Ελλάδα

Μαριάς: Στον αέρα η παραχώρηση του Ελληνικού μετά την απάντηση Κομισιόν

Στον αέρα βρίσκεται πλέον η παραχώρηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού από το ΤΑΙΠΕΔ στην Lamda Development μετά την Απάντηση που εξέδωσε στις 16 Αυγούστου εξ' ονόματος της Κομισιόν ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Vella στην Γραπτή Ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωβουλή στις 28 Μαΐου ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Νότης Μαριάς.

Στην Απάντησή του, ο Επίτροπος δικαιώνει τον Νότη Μαριά που στην Ερώτησή του παραθέτει σειρά διατάξεων του δικαίου της Ε.Ε. που παραβιάζει η παραχώρηση του Ελληνικού.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο κ. Vella, «η Ελλάδα οφείλει να ικανοποιήσει όλες τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας 2001/42/EΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, καθώς και της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος (σύμβαση του Aarhus) πριν από την έγκριση του έργου».

Επιπλέον σημειώνει με νόημα «ότι τα κράτη μέλη δεν βαρύνονται μόνο με την υποχρέωση να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις οδηγίες της ΕΕ, αλλά και να εφαρμόζουν τις διατάξεις τους αποτελεσματικά και καθ' ολοκληρία, και στην εν λόγω περίπτωση στη συγκεκριμένη κατάσταση σχετικά με την έγκριση και την εκτέλεση ενός σχεδίου ανάπτυξης».

Μάλιστα σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο: «Στη συνέχεια, οι αρμόδιες εθνικές αρχές — διοικητικές και δικαστικές — έχουν την ευθύνη για την ορθή επιβολή των εθνικών διατάξεων που μεταφέρουν τις ανωτέρω οδηγίες, δηλαδή οφείλουν να διορθώνουν την κατάσταση και να επιβάλουν κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεών».

Επίσης, στο ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων που θέτει ο Νότης Μαριάς στην Ερώτησή του, ο κ. Vella πετάει το μπαλάκι στις Ελληνικές Αρχές τονίζοντας ότι «εάν οι αρμόδιες εθνικές αρχές έπρεπε να θεωρήσουν ότι η αναφερόμενη συναλλαγή αποτελεί χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, θα πρέπει να το κοινοποιήσουν στην Επιτροπή».

Τέλος, κρατάει ανοικτή την προοπτική εξέτασης ενδεχόμενης παραβίασης του Άρθρου 108 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις στο βαθμό που υπάρξουν σχετικές καταγγελίες για εικαζόμενες κρατικές ενισχύσεις για το αεροδρόμιο του Ελληνικού.

Σημειώνεται επίσης ότι μετά από πρόταση του Νότη Μαριά η σχετική Αναφορά της «Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού» θα συζητηθεί τον προσεχή Οκτώβριο ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Έτσι, μετά τις παραπάνω εξελίξεις η υπόθεση της παραχώρησης του Ελληνικού παίρνει νέα τροπή.  

Ακολουθούν τα κείμενα της Γραπτής Ερώτησης του Νότη Μαριά και της Απάντησης του κ. Vella:

Θέμα: Ακύρωση της παραχώρησης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού από το ΤΑΙΠΕΔ στη Lamda Development Α.Ε. λόγω παραβίασης διατάξεων του δικαίου της Ε.Ε. (28.5.2016)

Σύμφωνα με μελέτες εμπειρογνωμόνων, η παραχώρηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού από το ΤΑΙΠΕΔ στη Lamda Development Α.Ε., παραβιάζει το δίκαιο της Ε.Ε. και ειδικότερα:

το άρθρο 107 ΣΛΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις,

την οδηγία 92/43/ΕΟΚ που αναδεικνύει τα λιβάδια Posidonia oceanica ως οικότοπο προτεραιότητας και τη Συνθήκη της Βαρκελώνης που αναφέρει την Posidonia oceanica ως κινδυνεύον είδος,

την οδηγία 2001/42/ΕΚ αφού πριν την έκδοση του Νόμου 4062/2012 για την αξιοποίηση του χώρου του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, δεν τηρήθηκαν η διαδικασία και τα προαπαιτούμενα της οδηγίας αυτής,

τη διεθνή σύμβαση του Aarchus (Πρόσβαση σε Πληροφορίες, Συμμετοχή κοινού στη Λήψη Αποφάσεων, Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για Περιβαλλοντικά θέματα).

Εκτός του προαναφερθέντος δικαίου της Ε.Ε., παραβιάζεται και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Φλωρεντίας για την προώθηση προστασίας των τοπίων, τη διαχείριση και το σχεδιασμό τους.

Παρά τις ανωτέρω παραβιάσεις του δικαίου της Ε.Ε. και παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα, η ολοκλήρωση της εν λόγω παραχώρησης επισπεύδεται ενόψει της απόφασης του Eurogroup της 25/5/2016.

Ερωτάται η Επιτροπή ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να τηρηθεί το δίκαιο της Ε.Ε. και να ακυρωθεί συνακόλουθα η παραχώρηση του Ελληνικού από το ΤΑΙΠΕΔ στη Lamda Development Α.Ε. αφού παραβιάζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το δίκαιο της Ε.Ε.;

Απάντηση του κ. Vella εξ' ονόματος της Επιτροπής (16.8.2016)

Η Επιτροπή επιθυμεί να παραπέμψει τον αξιότιμο βουλευτή στην απάντηση που έδωσε στις γραπτές ερωτήσεις E-010290/2014 και E-010541/2014 και να επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα οφείλει να ικανοποιήσει όλες τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας 2001/42/EΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, καθώς και της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος (σύμβαση του Aarhus) πριν από την έγκριση του έργου.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα κράτη μέλη δεν βαρύνονται μόνο με την υποχρέωση να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις οδηγίες της ΕΕ, αλλά και να εφαρμόζουν τις διατάξεις τους αποτελεσματικά και καθ' ολοκληρία, και στην εν λόγω περίπτωση στη συγκεκριμένη κατάσταση σχετικά με την έγκριση και την εκτέλεση ενός σχεδίου ανάπτυξης. Στη συνέχεια, οι αρμόδιες εθνικές αρχές — διοικητικές και δικαστικές — έχουν την ευθύνη για την ορθή επιβολή των εθνικών διατάξεων που μεταφέρουν τις ανωτέρω οδηγίες, δηλαδή οφείλουν να διορθώνουν την κατάσταση και να επιβάλουν κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεών.

Σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 108 της Συνθήκης τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να ανακοινώνουν τα μέτρα που συνιστούν κρατική ενίσχυση. Ως εκ τούτου, εάν οι αρμόδιες εθνικές αρχές έπρεπε να θεωρήσουν ότι η αναφερόμενη συναλλαγή αποτελεί χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, θα πρέπει να το κοινοποιήσουν στην Επιτροπή. Επί του παρόντος, ενώπιον της Επιτροπής δεν εκκρεμεί κάποια υπόθεση ούτε ελήφθη κάποια ειδοποίηση ή καταγγελία σχετικά με εικαζόμενη κρατική ενίσχυση για το αεροδρόμιο του Ελληνικού.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια