Ελλάδα

Προσλήψεις ΣΥΡΙΖΑ από το "παράθυρο" με μία τροπολογία

Με την επίκληση της ανάγκης να ολοκληρωθούν αγνώστου αριθμού προσλήψεις στον Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), σχεδόν η μισή Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφει τροπολογία, στο "επείγον" νομοσχέδιο για την Δασική Νομοθεσία, το περιεχόμενο της οποίας αναδεικνύει εκ νέου το φαινόμενο της "κακής νομοθέτησης".

Με την επίκληση της ανάγκης να ολοκληρωθούν αγνώστου αριθμού προσλήψεις στον Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), σχεδόν η μισή Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφει τροπολογία, στο "επείγον" νομοσχέδιο για την Δασική Νομοθεσία, το περιεχόμενο της οποίας αναδεικνύει εκ νέου το φαινόμενο της "κακής νομοθέτησης".

Στην αιτιολογική "έκθεση" οι 62 (από το σύνολο των 144) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που υπογράφουν την τροπολογία, αναφέρουν μεταξύ άλλων: "Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εκκρεμούσες προσλήψεις ώστε να στελεχωθούν έγκαιρα οι υπηρεσίες αυτές (Σ.σ. του ΟΕΒ) και να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τις υδροδοτικές ανάγκες της φετινής καλλιεργητικής περιόδου, κρίνεται απαραίτητο να μετατεθεί για εύλογο χρονικό διάστημα η ημερομηνία έναρξης ισχύος της περ. Γ' της παρ. 5 του Άρθρου 46 του Ν 4456/2017".

Ο συγκεκριμένος νόμος ψηφίστηκε στις 23 Φεβρουαρίου και αφορούσε ακόμα μία διεθνή σύμβαση, στην οποία συμπεριελήφθησαν όμως και μια σειρά άλλες διατάξεις, όπως αυτή που επιχειρείται τώρα να αλλάξει. Οι βουλευτές ζητούν συγκεκριμένα η ισχύς της επίμαχης διάταξης να μην άρχιζε την 1η Μαρτίου, όπως προβλεπόταν, αλλά την 1η Νοεμβρίου τρέχοντος έτους.

Το κείμενο

Το περιεχόμενο της νέας τροπολογίας, είναι χαρακτηριστικό του πολύπλοκου τρόπου νομοθέτησης:

" 5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται:
α) Η αριθμ. 3 αρμοδιότητα του τομέα υπό στοιχείο η' "Αγροτική Ανάπτυξη - Κτηνοτροφία - Αλιεία", της παρ. Ι του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 (Α' 114), όπως ο τομέας αυτός προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.


β) Η παρ. 3α του άρθρου 6 του ν.δ. 3881/1958 (Α' 181), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2332/1995 (Α' 181).


γ) Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 64/2014 (Α' 106) και


δ) Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος άρθρου.


6. Από την 1 Νοεμβρίου 2017 καταργείται η περίπτωση στ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α'28) όπως ισχύει, και η περίπτωση στ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α' 234)".

Η αντιπαραβολή με την προς κατάργηση και αντικατάσταση ψηφισθείσα προ ελαχίστου καιρού νομοθετική διάταξη δείχνει καταρχήν ότι δεν υπάρχουν διαφορές ως προς τις διατυπώσεις (πέραν της αλλαγής στην ημερομηνία έναρξης της ισχύος), γεγονός το οποίο καταδεικνύει και την "ποιότητα" της νομοθέτησης: ποιος εκ των βουλευτών που καλούνται να ψηφίσουν, είναι σε θέση να γνωρίζει το σύνολο των παραπομπών σε νόμους και επιμέρους άρθρα, παραγράφους και υποπαραγράφους;

Ερωτήματα

Αμέσως, ωστόσο, εγείρονται ερωτήματα: αφού η νέα "διορθωτική" τροπολογία αφορά μόνο ένα διαδικαστικό ζήτημα, όπως είναι η έναρξη ισχύος της διάταξης, τί είναι αυτό που κινητοποίησε 62 εκ των 144 βουλευτών να υπογράψουν την τροπολογία, ώστε να υπογραμμιστεί η αναγκαιότητά της;

Αυτό, στο οποίο μόνο οι ίδιοι μπορούν να δώσουν απάντηση, δεν είναι ουσιαστικά και το μοναδικό ζήτημα που χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεων.

Στην αιτιολογική Έκθεση του πρόσφατου νόμου για την διάταξη που τώρα επιχειρείται να τροποποιηθεί η κυβέρνηση ισχυριζόταν πως με εκείνον τον τρόπο που πρότεινε και ψηφίστηκε, "λύνεται το χρόνιο πρόβλημα των προσλήψεων τόπου απαραίτητου προσωπικού των ΟΕΒ". Τον ίδιο ισχυρισμό μεν επαναλαμβάνουν τώρα και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ωστόσο μια παρατήρηση (προκειμένου να δικαιολογήσουν την τροπολογία) που τον αναιρεί: "Οι εκκρεμούσες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού δεν καλύπτονται", λένε τώρα.

Σημειώνεται, επιπροσθέτως, ότι η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στην ειδική Εκθεσή της πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου, είχε εγείρει ισχυρές ενστάσεις επί του άρθρου για το οποίο γίνεται λόγος, γεγονός το οποίο κατά τη σχετική συζήτηση είχε επισημανθεί από την αντιπολίτευση, χωρίς να υπάρξει ουσιαστικά αντίλογος εκ μέρους της κυβέρνησης.

Παρεμπίπτον ζήτημα

Στα αξιοπρόσεκτα της συνολικής εξέλιξης του ζητήματος, είναι και το γεγονός ότι μεταξύ των καταργούμενων διατάξεων, όπως προβλέπεται τόσο στην αρχική ρύθμιση όσο και στην τροπολογία, είναι και εκείνη η οποία εμπεριέχεται στον νόμο 2190 για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, και αφορά τυπικά αδιευκρίνιστο αριθμό δημοσίων φορέων. Η επίμαχη διάταξη του νόμου που προέβλεπε προσλήψεις στο δημόσιο αυστηρά μέσω ΑΣΕΠ, που τώρα καταργείται με την επίκληση της περίπτωσης των ΟΕΒ, αναφέρει:


(Αρθρο 14, Σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, Παράγραφος 1, περίπτωση στ':) "Στις διατάξεις υπάγονται (...) Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού, στις δημόσιες επιχειρήσεις, στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται από αυτά τακτικώς, κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή κατά τα οικεία καταστατικά, ή που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα κατέχουν το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου".

Επίσης στην αιτιολογική έκθεση του αρχικού νόμου η κυβέρνηση αιτιολογούσε την κατάργηση αυτή, υποστηρίζοντας πως "οι προσλήψεις προσωπικού των ΟΕΒ εξαιρούνται από τις διατάξεις που αφορούν προσλήψεις προσωπικού στον δημόσιο τομέα, γιατί οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που προσλαμβάνουν οι ΟΕΒ δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά τους προϋπολογισμούς των ΟΕΒ".

Αξιοπρόσεκτο είναι ότι η κυβέρνηση αναφέρεται σε μη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από τις δαπάνες μισθοδοσίας, ενώ η καταργούμενη διάταξη του 2190 κάνει λόγο για επιχορηγήσεις, χωρίς εξειδίκευση ως προς το πώς αξιοποιούνται τα χρήματα των επιχορηγήσεων.

Τέλος, ερωτήματα τίθενται και ως προς το γεγονός ότι προωθήθηκε η κατάργηση διάταξης του νόμου για τις προσλήψεις, για όλα τα προαναφερόμενα ΝΠΙΔ, ο αριθμός των οποίων προφανώς υπερβαίνει κατά πολύ τους ΟΕΒ, για τους οποίους και μόνο υποτίθεται η κυβέρνηση (και τώρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ) νομοθετούν.

Όλα αυτά μένει να αποσαφηνιστούν είτε σήμερα σε συνεδριάσεις της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, είτε στην Ολομέλεια τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας όταν θα εισαχθεί προς ψήφιση η τροπολογία.

Πηγή: kathimerini.gr

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια