Ελλάδα

Ανακατανομή θέσεων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Η δυνατότητα να φιλοξενηθούν παιδιά σε Παιδικούς Σταθμούς, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», έτους 2016 - 2017, δίνεται σε επιλαχόντες γονείς ή κηδεμόνες, που έμειναν εκτός της αρχικής διαδικασίας επιλογής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Ειδικότερα, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης αναφέρει:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017, έχοντας υπόψη την παρ. 8 του άρθρου 8 της με αριθμό 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166/22-6-2016 ΚΥΑ, όπως ισχύει, καλεί, τους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στη πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3070/11.7.2016 που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το σχολικό έτος 2016-2017, και δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί voucher, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. βεβαίωση του Φορέα/Δομής παροχής των σχετικών υπηρεσιών περί αποδοχής του τέκνου ή των τέκνων τους, στην περίπτωση που τους χορηγηθεί voucher.

Η αίτηση των υποψηφίων καθώς και η σχετική βεβαίωση του Φορέα/Δομής πρέπει να υποβληθούν, σε αρχεία μορφής .pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής: 25/9/2016 και ώρα 23.59 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω έντυπα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα:

•ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ για τη χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» (voucher), και

•ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ του φορέα/δομήςγια κάθε παιδί, ότι διαθέτει θέση στη συγκεκριμένη Δομή και Κατηγορία.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα χορηγήσει voucher στους ανωτέρω υποψήφιους σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχει ήδη διενεργήσει, μέχρι την εξάντληση του  προϋπολογισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι με αρ. πρωτ. 3070/11-7-2016 Πρόσκλησης.

Η ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» (VOUCHERS)

Δράση: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2016-2017

Δηλώνω υπεύθυνα, ότι επιθυμώ να συμμετέχω στην διαδικασία για την χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» vouchers στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» σχολικού έτους 2016-2017 και ότι υπάρχει διαθέσιμη θέση σε Φορέα/Δομή, βεβαίωση/σεις του οποίου σας επισυνάπτεται.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία:... 2016

Τα αρχεία θα γίνονται δεκτά μόνον σε μορφή PDF και υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr

Σημείωση: Λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του παιδιού, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση του/της ωφελούμενου/νης.

Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ/ΔΟΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS

Δράση: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2016-2017

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. -  ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΑΔΤ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ:

Ως νόμιμος εκπρόσωπος του παραπάνω Φορέα, δηλώνω ότι συμφωνώνα παρέχω θέση, στη/ον παρακάτω ενδιαφερόμενη/ο, σε περίπτωση που του χορηγηθεί voucher, για το δηλούμενο παιδί:

στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής", για το σχολικό έτος 2016-2017 της οποίας Δικαιούχος είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης A.E (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ.16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 ΦΕΚ Β΄1850/24.6.2016, όπως ισχύει.

Ημερομηνία:... 2016

Ο ΔΗΛΩΝ

(υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα φορέα)

Τα αρχεία θα γίνονται δεκτά μόνον σε μορφή PDF και υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr

Σημειώνεται ότι η κατηγορία θέσης της δομής πρέπει είναι συμβατή με την ηλικία  του παιδιού, σύμφωνα με τους όρους της με αρ.3070/11.7.2016 πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ.

Πηγή: epoli.gr

Σχόλια