Ελλάδα

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Από σήμερα Τετάρτη οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία.

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλα?δων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 και ΠΕ06 οι οποι?οι ει?ναι εγγεγραμμε?νοι στους κυρωμε?νους ενιαι?ους πι?νακες αναπληρωτω?ν γενικη?ς εκπαι?δευσης, σχολικου? ε?τους 2016-2017, και επιθυμου?ν να απασχοληθου?ν ως διδα?σκοντες στην Ενισχυτικη? Διδασκαλι?α για το σχολικο? ε?τος 2016-2017, με αμοιβε?ς που αντιστοιχου?ν σε εκει?νες των αναπληρωτω?ν μειωμε?νου ωραρι?ου η?/και ωρομι?σθιων εκπαιδευτικω?ν, να συμπληρω?σουν την ηλεκτρονικη? αι?τηση στο Ολοκληρωμε?νο Πληροφοριακο? Συ?στημα Διαχει?ρισης Προσωπικου? Πρωτοβα?θμιας και Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης (ΟΠΣΥΔ) απο? σήμερα  Τετα?ρτη, 14 Δεκεμβρι?ου 2016 ε?ως και Παρασκευη?, 16 Δεκεμβρι?ου 2016

Απο? την παρου?σα διαδικασι?α εξαιρου?νται:

α) ο?σοι ε?χουν η?δη προσληφθει? ως αναπληρωτε?ς (πλη?ρους η? μειωμε?νου ωραρι?ου) κατα? το τρε?χον σχολικο? ε?τος. Σε αυτου?ς συμπεριλαμβα?νονται ο?σοι, κατο?πιν προ?σληψης, για οποιονδη?ποτε λο?γο δεν ε?χουν αναλα?βει υπηρεσι?α η? ε?χουν παραιτηθει?, καθω?ς και εκει?νοι των οποι?ων η προ?σληψη ε?χει ανακληθει?.

β) ο?σοι ε?χουν απενεργοποιη?σει την αι?τηση? τους βα?σει της οποι?ας συντα?χθηκε και κυρω?θηκε ο Ενιαι?ος Πι?νακας Αναπληρωτω?ν για το σχολικο? ε?τος 2016-2017.

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ

Οι υποψη?φιοι εκπαιδευτικοι? εισε?ρχονται στο Ολοκληρωμε?νο Πληροφοριακο? Συ?στημα Διαχει?ρισης Προσωπικου? Πρωτοβα?θμιας και Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης (ΟΠΣΥΔ), https://opsyd.sch.gr/ και συμπληρω?νουν την ηλεκτρονικη? αι?τηση για την Ενισχυτικη? Διδασκαλι?α επιλε?γοντας μι?α (1) Διευ?θυνση Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης, αυτη? στην οποι?α επιθυμου?ν να εργαστου?ν.

Στην παρου?σα επισυνα?πτεται πι?νακας Σ.Κ.Α.Ε. - Εκπαιδευτικω?ν ο?που οι υποψη?φιοι μπορου?ν να ενημερωθου?ν για την κατανομη? Σ.Κ.Α.Ε.- Εκπαιδευτικω?ν ανα? Διευ?θυνση Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης με βα?ση το σχεδιασμο? των Περιφερειακω?ν Διευθυ?νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαι?δευσης στο πλαι?σιο κατανομη?ς πιστω?σεων Σ.Κ.Α.Ε.- Εκπαιδευτικω?ν 2016-2017.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

-Η αι?τηση-δη?λωση μαζι? με τα δηλωθε?ντα στοιχει?α αυτη?ς επε?χει θε?ση υπευ?θυνης δη?λωσης του α?ρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α ?).

-Οι υποψη?φιοι, πριν συμπληρω?σουν και υποβα?λουν την αι?τηση? τους, παρακαλου?νται να διαβα?σουν με προσοχη? την υπ ? αριθμ. 169770/Δ2/12.10.2016 (ΦΕΚ 3406 Β ?) Υπουργικη? Απο?φαση «Οργα?νωση και λειτουργι?α σχολικω?ν κε?ντρων αντισταθμιστικη?ς εκπαι?δευσης ως προς την Ενισχυτικη? Διδασκαλι?α για το σχολικο? ε?τος 2016-2017», καθω?ς και την παρου?σα εγκυ?κλιο στο συ?νολο? της.

-Οι κυρωμε?νοι ενιαι?οι πι?νακες αναπληρωτω?ν ει?ναι αναρτημε?νοι στην ηλεκτρονικη? διευ?θυνση http://e-aitisi.sch.gr/

-Ε?χουν δικαι?ωμα υποβολη?ς αι?τησης αλλα? δεν μπορου?ν να αναλα?βουν υπηρεσι?α σε περι?πτωση προ?σληψη?ς τους αν εξακολουθου?ν να διατηρου?ν την ιδιο?τητα? τους: Οι μετε?χοντες σε εταιρει?ες και οι ε?χοντες την εμπορικη? ιδιο?τητα, ο?σοι ει?ναι ιδιοκτη?τες φροντιστηρι?ων η? διδα?σκουν.

-Οι υποψη?φιοι που θα επιλεγου?ν και θα προσληφθου?ν δεν μπορου?ν ταυτο?χρονα και κατα? την δια?ρκεια της Ενισχυτικη?ς Διδασκαλι?ας να ε?χουν συ?μβαση ιδιωτικου? δικαι?ου ορισμε?νου χρο?νου (ως αναπληρωτε?ς πλη?ρους η? μειωμε?νου ωραρι?ου, η? ωρομι?σθιοι) με οποιαδη?ποτε Διευ?θυνση Εκπαι?δευσης η? Σχολει?ο Δευ?τερης Ευκαιρι?ας, η? να εργα?ζονται σε κα?ποιο α?λλο προ?γραμμα συγχρηματοδοτου?μενο απο? το Ευρωπαι?κο? Κοινωνικο? Ταμει?ο.

-Η επιλογη? των υποψηφι?ων απο? τις Διευθυ?νσεις Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης θα γι?νει με βα?ση τη σειρα? κατα?ταξη?ς τους στον ενιαι?ο πι?νακα αναπληρωτω?ν.

-Ο?σον αφορα? την επιλογη? των υποψηφι?ων για την διδασκαλι?α του μαθη?ματος της Χημει?ας (ΠΕ04.02 και ΠΕ12.08), μετα? την υποβολη? αιτη?σεων θα συνταχθει? στις Διευθυ?νσεις Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης κοινο?ς, ενιαι?ος πι?νακας κατα?ταξης ο?που θα προτα?σσονται οι υποψη?φιοι του κλα?δου ΠΕ04.02. Η επιλογη? θα γι?νει με βα?ση την σειρα? κατα?ταξης των υποψηφι?ων στον κοινο? ενιαι?ο πι?νακα.

-Η μη παρουσι?αση ενο?ς επιλεγε?ντα υποψηφι?ου σε μι?α Δ.Δ.Ε. η? η παραι?τηση? του μετα? την υπογραφη? της συ?μβασης δεν επιφε?ρει ποινη? σχετικα? με τη θε?ση του στον Ενιαι?ο Πι?νακα Αναπληρωτω?ν.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι Διευθυ?νσεις Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης καλου?νται να αναρτη?σουν σε εμφανε?ς σημει?ο, καθω?ς και στις ιστοσελι?δες τους:

-την παρου?σα εγκυ?κλιο

-την Υ.Α. 169770/Δ2/12.10.2016 (ΦΕΚ Β ? 3406)

-τον πι?νακα Σ.Κ.Α.Ε.-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ που επισυνα?πτεται στην παρου?σα εγκυ?κλιο.

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Οι Περιφερειακε?ς Διευθυ?νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαι?δευσης συντονι?ζουν, εποπτευ?ουν και ελε?γχουν την ο?λη διαδικασι?α στις οικει?ες Διευθυ?νσεις Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης και καλου?νται να αναρτη?σουν σε εμφανε?ς σημει?ο, καθω?ς και στις ιστοσελι?δες τους:

-την παρου?σα εγκυ?κλιο,

-την Υ.Α. 169770/Δ2/12.10.2016 (ΦΕΚ Β ? 3406)

-τον πι?νακα Σ.Κ.Α.Ε.-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ που επισυνα?πτεται στην παρου?σα εγκυ?κλιο

Η Ενισχυτικη? Διδασκαλι?α συγχρηματοδοτει?ται απο? το Ευρωπαι?κο? Κοινωνικο? Ταμει?ο (ΕΚΤ) στο πλαι?σιο της Πρα?ξης «Ενισχυτικη? διδασκαλι?α στη Β/θμια Εκπαι?δευση, σχολικο? ε?τος 2016-2017» στους ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανα?πτυξη Ανθρω?πινου Δυναμικου?, Εκπαι?δευση και Δια? Βι?ου Μα?θηση 2014-2020».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια