Ελλάδα

Το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων προέρχεται από εξορύξεις

Τα απόβλητα των εξορυκτικών και των λοιπών δραστηριοτήτων αποτελούν τον μεγαλύτερο όγκο του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων και κυμάνθηκαν από 77,9% το 2004 έως 88,8% το 2014.

Τα απόβλητα των εξορυκτικών και των λοιπών δραστηριοτήτων αποτελούν τον μεγαλύτερο όγκο του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων και κυμάνθηκαν από 77,9% το 2004 έως 88,8% το 2014.

Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, τα αστικά απόβλητα αποτελούν την δεύτερη σε όγκο κατηγορία του συνόλου και κυμάνθηκαν από 15,2% το 2004 έως το 7,9% το 2014.

Η συμμετοχή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων επί του συνόλου, κυμάνθηκε από 5,1% το 2004 έως το 2,9% το 2014.

Τα χημικά και τα νοσοκομειακά απόβλητα συμμετέχουν με μικρότερη αναλογία στον συνολικό όγκο και κυμάνθηκαν από 1,4% το 2004 έως 0,3% το 2014.

Οι λάσπες είναι ξεχωριστό τμήμα των αστικών κυρίως αποβλήτων και αποτελούν τη μικρότερη σε όγκο κατηγορία αποβλήτων, η οποία κυμάνθηκε από 0,3% το 2004 έως 0,2% το 2014.

Σχόλια