Ελλάδα

Γιατί καθυστερεί η αναγνώριση πτυχίων ξένων Πανεπιστημίων;

Με αφορμη? πολυα?ριθμες καταγγελι?ες που περιη?λθαν στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για καθυστερη?σεις στη διαδικασι?α αναγνω?ρισης των επαγγελματικω?ν προσο?ντων και της επαγγελματικη?ς ισοδυναμι?ας τι?τλων τυπικη?ς ανω?τατης εκπαι?δευσης (Π.Δ.38/2010) διενεργη?θηκε ε?λεγχος στο Συμβου?λιο Αναγνω?ρισης Επαγγελματικω?ν Προσο?ντων και στο αρμο?διο Αυτοτελε?ς Τμη?μα Διεθνω?ν και Ευρωπαι?κω?ν Σχε?σεων (πρω?ην Τμη?μα Αναγνω?ρισης Επαγγελματικω?ν Προσο?ντων) που υπα?γεται στο Γενικο? Γραμματε?α Δια Βι?ου Μα?θησης και Νε?ας Γενια?ς του Υπουργει?ου Παιδει?ας, Ε?ρευνας και Θρησκευμα?των.

 Η έκθεση των Επιθεωρητών αναφέρει τα εξής:

Το Συμβου?λιο Αναγνωρι?σεως Επαγγελματικω?ν Προσο?ντων (εφεξη?ς ΣΑΕΠ), ο?πως προβλε?πει το Π.Δ. 38/2010, ει?ναι η αρμο?δια αρχη? για την ε?κδοση των αποφα?σεων αναγνω?ρισης των επαγ- γελματικω?ν προσο?ντων και της επαγγελματικη?ς ισοδυναμι?ας των τι?τλων τυπικη?ς ανω?τατης εκπαι?δευσης. Με το νε?ο Οργανισμο? του Υπουργει?ου Παιδει?ας και Θρησκευμα?των (Π.Δ. 114/2014, ΦΕΚ 181 Α ?) δημιουργη?θηκε το υπαγο?μενο στο Γενικο? Γραμματε?α Δια Βι?ου Μα?θησης και Νε?ας Γενια?ς Αυτοτελε?ς Τμη?μα Διεθνω?ν και Ευρωπαι?κω?ν Σχε?σεων, το οποι?ο μεταξυ? α?λλων, ει?ναι αρμο?διο για τη «διαμο?ρφωση και για την εφαρμογη? του Ευρωπαι?κου? δικαι?ου στους τομει?ς εκπαι?δευσης και κατα?ρτισης, αναγνω?ρισης επαγγελματικω?ν προσο?ντων, δια βι?ου μα?θησης...». Στην εν λο?γω δια?ταξη του ΠΔ 114/2014 δεν αναφερο?ταν αρχικα? ρητω?ς η αρμοδιο?τητα του ανωτε?ρω Τμη?ματος για τη γραμματειακη? υποστη?ριξη στο Συμβου?λιο Αναγνωρι?σεως Επαγγελματικω?ν Προσο?ντων και της επεξεργασι?ας, προετοιμασι?ας και εισαγωγη?ς σε αυτο? των φακε?λων των αιτου?ντων. Η συγκεκριμε?νη αρμοδιο?τητα προστε?θηκε το Δεκε?μβριο του 2014 με το α?ρθρο 71 παρ. 4 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/08-12-2014).

Συ?μφωνα με τις ισχυ?ουσες διατα?ξεις, η διαδικασι?α εξε?τασης των αιτη?σεων αναγνω?ρισης επαγγελματικη?ς ισοδυναμι?ας τι?τλων τυπικη?ς ανω?τατης εκπαι?δευσης πρε?πει να ολοκληρω?νεται το αργότερο  εντο?ς ε?ξι μηνω?ν,και των αιτη?σεων αναγνω?ρισης των επαγγελματικω?ν προσο?ντων εντο?ς τριω?ν μηνω?ν, απο? τη συμπλη?ρωση του φακε?λου του αιτου?ντος με τα απαραι?τητα δικαιολογητικα?.

Απο? την εξε?ταση των καταγγελιω?ν προε?κυψε ο?τι απο? την ημερομηνι?α υποβολη?ς των αιτη?σεων των ενδιαφερομε?νων στο ΣΑΕΠ, με?χρι τη συ?νταξη της σχετικη?ς ε?κθεσης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. η?ταν 35 μη?νες (1049 με?ρες) και ο ελα?χιστος σχεδο?ν 8 μη?νες (235 ημε?ρες).

Δεδομε?νου ο?τι το αντικει?μενο του παρο?ντος ελε?γχου αφορου?σε στο χρονικο? δια?στημα απο? 01/01/2013 ε?ως 30/10/2015 το κλιμα?κιο ελε?γχου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ζη?τησε τη χορη?γηση στοιχει?ων στους υπηρεσιακου?ς παρα?γοντες που προϊ?σταντο κατα? την εξεταζο?μενη περι?οδο των αρμο?διων οργανικω?ν μονα?δων.

Ωστο?σο στοιχει?α χορηγη?θηκαν μο?νο απο? την πρω?ην Δ/ντρια Ευρωπαι?κη?ς Ε?νωσης, τα οποι?α αφορου?ν την περι?οδο που αυτη? ασκου?σε τα σχετικα? καθη?κοντα.

Συ?μφωνα με την πρω?ην Προι?σταμε?νη της Δ/νσης Ευρωπαι?κη?ς Ε?νωσης: «Κατο?πιν θε?σπισης της αναγνω?ρισης επαγγελματικη?ς ισοδυναμι?ας, ο αριθμο?ς των αιτη?σεων αναγνω?ρισης αυξη?θηκε με ραγδαι?ους ρυθμου?ς. Ενδεικτικω?ς αναφε?ρεται ο?τι ο αριθμο?ς των εισερχομε?νων εγγρα?φων στο Τμη?μα Αναγνω?ρισης Επαγγελματικω?ν Προσο?ντων ανη?λθε: τη δεκαετι?α 2000-2010 μο?λις σε 3.862, το 2011 σε 3.187, το 2012 και το 2013 (η?τοι μετα? τη θε?ση σε ισχυ? του ν.4093/2012, ο?πως τροποποιη?θηκε) σε 4.791 (δηλ. υπερδιπλασια?στηκαν). Με τον ο?ρο «εισερχο?μενα ε?γγραφα» δεν εννοει?ται εισερχο?μενες αιτη?σεις αναγνω?ρισης επαγγελματικω?ν προσο?ντων και επαγγελματικη?ς ισοδυναμι?ας, αλλα? η συνολικη? αλληλογραφι?α του Τμη?ματος».

Ο?σον αφορα? τον αριθμο? των αιτη?σεων, μας ανε?φερε ο?τι: «...υφι?σταντο 1316 φα?κελοι που δεν ει?χαν εισαχθει? στο Συμβου?λιο, εκ των οποι?ων 666 η?ταν ε?τοιμες υποθε?σεις προς εισαγωγη? συ?μφω- να με τα απο? 17-10-2014 και 23-10-2014 ηλεκτρονικα? μηνυ?ματα προς τον Προ?εδρο του ΣΑΕΠ απο? τον Προι?στα?μενο του Τμη?ματος. Ει?χαν δε εξεταστει? απο? το ΣΑΕΠ 521 φα?κελοι, οι οποι?οι η?ταν σε εκκρεμο?τητα για δια?φορους λο?γους, ο?πως γιατι? τους ει?χαν επιβληθει? αντισταθμιστικα? με?τρα η? ο φα?κελος ει?χε σταλει? σε εμπειρογνω?μονα... Συνεπω?ς, το δια?στημα ε?ως 29-10-2014 δεν υπη?ρχε αδικαιολο?γητη διοικητικη? καθυστε?ρηση εξε?τασης φακε?λων, παρο?λο τον ο?γκο δουλεια?ς που ει?χε να αντιμετωπι?σει η υπηρεσι?α».

Tο γεγονο?ς ο?τι στις 23-10-2014 η?ταν ε?τοιμες προς συζη?τηση εξακο?σιες εξη?ντα ε?ξι (666) υποθε?σεις προκυ?πτει και απο? το σχετικο? e-mail του το?τε Προι?σταμε?νου του Τμη?ματος Αναγνω?ρισης Επαγγελματικω?ν Προσο?ντων προς τον τ. Προ?εδρο του ΣΑΕΠ. Σε αυτο? επισυνα?πτεται σχε?διο ημερη?σιας δια?ταξης, στο οποι?ο απαριθμου?νται οι 666 αιτη?σεις προς συζη?τηση με τα ονοματεπω?νυμα των αιτηθε?ντων και τα ονοματεπω?νυμα των εισηγητω?ν για κα?θε περι?πτωση. Εξα?λλου, στο απο? 17-10-2014 e-mail του Προι?σταμε?νου του Τμη?ματος προς τον προ?εδρο του ΣΑΕΠ επισημαι?νεται η ανα?γκη να εξεταστου?ν το συντομο?τερο δυνατο?ν οι εκκρεμει?ς υποθε?σεις, ενο?ψει της επικει?μενης εκει?νη την περι?οδο εφαρμογη?ς του νε?ου Οργανισμου? του ΥΠΑΙΘ και της αναμενο?μενης ανασυγκρο?τησης του ΣΑΕΠ.

Να σημειωθει? ο?τι με το ν.4310/2014 και, συγκεκριμε?να, την παρα?γραφο 3 του α?ρθρου 71 καταργη?θηκε η συγκρο?τηση του Συμβουλι?ου (Δεκε?μβριος 2014) και προβλε?φθηκε η επανασυγκρο?τηση? του, συ?μφωνα με τις διατα?ξεις των παραγρα?φων 2 και 3 του α?ρθρου 56, ο?πως αυτο? αντικαταστα?θηκε. Το ΣΑΕΠ συγκροτη?θηκε με την αριθμ. 6114/Κ4/15-01-2015 Απο?φαση του Υπουργου? Παιδει?ας και Θρησκευμα?των (ΦΕΚ 26/ΥΟΔΔ/22-01-2015).

Η πρω?ην Δ/ντρια Ευρωπαι?κη?ς Ε?νωσης ει?χε επισημα?νει στο απο? 02-04-2014 Ενημερωτικο? Σημει?ωμα προς το Γενικο? Γραμματε?α του Υπουργει?ου Παιδει?ας και Θρησκευμα?των ο?τι ο αριθμο?ς των εισερχομε?νων εγγρα?φων ανερχο?ταν σε 1400, εκ των οποι?ων 353 αποτελου?σαν νε?ες αιτη?σεις αναγνω?ρισης επαγγελματικω?ν προσο?ντων η? επαγγελματικη?ς ισοδυναμι?ας τι?τλων. Στο εν λο?γω Ενημερωτικο?

Σημει?ωμα ει?χε επισημανθει? ο?τι αναμενο?ταν να αυξηθει? ακο?μη περισσο?τερο ο η?δη αυξημε?νος διοικητικο?ς φο?ρτος της υπηρεσι?ας και για το λο?γο αυτο? ζητου?νταν η α?μεση ενι?σχυση της υπηρεσι?ας με τουλα?χιστον τε?σσερις επιπλε?ον υπαλλη?λους. Με νεο?τερο Ενημερωτικο?

Σημει?ωμα (απο? 23-09-2014) η πρω?ην Δ/ντρια Ευρωπαι?κη?ς Ε?νωσης απευθυ?νθηκε στον Υπουργο? αναλυ?οντας τις δυσχε?ρειες που αντιμετω?πιζε το ΣΑΕΠ στη λειτουργι?α του. Οι κυριο?τερες εξ' αυτω?ν η?ταν:

- η υποστελε?χωση και η ε?λλειψη εξειδικευμε?νου προσωπικου?

- η παραπομπη? της πλειονο?τητας των αιτη?σεων σε ειδικου?ς επιστη?μονες η? τριμελει?ς επιτροπε?ς, γεγονο?ς που επε?φερε μεγα?λη χρονικη? καθυστε?ρηση

- η αυ?ξηση του αριθμου? των αιτη?σεων των αποφοι?των κολλεγι?ων,συνεπει?α του νε?ου θεσμικου? πλαισι?ου

- πληθω?ρα ενεργειω?ν εκ με?ρους των εισηγητω?ν κατα? τη διαχει?ριση των φακε?λων (ε?λεγχος & καταγραφη? δικαιολογητικω?ν, ενημερω?σεις ενδιαφερομε?νων, αλληλογραφι?α με τις εκδου?σες αρχε?ς ημεδαπη?ς η? αλλοδαπη?ς, αλληλογραφι?α με ειδικου?ς επιστη?μονες, συ?γκριση προγραμμα?των σπουδω?ν ημεδαπω?ν και αλλοδαπω?ν πανεπιστημι?ων)

- αδυναμι?α, κατα? κανο?να, του ΣΑΕΠ να σχηματι?σει ι?δια α?ποψη σε πρωτοει?σακτες υποθε?σεις αναγνω?ρισης επαγγελματικη?ς ισοδυναμι?ας τι?τλων, αναφορικα? με τυχο?ν ελλει?ψεις στα προ- γρα?μματα σπουδω?ν των ενδιαφερομε?νων και να αποφασι?σει την υποβολη? τους σε σχετικη? γραπτη? δοκιμασι?α, χωρι?ς τη συνδρομη? αρμο?διων γνωμοδοτικω?ν οργα?νων (τριμελη?ς γνωμοδοτικη? επιτροπη? η? ειδικο?ς επιστη?μονας)

- μεγα?λη καθυστε?ρηση η? ακο?μη και αδυναμι?α συνεργασι?ας των τριμελω?ν επιτροπω?ν η? των ορισθε?ντων ειδικω?ν επιστημο?νων με την υπηρεσι?α.

Μι?α επιπρο?σθετη δυσκολι?α στη διαδικασι?α αναγνω?ρισης επαγγελματικη?ς ισοδυναμι?ας τι?τλων

τυπικη?ς ανω?τατης εκπαι?δευσης, η οποι?α επισημα?νθηκε στην πολιτικη? ηγεσι?α του Υπουργει?ου Παιδει?ας και Θρησκευμα?των απο? την πρω?ην Δ/ντρια Ευρωπαι?κη?ς Ε?νωσης η?ταν η αδυναμι?α εφαρμογη?ς της ΥΑ 48066/ΙΑ/31-3-2014 (ΦΕΚ 896 Β ?), η οποι?α ρυ?θμιζε τα θε?ματα της γραπτη?ς δοκιμασι?ας. Στο εν λο?γω Ενημερωτικο? Σημει?ωμα, επισημαινο?ταν ο?τι η υπηρεσι?α αδυνατου?σε πλη?ρως να εφαρμο?σει την εν λο?γω ΥΑ και προτεινο?ταν να ενισχυθει? η υποδομη? της νε?ας υπηρεσι?ας, η οποι?α βα?σει του καινου?ριου Οργανισμου? θα χειριζο?ταν το αντικει?μενο. Προτεινο?ταν, μα?λιστα, να εξεταστει? το ενδεχο?μενο μεταφορα?ς προσωπικου? απο? τον ΔΟΑΤΑΠ, προκειμε?νου να μπορε?σει η αρμο?δια υπηρεσι?α να ανταποκριθει? στο ε?ργο της.

Πηγή:esos.gr

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια