Ελλάδα

Πότε λήγουν οι θητείες των διοικήσεων ΤΕΙ & Πολυτεχνείου

Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, στην Ολομέλεια της Βουλής η διάταξη που προβλέπει τρίμηνη παράταση της θητείας των Προέδρων ΤΕΙ και Πρυτάνεων που λήγει στις 31 Αυγούστου.

Ειδικότερα η διάταξη έχει ως εξής:

1. Η θητει?α των μονομελω?ν και συλλογικω?ν οργα?νων διοι?κησης των Ανω?τατων Εκπαιδευτικω?ν Ιδρυμα?των (Α.Ε.Ι.), που λη?γει την 31η Αυγου?στου 2017, παρατει?νεται ε?ως την 30η? Νοεμβρι?ου 2017.

2. Στην περι?πτωση αποχω?ρησης μονομελω?ν οργα?νων διοι?κησης, για οποιονδη?ποτε λο?γο, συμπεριλαμβανομε?νων της παραι?τησης η? της συνταξιοδο?τησης, η Συ?γκλητος του οικει?ου Ιδρυ?ματος, με απο?φαση? της που δημοσιευ?εται στην Εφημερι?δα της Κυβερνη?σεως, ορι?ζει ως αντικαταστα?τη, με?χρι τη λη?ξη της προθεσμι?ας της παραγρα?φου 1, τον αρχαιο?τερο καθηγητη? πρω?της βαθμι?δας, του οικει?ου Τομε?α, Τμη?ματος, Σχολη?ς η? Ιδρυ?ματος αναλο?γως, με βα?ση την ημερομηνι?α διορισμου? στην οικει?α βαθμι?δα, και σε περι?πτωση α?ρνησης η? ελλει?ψει καθηγητη? πρω?της βαθμι?δας, με τους αμε?σως επο?μενους κατα? σειρα? εξαντλω?ντας τις βαθμι?δες με?χρι και αυτη? του ανα- πληρωτη? καθηγητη?, και προκειμε?νου για Διευθυντη? Το- με?α με?χρι αυτη? του μο?νιμου επι?κουρου. Σε περι?πτωση καθηγητω?ν ι?διας αρχαιο?τητας διενεργει?ται κλη?ρωση ενω?πιον της Συγκλη?του. Οι κατα? τα ανωτε?ρω θητει?ες αντικαταστα?σεων δεν θεωρου?νται πλη?ρεις θητει?ες και δεν συνιστου?ν κω?λυμα εκλογιμο?τητας για επο?μενη πλη?ρη θητει?α.

Σε ποια ΑΕΙ λήγει η θητεία των διοικήσεων

Η θητεία   λήγει στις 31 Αυγούστου  όλων των προέδρων των ΤΕΙ, πλην ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας και των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΠΩΣ ΣΤΑΛΘΗΚΕ   ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια