευθυiνως απο? τον αιτουiντα δηλωθεiντα στοιχειiα,

β) τις ηλεκτρονικεiς διασταυρωiσεις ως προς τα δηλωθεiντα στοιχειiα,

γ) τα προσκομιζοiμενα δικαιολογητικαi, οiπου αυτα? απαιτουiνται.

Εαiν, μετα? την επεξεργασιiα της αιiτησης, προκυiψει οiτι πληρουiνται τα κριτηiρια χορηiγησης του επιδοiματος, η αιiτηση γιiνεται δεκτηi.

Σε περιiπτωση που δεν προκυiψει η πληiρωση καiποιου κριτηριiου χορηiγησης του επιδοiματος, η αιiτηση απορριiπτεται.

Οι λοiγοι της αποiρριψης αναγραiφονται στην ηλεκτρονικη? εφαρμογη? απο? την οποιiα και ενημερωiνεται ο αιτωiν.

Εφοiσον μιiα αιiτηση απορριφθει? υπαiρχει η δυνατοiτητα υποβοληiς εiνστασης - αιiτησης θεραπειiας.

Η οριστικη? υποβολη? της αιiτησης υπεiχει θεiση Υπευiθυνης Δηiλωσης του δικαιουiχου οiτι τα δηλωθεiντα απο? αυτοiν στοιχειiα που υποiκεινται σε επεξεργασιiα ειiναι αληθηi.

Εiλεγχος Κριτηριiων - Δικαιολογητικαi

Α. Για τον χαρακτηρισμο? του φοιτητη? ως δικαιουiχου, ο εiλεγχος των κριτηριiων διενεργειiται, αναiλογα με την περιiπτωση ως εξηiς:

α) Ο φοιτητηiς ειiναι ορφανοiς και απο? τους δυiο γονειiς: υποβαiλλεται πιστοποιητικο? οικογενειακηiς καταiστασης στην αρμοiδια υπηρεσιiα του Ιδρυiματος,

β) Οι γονειiς του φοιτητη? ειiναι καiτοικοι εξωτερικουi: υποβαiλλεται βεβαιiωση μοiνιμης κατοικιiας των γονεiων του φοιτητη? στην αρμοiδια υπηρεσιiα του Ιδρυiματος,

γ) Ο φοιτητηiς ειiναι παiνω απο? ειiκοσι πεiντε (25) ετωiν: ελεiγχεται ηλεκτρονικα? απο? τον ΑΜΚΑ του φοιτητη? που εiχει καταχωριστει? υποχρεωτικα? στο Πληροφοριακο? Συiστημα της Ακαδημαι?κηiς Ταυτοiτητας,

δ) Ο φοιτητηiς ειiναι υποiχρεος σε υποβολη? φορολογικηiς δηiλωσης και δεν θεωρειiται εξαρτωiμενο μεiλος συiμφωνα με το αiρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α ? 167): ελεiγχεται με αυτοiματη διασυiνδεση -διαλειτουργικοiτητα του Πληροφοριακου? Συστηiματος υποβοληiς αιτηiσεων με τα αρχειiα της Ανεξαiρτητης Αρχηiς Δημοσιiων Εσοi- δων απο? οiπου αντλουiνται τα σχετικα? στοιχειiα, συiμφωνα με την περιiπτωση ιδ' της παρ. 1 του αiρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α i170), οiπως προστεiθηκε με το αiρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α i159).

Β. Για τη χορηiγηση του επιδοiματος, ο εiλεγχος των κριτηριiων και η υποβολη? των απαιτουiμενων, κατα? περιiπτωση, δικαιολογητικωiν εiχει ως εξηiς:

α) Οικογενειακο? εισοiδημα: ελεiγχεται το οικογενειακο? εισοiδημα του προηγουiμενου φορολογικου? εiτους με αυτοiματη διασυiνδεση - διαλειτουργικοiτητα του Πληροφοριακου? Συστηiματος υποβοληiς αιτηiσεων με τα αρχειiα της Ανεξαiρτητης Αρχηiς Δημοσιiων Εσοiδων απο? οiπου αντλουiνται τα σχετικα? στοιχειiα, συiμφωνα με την περιiπτωση ιδ' της παρ. 1 του αiρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α i170), οiπως προστεiθηκε με το αiρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α i159).

Σε περιiπτωση που δεν επιτευχθει? ο εiλεγχος (μη εκκαθαiριση της δηiλωσης κ.λπ.) η αιiτηση παραμεiνει σε εκκρεμοiτητα και επανεξεταiζεται με την ιiδια διαδικασιiα μετα? την παρεiλευση τριμηiνου.

β) Ο φοιτητηiς δεν ειiναι καiτοχος αiλλου πτυχιiου Ιδρυiματος Ανωiτατης Εκπαιiδευσης: δηλωiνεται υπευiθυνα απο? τον αιτουiντα κατα? την υποβολη? της ηλεκτρονικηiς του αιiτησης.

γ) Μη υπεiρβαση του προβλεποiμενου, απο? τον Κανονισμο? Σπουδωiν, χρονικου? οριiου εξαμηiνων φοιiτησης: ελεiγχεται με αυτοiματη διασυiνδεση - διαλειτουργικοiτητα του Πληροφοριακου? Συστηiματος υποβοληiς αιτηiσεων με το Πληροφοριακο? Συiστημα Ακαδημαι?κηiς Ταυτοiτητας.

δ) Επιτυχηiς εξεiταση στα μισα? μαθηiματα του προηγουiμενου ακαδημαι?κου? εiτους, συiμφωνα με το ενδεικτικο? προiγραμμα σπουδωiν: ελεiγχεται απο? εξουσιοδοτημεiνο υπαiλληλο του Ιδρυiματος, ο οποιiος επιβεβαιωiνει το αντιiστοιχο πεδιiο στην ηλεκτρονικη? εφαρμογηi.

ε) Μισθωτηiριο συμβοiλαιο: ελεiγχεται με αυτοiματη διασυiνδεση - διαλειτουργικοiτητα του Πληροφοριακου? Συστηiματος υποβοληiς αιτηiσεων με τα αρχειiα της Ανεξαiρτητης Αρχηiς Δημοσιiων Εσοiδων απο? οiπου αντλουiνται τα σχετικα? στοιχειiα, συiμφωνα με την περιiπτωση ιδ' της παρ. 1 του αiρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α i170), οiπως προστεiθηκε με το αiρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α i159).

Σε περιiπτωση που δεν επιτευχθει? ο σχετικοiς εiλεγχος ηλεκτρονικαi, προσκομιiζεται το μισθωτηiριο συμβοiλαιο στην αρμοiδια υπηρεσιiα του Ιδρυiματος και ο αρμοiδιος υπαiλληλος επιβεβαιωiνει το αντιiστοιχο πεδιiο στην ηλεκτρονικη? εφαρμογηi.

Σε περιiπτωση διαμονηiς σε πανσιοiν η? ξενοδοχειiο προσκομιiζεται βεβαιiωση παραμονηiς και αποiδειξη παροχηiς υπηρεσιωiν εξαiμηνης τουλαiχιστον διαiρκειας.

Σε περιiπτωση συγκατοιiκησης φοιτητωiν για να χορηγηθει? το επιiδομα, θα πρεiπει ο φοιτητηiς η? ο δικαιουiχος γονεiας να εμφανιiζεται στο μισθωτηiριο συμβοiλαιο.

στ) Μη πληiρης κυριοiτητα η? επικαρπιiα κατοικιiας του φοιτητη? η? των γονεiων του στην ποiλη σπουδωiν του: ελεiγχεται με αυτοiματη διασυiνδεση - διαλειτουργικοiτητα του Πληροφοριακου? Συστηiματος υποβοληiς αιτηiσεων με τα αρχειiα της Ανεξαiρτητης Αρχηiς Δημοσιiων Εσοiδων απο? οiπου αντλουiνται τα σχετικα? στοιχειiα, συiμφωνα με την περιiπτωση ιδ' της παρ. 1 του αiρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α i170), οiπως προστεiθηκε με το αiρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α i159), οiπως αυτα? διαμορφωiθηκαν την 1η Ιανουαριiου του εiτους υποβοληiς της αιiτησης.

