Ελλάδα

Σκληρή επιστολή Ιερώνυμου για τη Συριζαία που πέταξε την εικόνα

Σκληρή επιστολή στον υπουργό Παιδείας με αφορμή το θέμα που ανέκυψε πρόσφατα, μετά από καταγγελίες εργαζόμενης για απαγόρευση τοποθέτησης θρησκευτικών συμβόλων σε οργανισμό που εποπτεύεται από το υπουργείο, έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Στην επιστολή προς τον κ. Γαβρόγλου ο Αρχιεπίσκοπος εκφράζει τη λύπη του και τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός και ζητά από τον υπουργό Παιδείας να απαντήσει αν απαγορεύεται οι εργαζόμενοι να φέρουν θρησκευτικά σύμβολα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού ή να έχουν ιερές εικόνες πάνω στο γραφείο εργασίας τους.

«Το φαινόμενο του επιθετικού αντιχριστιανισμού, που διεκδικεί και επαίνους προοδευτικότητας, αξίζει προσοχής από το υπουργείο σας», αναφέρει στην επιστολή του ο Αρχιεπίσκοπος. Εκφράζει, δε, την κατάπληξή του για το γεγονός ότι η εμμονή για την εξαφάνιση ειδικά της ορθόδοξης Εκκλησίας από τη δημόσια ζωή προέρχεται από ανθρώπους που υποτίθεται ότι εμφορούνται από θρησκευτική αδιαφορία.

Το κείμενο της επιστολής, που δημοσιεύει η Κιβωτός της Ορθοδοξίας, έχει ως εξής:

«1/9/2017

Πρός

Τόν ?ξιότιμο

κ. Κωνσταντ?νο Γαβρόγλου

?πουργό Παιδείας, ?ρευνας

καί Θρησκευμάτων

Ε?ς ?μαρούσιον

?ξιότιμε κ. ?πουργέ,

? Διαρκής ?ερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) τ?ς ?κκλησίας τ?ς ?λλάδος κατά τήν σημερινή Της Συνεδρία ?λαβε γνώση τ?ν ?ναφορ?ν δύο ?παλλήλων το? Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο? ?πο?ες, κατόπιν τ?ς ?ρνητικ?ς ?ντιδράσεως τ?ς Διευθύνουσας Συμβούλου, ζήτησαν ?πό τό Διοικητικό Συμβούλιο το? ?ργανισμο? καί τό ?ποπτε?ον ?πουργε?ο σας νά τούς ?παντήσει, ?άν ?παγορεύεται νά φέρουν τά θρησκευτικά σύμβολα τ?ς ?νατολικ?ς ?ρθόδοξης ?κκλησίας το? Χριστο? ? νά ?χουν ?ερές ε?κόνες ?πάνω στό γραφε?ο ?ργασίας τους.

Η Δ.Ι.Σ. ?πεφάσισε τήν ?ποστολή τ?ς παρούσας, προκειμένου νά δηλώσει τήν λύπη καί διαμαρτυρία Της γιά τό δυσάρεστο συμβάν σέ βάρος τ?ν δικαιωμάτων ?ργαζομένων, πού ε?ναι μέλη τ?ς ?κκλησίας μας.

Προκαλο?νται ε?λογες ?πορίες: ?πό τήν ?παγόρευση νά ?ποχρεωθε? κανείς νά ?ποκαλύψει, παρά τή θέλησή του, τά θρησκευτικά του φρονήματα, θά φθάσουμε στήν ?ντίστροφη ?παγόρευση το? δικαιώματος νά καθιστ? ? καθένας ?μφανές τό θρησκευτικό του συναίσθημα στό δημόσιο χ?ρο;

? διαμαρτυρία καί ? λύπη μας, ?στόσο, δέν σημαίνει ?τι θά παρασυρθο?με σέ ?πίδειξη ?μπάθειας. ? ?θική διαφορά το? μηνύματος τ?ς ?κκλησίας ?γκειται στό ?τι ε?χεται καί προσεύχεται «?πέρ τ?ν μισούντων καί ?γαπώντων ?μ?ς».

Θεωρο?με, γιά τόν λόγο α?τόν, ?ξιέπαινη καί χριστιανική τήν στάση τ?ν θιγόμενων ?ργαζομένων, ο? ?πο?ες δέν ζήτησαν τήν ?σκηση διώξεως κατά τ?ς προϊσταμένης τους, ε? μή μόνον νά ?ναγνωρισθε? ρητ?ς ?πό τόν ?ργοδότη τους ? ?λευθερία ?κδηλώσεως τ?ς θρησκευτικ?ς πίστεώς τους στόν χ?ρο ?ργασίας τους. ? ?κκλησία τ?ς ?λλάδος, ?ς κοινότητα κλήρου καί λαο?, συμπαρίσταται στό δίκαιο καί δημοκρατικό α?τημα τ?ν ?ργαζομένων καί ?ναμένει τήν ?πάντηση τ?ς ?ργοδοτικ?ς πλευρ?ς καί το? ?μετέρου ?πουργείου.

Θά ?ποτελο?σε ?φέλιμη ?πηρεσία στόν τόπο, ?άν τό ?πουργε?ο σας μέ τήν παρο?σα ε?καιρία ?πεδείκνυε ?τι ε?ναι ?ξια προστασίας ? θρησκευτική ?λευθερία γιά ?λους, τόσο γιά τήν πλειοψηφία τ?ν ?ρθοδόξων χριστιαν?ν, ?σο καί γιά τίς μειοψηφίες τ?ν ?τεροδόξων, ?τεροθρήσκων ? τ?ν μή θρησκευόντων.

Θά ?νθυμε?σθε πώς τόν Μάιο το? 2009 στό ?κουσμα τ?ς ε?δήσεως ?τι κατά τή διάρκεια σωματικο? ?λέγχου ?πό ?στυνομικό σέ μουσουλμάνο καταστράφηκαν σελίδες το? Κορανίου, πού ε?χε μαζί του ? ?λεγχόμενος, ε?χαν προκληθε? βίαια ?πεισόδια στό κέντρο τ?ς ?θήνας, πρίν κ?ν ?ξακριβωθο?ν ο? συνθ?κες το? περιστατικο?.

Ο? κρατικοί κανόνες λοιπόν, πού προστατεύουν τήν κοινωνική ε?ρήνη ?πό τίς προσβολές το? ?νός τ?ς θρησκευτικ?ς πίστεως το? ?λλου, ?χουν παρόντα καί ?σχύοντα λόγο ?πάρξεως.

Καί ? δική μας ?νεκτική στάση ?ς ?ρθοδόξων χριστιαν?ν δέν ?παλλάσσει τήν Πολιτεία ?πό τό λειτούργημά της νά παρεμβαίνει καί νά προστατεύει.

Κλείνοντας θά μ?ς ?πιτρέψετε μία διαπίστωση γιά τόν φανατισμό.

    Στήν ?λλάδα ο? ?πόπειρες ?πό πολιτικές τάσεις, ?κτιβιστικές ?νώσεις ? δημόσια πρόσωπα γιά τήν προβολή καί ?ναγνωρισιμότητα τ?ς ?θεΐας συνήθως ?ξαντλο?νται σέ μονοσήμαντη ?ντιπαράθεση μέ τήν ?ρθόδοξη ?κκλησία.

? ?λλειψη νηφαλιότητας, ? ?πιθετικότητα, ο? διακωμωδήσεις καί ο? προσβολές, πού ?κδηλώνουν κατά τ?ν ?ρθοδόξων χριστιαν?ν δίδουν τήν ?ντύπωση ?τι πρόκειται μ?λλον γιά ?πογοητευμένους χριστιανούς, παρά γιά συνειδητοποιημένους ?θεους, πού σέβονται τήν θρησκευτική πίστη το? ?λλου.

Προκαλε? βεβαίως ?κπληξη π?ς ε?ναι δυνατόν τόση ?μμονή γιά τήν ?ξαφάνιση ε?δικά τ?ς ?ρθόδοξης ?κκλησίας ?πό τή δημόσια ζωή νά προέρχεται ?πό ?νθρώπους, πού ?ποτίθεται ?τι ?μφορο?νται ?πό θρησκευτική ?διαφορία.

Ε?ναι καί α?τή μία κατηγορία θρησκευτικο? φανατισμο? μ?λλον ?πειλητικότερη γιά τήν κοινωνική συνοχή ?πό τήν ?τομική θρησκοληψία.

Τό φαινόμενο το? ?πιθετικο? ?ντιχριστιανισμο?, πού διεκδικε? καί ?παίνους προοδευτικότητας, ?ξίζει προσοχ?ς ?πό τό ?πουργε?ο σας, ?πειδή ?μφισβητε? τόν ?σο σεβασμό τ?ν δικαιωμάτων, μέ τό διχαστικό ?πιχείρημα ?τι ? πλειοψηφία ε?ναι ?πειλή γιά τίς μειοψηφίες καί, ?πομένως, δέν ?ξίζει προστασίας.

Μέ τήν πεποίθηση ?τι τυγχάνει τ?ς κατανοήσεώς σας ? σημασία τ?ν ?ς ?νω ?κτεθέντων, καί μέ τήν ?λπίδα ?τι στόν σχεδιασμό καί στίς ?ποφάσεις σας θά συνεξετάσετε τίς σχετικές θέσεις τ?ς ?κκλησίας τ?ς ?λλάδος, σ?ς ?πευθύνουμε τήν ε?χή ? Θεός νά σ?ς ε?λογε? καί νά σ?ς ?νισχύει στά ε?θυνοφόρα καθήκοντά σας.

? ?θην?ν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ,

Πρόεδρος».

Πηγή: iefimerida.gr

Σχόλια