Ελλάδα

Νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «γεωτεχνολογία και περιβάλλον» θα λειτουργήσει κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «γεωτεχνολογία και περιβάλλον» θα λειτουργήσει κατά το νέο ακαδημαϊκό έτος η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στο πρόγραμμα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η σχολή, γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι πολυτεχνικών σχολών και πτυχιούχοι σχολών θετικών επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος είναι δύο εξάμηνα, ενώ ο αριθμός εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε είκοσι υποψηφίους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση τις επιδόσεις τους στις σπουδές και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 στη διεύθυνση grammateia@mred.tuc.gr (Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων) την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά).

Στην ίδια αίτηση θα συμπληρώσουν και σύντομη περιγραφή (από μισή έως μία σελίδα) σχετικά με τους λόγους που τους ώθησαν να υποβάλουν την αίτηση καθώς και την κατεύθυνση στην οποία θα επιθυμούν να εξειδικευτούν. Στο πρόγραμμα δεν προβλέπονται δίδακτρα.

Σχόλια