ζ) Οι γονειiς του φοιτητη? η? ο ιiδιος να μην ειiναι κυiριοι η? επικαρπωτεiς κατοικιωiν (ιδιοχρησιμοποιουμεiνων η? εκμισθωμεiνων) που υπερβαιiνουν τα διακοiσια (200) τ.μ. αθροιστικαi, με εξαιiρεση κατοικιiες η? διαμεριiσματα που βριiσκονται σε δηiμο η? κοινοiτητα με πληθυσμο? λιγοiτερο των τριωiν χιλιαiδων (3.000) κατοιiκων, οiπως οι οργανισμοι? αυτοι? τοπικηiς αυτοδιοιiκησης προβλεiπονταν πριν την ισχυ? του ν. 2539/1997 (Α ? 244): ελεiγχεται με

αυτοiματη διασυiνδεση - διαλειτουργικοiτητα του Πληροφοριακου? Συστηiματος υποβοληiς αιτηiσεων με τα αρχειiα της Ανεξαiρτητης Αρχηiς Δημοσιiων Εσοiδων απο? οiπου αντλουi- νται τα σχετικα? στοιχειiα, συiμφωνα με την περιiπτωση ιδ' της παρ. 1 του αiρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α i170), οiπως προστεiθηκε με το αiρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α i159).

Σε περιiπτωση που απο? τον ηλεκτρονικο? εiλεγχο προκυiψει οiτι δεν πληρειiται το περιουσιακο? κριτηiριο και ο αιτωiν εiχει δηλωiσει οiτι διαθεiτει κατοικιiα που βριiσκεται σε Δηiμο η? Κοινοiτητα με πληθυσμο? λιγοiτερο των τριωiν χιλιαiδων (3.000) κατοιiκων, υποβαiλλεται εiντυπη βεβαιiωση απο? το Δηiμο που αφορα? στον πληθυσμοi, καθωiς και δηiλωση περιουσιακηiς καταiστασης (Ε9) τρεiχοντος εiτους, στην αρμοiδια υπηρεσιiα του Ιδρυiματος.

η) Μοiνιμη κατοικιiα του φοιτητη? η? των γονεiων του: ελεiγχεται με αυτοiματη διασυiνδεση - διαλειτουργικοiτητα του Πληροφοριακου? Συστηiματος υποβοληiς αιτηiσεων με τα αρχειiα της Ανεξαiρτητης Αρχηiς Δημοσιiων Εσοi- δων απο? οiπου αντλουiνται τα σχετικα? στοιχειiα, συiμφωνα με την περιiπτωση ιδ' της παρ. 1 του αiρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α i170), οiπως προστεiθηκε με το αiρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α i159).

Σε περιiπτωση που δεν επιτευχθει? ο σχετικοiς εiλεγχος ηλεκτρονικαi, προσκομιiζεται εiντυπη βεβαιiωση μοiνιμης κατοικιiας απο? τον αντιiστοιχο Δηiμο, το τελευταιiο εκκαθαριστικο? η? αiλλο καταiλληλο δικαιολογητικοi, στο οποιiο να αποτυπωiνεται σαφωiς η? μοiνιμη κατοικιiα του δικαιουiχου, στην αρμοiδια υπηρεσιiα του Ιδρυiματος και ο αρμοiδιος υπαiλληλος επιβεβαιωiνει το αντιiστοιχο πεδιiο στην ηλεκτρονικη? εφαρμογηi.

Ο αιτωiν υποχρεουiται να προσκομιiσει οποιοδηiποτε αiλλο δικαιολογητικο? η? στοιχειiο ζητηθει? απο? τις αρμοiδιες υπηρεσιiες του Ιδρυiματος.

Ο αιτωiν υποχρεουiται κατα? την υποβολη? της αιiτησης του, και σε περιiπτωση που υπαiρχουν λαiθη, η? μη αληθη? στοιχειiα καταχωρημεiνα στα πληροφοριακα? συστηiματα της Ακαδημαι?κηiς Ταυτοiτητας η? της Ανεξαiρτητης Αρχηiς Δημοσιiων Εσοiδων να προβει? σε ενεiργειες για την διοiρθωση τους πριν την επεξεργασιiα τους απο? τα εν λοiγω συστηiματα.

Εκκαθαiριση και ενταλματοποιiηση

Εφοiσον ολοκληρωθει? ο εiλεγχος των δικαιολογητικωiν και επαληθευθουiν οι πρου?ποθεiσεις χορηiγησης του επιδοiματος απο? το ηλεκτρονικο? συiστημα και τις αρμοiδιες υπηρεσιiες του Ιδρυiματος, προωθουiνται στην Οικονομικη? Υπηρεσιiα του Ιδρυiματος για την εiκδοση των σχετικωiν ενταλμαiτων οι εκτυπωμεiνες αιτηiσεις μαζι? με τα υποβληθεiντα δικαιολογητικαi.

Η Οικονομικη? Υπηρεσιiα δεν φεiρει ευθυiνη για τις διασταυρωiσεις των στοιχειiων και τα αποτελεiσματα των ηλεκτρονικωiν ελεiγχων που εiγιναν απο? τα εμπλεκοiμενα πληροφοριακα? συστηiματα.

Η δαπαiνη για την πληρωμη? του στεγαστικου? επιδοiματος των φοιτητωiν, συiμφωνα με τα ανωτεiρω, εκκαθαριiζεται απο? τις οικειiες υπηρεσιiες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χωiρας και εντεiλλεται προς πληρωμη? αποκλειστικα? και μοiνο με χρηματικα? ενταiλματα, που εκδιiδονται κατα? τις κειiμενες διαταiξεις, απο? τις υπηρεσιiες αυτεiς.

Για την ενταλματοποιiηση της δαπαiνης οι ανωτεiρω φορειiς επιχορηγουiνται, κατοiπιν σχετικου? αιτηiματος, απο? τις εγγεγραμμεiνες πιστωiσεις του πρου?πολογισμου? του Υπουργειiου Παιδειiας, Εiρευνας και Θρησκευμαiτων, οι οποιiες μεταβιβαiζονται στον πρου?πολογισμο? τους για το σκοπο? αυτο? σε διακριτο? κωδικο? αριθμοi.

Η αξιiωση του φοιτητη? υποiκειται στον εκαiστοτε οριζοiμενο χροiνο παραγραφηiς απαιτηiσεων κατα? του Δημοσιiου.

Το επιiδομα δεν καταiσχεται, χορηγειiται ολοiκληρο χωριiς καμιiα κραiτηση υπεiρ του δημοσιiου η? τριiτου και δεν υποiκειται σε φορολογιiα.

Ενσταiσεις - Αιτηiσεις θεραπειiας

Εiνσταση - αιiτηση θεραπειiας μπορει? να υποβαiλλει οποιοσδηiποτε αιτειiται του στεγαστικου? επιδοiματος, εντοiς προθεσμιiας ενοiς μηiνα απο? τη γνωστοποιiηση- μεiσω ηλεκτρονικου? μηνυiματος- του απορριπτικου? αποτελεiσματος, το οποιiο προεiκυψε ειiτε απο? τον ηλεκτρονικο? εiλεγχο, ειiτε απο? τον εiλεγχο των υπηρεσιωiν του Ιδρυiματος.

Η εiνσταση - αιiτηση θεραπειiας υποβαiλλεται εiντυπα προς το Ιiδρυμα και προσκομιiζονται οiλα τα απαραιiτητα δικαιολογητικα? για την αποiδειξη των ισχυρισμωiν του αιτουiντος.

Οι αρμοiδιες Υπηρεσιiες του Ιδρυiματος μπορει? να ζητηiσουν οποιοδηiποτε προiσθετο δικαιολογητικο? κριiνουν απαραιiτητο για την εξεiταση της εiνστασης - αιiτησης θεραπειiας.

Προiσβαση στην εφαρμογηi

Προiσβαση στην ηλεκτρονικη? εφαρμογη? υποβοληiς αιiτησης Στεγαστικου? Επιδοiματος εiχουν μοiνο οι δικαιουiχοι του στεγαστικου? επιδοiματος. Η προiσβαση γιiνεται μεiσω του συστηiματος TAXIS της Γενικηiς Γραμματειiας Πληροφορια- κωiν Συστημαiτων, οiπου ο δικαιουiχος δηλωiνει τα στοιχειiα εισοiδου (username και password) που διαθεiτει στο TAXIS.

Με την καταχωiρηση των στοιχειiων εισοiδου του, ο δικαιουiχος εξουσιοδοτει? την εφαρμογη? του Στεγαστικου? Επιδοiματος να προσπελαiσει στοιχειiα που τηρουiνται για αυτοiν στο Μητρωiο της ΑΑΔΕ (Ονοματεπωiνυμο, ΑΦΜ, ΤΚ-ποiλη-νομοiς της κυiριας κατοικιiας του).

Δημιουργιiα και υποβολη? Αιiτησης

Ο δικαιουiχος γονεiας η? κηδεμοiνας, στην αιiτηση Στεγαστικου? Επιδοiματος που δημιουργει? για εiναν φοιτητηi, εξαρτωiμενο μεiλος του, καταχωρει? τα εξηiς στοιχειiα:

• Τον αριθμο? της Ακαδημαι?κηiς Ταυτοiτητας του φοιτητη? • Τον ΑΦΜ του Φοιτητηi

• Τον ΑΦΜ του εiτερου γονεiα του φοιτητη? (εφοiσον ο δικαιουiχος γονεiας διατηρει? με τον εiτερο γονεiα του φοιτητη? εiγγαμη σχεiση)

• Τον κωδικο? μισθωτηριiου συμβολαιiου της κατοικιiας που μισθωiνει ο φοιτητηiς

Ο δικαιουiχος φοιτητηiς, στην αιiτηση Στεγαστικου? Επιδοiματος που δημιουργει? για τον εαυτο? του, δηλωiνει τα εξηiς στοιχειiα:

• Τον αριθμο? της Ακαδημαι?κηiς Ταυτοiτητας του

• Τον κωδικο? μισθωτηριiου συμβολαιiου της κατοικιiας που μισθωiνει

Η εφαρμογη? του Στεγαστικου? Επιδοiματος με βαiση τον αριθμο? Ακαδημαι?κηiς Ταυτοiτητας που δηλωiθηκε, αντλει? τα ακοiλουθα στοιχειiα απο? το πληροφοριακο? συiστημα της Ακαδημαι?κηiς Ταυτοiτητας του Υπουργειiου Παιδειiας, Εiρευνας και Θρησκευμαiτων:

• Ονοματεπωiνυμο του φοιτητηi

• AMΚΑ του φοιτητηi

• Σχολη? φοιiτησης (Τμηiμα, Σχοληi/Ιiδρυμα)

• Ημερομηνιiα εισαγωγηiς του φοιτητη? στη Σχολη? (εiτος/μηiνας)

• Εiδρα της Σχοληiς φοιiτησης

• Αριθμοiς ετωiν φοιiτησης της Σχοληiς φοιiτησης και με βαiση τον κωδικο? μισθωτηριiου συμβολαιiου της κατοικιiας που μισθωiνει ο φοιτητηiς, αντλει? απο? το πληροφοριακο? συiστημα Μιiσθωσης Ακιiνητης Περιουσιiας της ΑΑΔΕ:

• Την ημερομηνιiα εiναρξης και τη διαiρκεια της μιiσθωσης

• Την ποiλη και το νομο? της μισθωμεiνης κατοικιiας

Στο τελευταιiο βηiμα της αιiτησης, ο δικαιουiχος βλεiπει συγκεντρωμεiνα οiλα τα στοιχειiα που εiχουν περιληφθει? στην αιiτηση και δηλωiνει υπευiθυνα οiτι τηρουiνται οι οiροι και οι πρου?ποθεiσεις συμμετοχηiς της δραiσης.

Επιλεiγοντας υποβολη? της αιiτησης, ενημερωiνεται οiτι μετα? την υποβολη? δεν εiχει το δικαιiωμα να δημιουργηiσει νεiα αιiτηση για τον ιiδιο φοιτητη? και για αυτο? θα πρεiπει να βεβαιωθει? οiτι τα στοιχειiα που εiχει δηλωiσει (καθωiς και αυτα? που εiχουν επιστραφει? απο? το Μητρωiο της ΑΑΔΕ και την εφαρμογη? της Ακαδημαι?κηiς Ταυτοiτητας) ειiναι ορθα? και ακριβηi.

Εμφαiνιση στο δικαιουiχο των αποτελεσμαiτων της αιiησηiς του.

Με την υποβολη? της αιiτησης, στεiλνονται στην ΑΑΔΕ τα στοιχειiα που εiχει καταχωρηiσει ο δικαιουiχος. Η ΑΑΔΕ, με βαiση τις εφαρμογεiς διαλειτουργικοiτητας που περιγραiφονται στο Παραiρτημα Β στεiλνει στην ηλεκτρονικη? εφαρμογη? του Στεγαστικου? Επιδοiματος τα δεδομεiνα των ελεiγχων της.

Η εφαρμογη? του Στεγαστικου? Επιδοiματος επεξεργαiζεται τα ληφθεiντα στοιχειiα των ελεiγχων της ΑΑΔΕ και εμφανιiζει στο δικαιουiχο ποια απο? τα ακοiλουθα κριτρια της δραiσης πληρουiνται, με βαiση τους αυτοiματους ελεiγχους που μποiρεσε να πραγματοποιηiσει:ή

(α) Κριτηiρια στην περιiπτωση αιiτησης γονεiα/κηδεμοiνα για εξαρτωiμενο μεiλος του:

• Ο φοιτητηiς ειiναι δηλωμεiνος ως εξαρτωiμενο μεiλος στην φορολογικη? δηiλωση του δικαιουiχου.

• Η μοiνιμη κατοικιiα του δικαιουiχου δεν βριiσκεται στην ποiλη σπουδωiν του.

• Τηρειiται το κριτηiριο του οικογενειακου? εισοδηiματος, με βαiση την δηiλωση του προηγουiμενου φορολογικου? εiτους.

• Τηρουiνται τα περιουσιακα? κριτηiρια της δραiσης, οiσον αφορα? την κυριοiτητα κατοικιωiν απο? το φοιτητη? και τους γονειiς του στην ποiλη σπουδωiν του φοιτητηi.

• Τηρουiνται τα περιουσιακα? κριτηiρια της δραiσης, που αφορουiν τη συνολικη? ακιiνητη περιουσιiα του φοιτητη? και των γονεiων του.

• Τηρουiνται τα κριτηiρια της δραiσης, ως προς το ποιος εμφανιiζεται ως ενοικιαστηiς της μισθωμεiνης κατοικιiας.

• Τηρουiνται τα κριτηiρια της δραiσης, ως προς την τοποθεσιiα της μισθωμεiνης κατοικιiας σε σχεiση με την ποiλη σπουδωiν του φοιτητηi.

(β) Κριτηiρια στην περιiπτωση αιiτησης φοιτητη? που ειiναι ο ιiδιος δικαιουiχος:

• Ο δικαιουiχος - φοιτητηiς ειiναι υποiχρεος υποβοληiς φορολογικηiς δηiλωσης.

• Η μοiνιμη κατοικιiα του δικαιουiχου δεν βριiσκεται στην ποiλη σπουδωiν του.

• Τηρειiται το κριτηiριο του οικογενειακου? εισοδηiματος, με βαiση την δηiλωση του προηγουiμενου φορολογικου? εiτους.

• Τηρουiνται τα περιουσιακα? κριτηiρια της δραiσης, οiσον αφορα? την κυριοiτητα κατοικιωiν απο? το δικαιουiχο-φοιτητη? στην ποiλη σπουδωiν του.

• Τηρουiνται τα περιουσιακα? κριτηiρια της δραiσης, που αφορουiν τη συνολικη? ακιiνητη περιουσιiα του δικαιουiχου-φοιτητηi.

• Τηρουiνται τα κριτηiρια της δραiσης, ως προς το ποιος εμφανιiζεται ως ενοικιαστηiς της μισθωμεiνης κατοικιiας. • Τηρουiνται τα κριτηiρια της δραiσης, ως προς την τοποθεσιiα της μισθωμεiνης κατοικιiας σε σχεiση με την ποiλη σπουδωiν του φοιτητηi.

Ενημεiρωση του δικαιουiχου για τις εποiμενες ενεiργειες του. Μετα? την υποβολη? της αιiτησης, η εφαρμογη? του Στεγαστικου? Επιδοiματος ενημερωiνει το δικαιουiχο:

1) Για τα αποτελεiσματα των αυτοiματων ελεiγχων, με βαiση τα στοιχειiα που εiχει καταχωρηiσει στην αιiτηση.

2) Για τα δικαιολογητικαi-πιστοποιητικα? που απαιτειiται να προσκομιiσει στην αρμοiδια υπηρεσιiα του Ιδρυiματος του φοιτητηi, προκειμεiνου:

α) να τεκμηριωiσει στοιχειiα που εiχει δηλωiσει στην αιiτηση του,

β) να αποδειiξει οiτι πληροι? τα κριτηiρια στα οποιiα η αυτοiματη απαiντηση της εφαρμογηiς ηiταν αρνητικηi.

3) Οiτι θα ακολουθηiσει απο? την αρμοiδια υπηρεσιiα του Ιδρυiματος του φοιτητη? εiλεγχος για το ακαδημαι?κο? κριτηiριο της δραiσης (δηλαδηi, οiτι ο φοιτητηiς εiχει εξεταστει? επιτυχωiς στα μισα? μαθηiματα του προηγουiμενου ακαδημαι?κου? εiτους για το οποιiο αιτειiται το επιiδομα).

Ενημεiρωση του δικαιουiχου για την πορειiα αξιολοiγησης της αιiτησης.

Ο δικαιουiχος ενημερωiνεται για την εξεiλιξη της αξιολοiγησης της αιiτησης που εiχει υποβαiλει, με βαiση τις ενεiργειες της αρμοiδιας υπηρεσιiας του Ιδρυiματος του.

• Εφοiσον οiλοι οι αυτοiματοι εiλεγχοι στην αιiτηση ειiναι θετικοι? και δεν χρειαiζεται να προσκομιiσει δικαιολογητικα? και πιστοποιητικαi, τοiτε με την ολοκληiρωση του ελεiγχου του ακαδημαι?κου? κριτηριiου, ενημερωiνεται εαiν η αιiτηση εγκριiνεται η? απορριiπτεται.

• Εφοiσον με βαiση τα στοιχειiα που ειiχε δηλωiσει στην αιiτηση η? με βαiση τους αυτοiματους ελεiγχους της ΑΑΔΕ χρειαiζεται να προσκομιiσει δικαιολογητικα? και πιστοποιητικαi, τοiτε ενημερωiνεται μετα? την ληiξη οiλων των απαραιiτητων ελεiγχων, εαiν η αιiτηση εγκριiνεται η? απορριiπτεται.

Σε καiθε περιiπτωση, μπορει? να παρακολουθει? την τρεiχουσα καταiσταση αξιολοiγησης της αιiτησης του, μεiσα απο? την εφαρμογη? του Στεγαστικου? Επιδοiματος.

Μοiλις μιiα αιiτηση εγκριθει? η? απορριφθειi, ο αιτωiν λαμβαiνει σχετικη? ειδοποιiηση με email στη διευiθυνση email που εiχει δηλωiσει. Ο αιτωiν εiχει προiσβαση στα αναλυτικα? αποτελεiσματα των ελεiγχων μεiσα απο? την εφαρμογη? του Στεγαστικου? Επιδοiματος.

Πηγή: alfavita.gr

Σχόλια