Ελλάδα

Μέχρι 31 Αυγούστου οι αιτήσεις για 6.200 θέσεις στις ΕΠΑΣ

Λήγει στις 31 Αυγούστου η προθεσμία αιτήσεων στις Επαγγελματικε?ς Σχολε?ς Μαθητει?ας του ΟΑΕ? για φοίτηση 6.200 μαθητών  και μαθητριών, προκειμε?νου να εκπαιδευτου?ν σε 30 ειδικο?τητες, με ζη?τηση στην Αγορα? Εργασι?ας.

?ικαι?ωμα υποβολη?ς αι?τησης ε?χουν οι κα?τοχοι τουλα?χιστον ενδεικτικου? Α ?Τα?ξης Επαγγελματικω?ν Λυκει?ων η? Γενικω?ν Λυκει?ων και ε?χουν γεννηθει? τα ε?τη 1993-2000.

Αιτη?σεις υποψηφιο?τητας υποβα?λλονται όπως αναφέρει το esos, ε?ως 31-8-2016 στις Γραμματει?ες των Επαγγελματικω?ν Σχολω?ν του ΟΑΕ? κατα? τις εργα?σιμες ημε?ρες και ω?ρες.

Η επιλογη? των μαθητω?ν γι?νεται με το βαθμο? Τι?τλου Σπουδω?ν και με κοινωνικα? κριτη?ρια.

Οι   Σχολε?ς ανη?κουν στη ?ευτεροβα?θμια Επαγγελματικη? Εκπαι?δευση (Ν. 3475/06), ει?ναι ΕΠΑ.Σ, που λειτουργου?ν με το συ?στημα Μαθητει?ας, η φοι?τηση σ' αυτε?ς διαρκει? δυ?ο (2) χρο?νια (4 εξα?μηνα) και παρε?χεται εντελω?ς δωρεα?ν.

Με?ρος της αμοιβη?ς της πρακτικη?ς α?σκησης των μαθητω?ν των ΕΠΑΣ ΟΑΕ? (που αντιστοιχει? σε 11 € την ημε?ρα ανα? ασκου?μενο μαθητη?) αναμε?νεται να συγχρηματοδοτηθει? απο? το ΕΚΤ (Ευρωπαι?κο? Κοινωνικο? Ταμει?ο) στο πλαι?σιο της νε?ας Προγραμματικη?ς Περιο?δου ΕΣΠΑ 2014-20.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια