Ελλάδα

Οι διατάξεις για τα Ιδιωτικά Σχολεία όπως ψηφίστικαν στη Βουλή

Τα άρθρα 28 και 29  έλαβαν οι ρυθμίσεις για τα Ιδιωτικά Σχολεία , που ψηφίστηκαν, κατά πλειοψηφία, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Τα άρθρα 28 και 29  έλαβαν οι ρυθμίσεις για τα Ιδιωτικά Σχολεία , που ψηφίστηκαν, κατά πλειοψηφία, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Οι διατάξεις  θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν  στην Ολομέλεια της Βουλής στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα οι διατάξεις , όπως ψηφίστηκαν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, έχουν ως εξής:

Αiρθρο 28
Ρυθμιiσεις για την Ιδιωτικη? Εκπαιiδευση

1. Μετα? το αiρθρο 29 του ν. 682/1977 (Α i244), οiπως εi- χει τροποποιηθει? με την παρ. 2 του αiρθρου 11 του ν.1035/1980 (Α ? 60), προστιiθεται αiρθρο 30, ως εξηiς:
«Αiρθρο 30

Σχεiση εργασιiας, διαiρκεια συiμβασης-λυiση σχεiσης εργασιiας

1. Οι διδαiσκοντες στα ιδιωτικα? σχολειiα εκπαιδευτικοιi, υπηρετουiν με σχεiση εργασιiας ορισμεiνου η? αοριiστου χροiνου κατα? τα οριζοiμενα στις εποiμενες παραγραiφους.

2. Οι ιδιωτικοι? εκπαιδευτικοι? προτειiνονται προς προiσληψη απο? τον ιδιοκτηiτη του ιδιωτικου? σχολειiου και μετα? την εiγκριση της προiτασης απο? το Διευθυντη? της οικειiας Διευiθυνσης συναiπτουν συiμβαση ορισμεiνου χροiνου, η οποιiα αρχιiζει την ημεiρα παροχηiς των υπηρεσιωiν απο? τον εκπαιδευτικο? και ληiγει την 31η Αυγουiστου του δευiτερου εiτους απο? την προiσληψη? του. Κατα? τη ληiξη της διετιiας ο ιδιοκτηiτης μπορει? να καταγγειiλει τη συiμ- βαση. Μετα? την παiροδο της διετιiας και εφοiσον η συiμβαση δεν καταγγελθει? κατα? τα ανωτεiρω, μετατρεiπεται αυτοδικαιiως σε συiμβαση αοριiστου χροiνου.

3. Η συiμβαση αοριiστου χροiνου ειiναι δυνατοiν να καταγγελθει? μοiνο για τους παρακαiτω λοiγους:

α) Εαiν ο εργοδοiτης επικαλειiται και αποδεικνυiει επαρκωiς αιτιολογημεiνη διαταραχη? του εκπαιδευτικου? κλιiμα- τος στο σχολειiο λοiγω αδυναμιiας συνεργασιiας εργοδοi- τη-εκπαιδευτικουi.

β) Καταiργηση σχολειiων.

γ) Καταiργηση ταiξεων και τμημαiτων ταiξεων. Στην περιiπτωση αυτη? ειiναι επιτρεπτη? η αποiλυση αυτωiν που εi- χουν τη μικροiτερη πρου?πηρεσιiα στην εκπαιiδευση και μηδενιiζεται το ωραiριο? τους. Απο? τις απολυiσεις αυτεiς εξαιρουiνται οι διδαiσκοντες που ειiναι και ιδιοκτηiτες των σχολειiων.

δ) Συμπληiρωση του 70ου? εiτους της ηλικιiας των εκπαιδευτικωiν.

ε) Οι ιδιωτικοι? εκπαιδευτικοι? απολυiονται απο? τον ιδιοκτηiτη του σχολειiου στο οποιiο υπηρετουiν λοiγω:

αα) σωματικηiς η? πνευματικηiς ανικανοiτητας που διαπιστωiνεται απο? την οικειiα κατα? τοiπο πρωτοβαiθμια υγειονομικη? επιτροπη? του Δημοσιiου και, υiστερα απο? εiνσταση του ενδιαφερομεiνου, απο? τη δευτεροβαiθμια υγειονομικη? επιτροπη? του Δημοσιiου,

ββ) συμπληiρωσης του χροiνου υπηρεσιiας που θεμελιωiνει δικαιiωμα προς ληiψη πληiρους συiνταξης απο? φορεiα ασφαiλισης των ιδιωτικωiν εκπαιδευτικωiν. Σε αυτη? την περιiπτωση, η λυiση της σχεiσης εργασιiας επεiρχεται κατα? τη ληiξη του διδακτικου? εiτους,

γγ) επιβοληiς της πειθαρχικηiς ποινηiς της αποiλυσης απο? το οικειiο πειθαρχικο? συμβουiλιο,

δδ) ανεπαiρκειας ως προς την εκτεiλεση των καθηκοiντων τους, η οποιiα διαπιστωiνεται απο? το οικειiο υπηρεσιακο? συμβουiλιο και στηριiζεται σε δυiο τουλαiχιστον Υπηρεσιακεiς εκθεiσεις που συνταiσσονται απο? τον αρμοiδιο Διευθυντη? Εκπαιiδευσης και αφορουiν δυiο τουλαiχιστον συνεχοiμενα διδακτικα? εiτη.

4. Κατα? τη διαiρκεια της συiμβασης εργασιiας αοριiστου χροiνου, η συiμβαση μπορει? να καταγγελθει? απο? τον ιδιοκτηiτη για τους περιοριστικα? αναφεροiμενους στην παραiγραφο 3 λοiγους.

5. Ο ιδιωτικοiς εκπαιδευτικοiς εκπιiπτει αυτοδικαιiως της υπηρεσιiας, εαiν καταδικαστει? με αμεταiκλητη αποiφαση σε ποινη? συνεπαγοiμενη αποiλυση για τους δημοσιiους υπαλληiλους.

6. Οι αποχωρουiντες ιδιωτικοι? εκπαιδευτικοιi, λοiγω συμπληρωiσεως του συνταiξιμου χροiνου η? του 70ου? εiτους της ηλικιiας τους, δικαιουiνται αποζημιiωση ιiση προς το ημισυ της προβλεποiμενης στην παραiγραφο 4 για την περιiπτωση καταγγελιiας της συiμβασης εργασιiας.

7. Ιδιωτικοι? εκπαιδευτικοι? απολυοiμενοι εξαιτιiας ανεπαiρκειας ως προς την εκτεiλεση των καθηκοiντων τους, η οποιiα διαπιστωiνεται απο? το οικειiο υπηρεσιακο? συμβουiλιο η? εξαιτιiας επιβοληiς της πειθαρχικηiς ποινηiς της αποiλυσης, δεν δικαιουiνται αποζημιiωση.

8. Μοiνιμοι εκπαιδευτικοι? της δημοiσιας εκπαιiδευσης, αiλλοι μοiνιμοι δημοiσιοι υπαiλληλοι, υπαiλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και συνταξιουiχοι, οι οποιiοι δεν μετεiχουν σε φορειiς ελεiγχου των ιδιωτικωiν σχολειiων, δυiνανται να απασχολουiνται στην ιδιωτικη? εκπαιiδευση, εφοiσον υπαiρχει εiλλειψη στην Επετηριiδα Ιδιωτικηiς Εκπαιiδευσης και στην αντιiστοιχη ειδικοiτητα.

9. Η σχεiση εργασιiας μεταξυ? του ιδιοκτηiτη ιδιωτικου? σχολειiου και του ιδιωτικου? εκπαιδευτικου? λυiεται με το θαiνατο, την εiκπτωση, την αποδοχη? παραιiτησης και την αποiλυση, για την οποιiα εκδιiδεται πραiξη του αρμοiδιου Διευθυντη? Εκπαιiδευσης. Στις περιπτωiσεις απολυiσεων ιδιωτικωiν εκπαιδευτικωiν, το αρμοiδιο κατα? περιiπτωση Υπηρεσιακο? Συμβουiλιο (ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣ- ΔΕ), επιβεβαιωiνει εαiν η συiμβαση εργασιiας καταγγεiλθηκε νομιiμως, διαπιστωiνει εαiν η καταγγελιiα ειiναι καταχρηστικη? η? μη και εισηγειiται σχετικα? με την αποiλυση στον αρμοiδιο Διευθυντη? Εκπαιiδευσης, ο οποιiος εiχει δεiσμια αρμοδιοiτητα να εκδωiσει διαπιστωτικη? πραiξη, συiμφωνη με την εισηiγηση του οικειiου Υπηρεσιακου? Συμβουλιiου. Απολυiσεις ιδιωτικωiν εκπαιδευτικωiν, με οποιαδηiποτε σχεiση εργασιiας, που λαμβαiνουν χωiρα χωριiς την προβλεποiμενη κατα? τα ανωτεiρω πραiξη του οικειiου Υπηρεσιακου? Συμβουλιiου ειiναι αiκυρες.

10. Παραιiτηση ιδιωτικου? εκπαιδευτικου? κατα? τη διαiρκεια του διδακτικου? εiτους επιτρεiπεται μοiνο με τη συναιiνεση του ιδιοκτηiτη η? για αποχρωiντα λοiγο εκτιμωiμενο απο? τον οικειiο Διευθυντη? Εκπαιiδευσης. Η παραιiτηση, για να θεωρειiται εiγκυρη, πρεiπει να υποβαiλλεται απο? τον εκπαιδευτικο? αυτοπροσωiπως στο ιδιωτικο? σχολειiο και εντοiς 5 ημερωiν στον Διευθυντη? εκπαιiδευσης. Η αποδοχη? αυτηiς κοινοποιειiται αμεiσως προς τον ιδιοκτηiτη, ο οποιiος υποχρεουiται εντοiς πεiντε (5) ημερωiν να υποβαiλει προiταση για το διορισμο? αντικατασταiτη. Ο παραιτηθειiς δεν μπορει? να αποχωρηiσει απο? το σχολειiο πριν απο? την αναiληψη των καθηκοiντων του αντικατασταiτη του, εκτοiς εαiν παρηiλθε μηiνας απο? την υποβολη? της παραιiτησηiς του και δεν του εiγινε κοινοποιiηση της αποδοχηiς της. Οι διοριζοiμενοι στη δημοiσια εκπαιiδευση, ως μοiνιμοι η? ως αναπληρωτεiς, ιδιωτικοι? εκπαιδευτικοιi, λογιiζονται αυτοδικαιiως παραιτουiμενοι απο? το ιδιωτικο? σχολειiο στο ο- ποιiο υπηρετουiν, μοiλις αναλαiβουν υπηρεσιiα στη δημοiσια εκπαιiδευση.

11. Η αποiλυση των ιδιωτικωiν εκπαιδευτικωiν εξαιτιiας πειθαρχικου? παραπτωiματος, ανεπαiρκειας η? νοiσου, επεiρχεται απο? την κοινοποιiηση της οικειiας πραiξης στον ιδιωτικο? εκπαιδευτικοi.»

2. Η παρ. 2 του αiρθρου 4 του ν. 682/1977 (Α ? 244) αντικαθιiσταται, ως ακολουiθως:

«2. Παρεiκκλιση ως προς το ωρολοiγιο προiγραμμα διδασκαλιiας και προiσθετες εκπαιδευτικεiς δραστηριοiτητες πεiραν του ωρολογιiου προγραiμματος, ιδιiως ενισχυτικη? διδασκαλιiα, προiσθετη διδακτικη? στηiριξη, ενιiσχυση της γλωσσομαiθειας κ.λπ. επιτρεiπονται, κατοiπιν ελεiγχου νομιμοiτητας ως προς το προiγραμμα σπουδωiν και το παιδαγωγικο? περιεχοiμενο της διδασκαλιiας απο? την κατα? περιiπτωση αρμοiδια Διευiθυνση Πρωτοβαiθμιας η? Δευτεροβαiθμιας Εκπαιiδευσης του Υπουργειiου Παιδειiας, Εiρευνας και Θρησκευμαiτων. Οι πρου?ποθεiσεις για την παρεiκκλιση και τις προiσθετες εκπαιδευτικεiς δραστηριοiτητες πεiραν του ωρολογιiου προγραiμματος ειiναι οι ακοiλουθες:

αα) Το ανωiτατο οiριο του εβδομαδιαιiου ωρολογιiου προγραiμματος διδασκαλιiας των ιδιωτικωiν σχολειiων δε μπορει? να υπερβαιiνει τις σαραiντα (40) ωiρες για οiλες τις ταiξεις,

ββ) Το εβδομαδιαιiο ωρολοiγιο προiγραμμα διδασκαλιiας (ΕΩΠΔ) αποφασιiζεται το πρωiτο δεκαηiμερο του Σεπτεμβριiου απο? τον/την Διευθυντηi/ντρια του σχολειiου σε συνεργασιiα με το συiλλογο διδασκοiντων και τον υπευiθυνο σχολικο? συiμβουλο. Το ΕΩΠΔ βασιiζεται σε παιδαγωγικα? κριτηiρια κατα? τη συγκροiτηση? του και υποβαiλλεται σε τριiα αντιiγραφα στον αρμοiδιο σχολικο? συiμβουλο για θεωiρηση, ο οποιiος επιστρεiφει εiνα αντιiγραφο στο σχολειiο και εiνα στεiλνει για ενημεiρωση στον οικειiο Διευθυντη? Εκπαιiδευσης,

γγ) Η παρεiκκλιση αφορα? οiλους τους μαθητεiς της ταiξης η? των ταiξεων για τις οποιiες χορηγειiται. Στην οικειiα Διευiθυνση Εκπαιiδευσης δηλωiνεται καiθε ειiδους προαιρετικη? σχολικη? δραiση (παρεiκκλιση) μη προβλεποiμενη απο? το ισχυiον ωρολοiγιο προiγραμμα (Β i1324 /2016), κατα? τα ανωτεiρω μαζι? με τον αριθμο? των τμημαiτων, των μα- θητωiν και των διδασκοiντων,


δδ) Για τα ιδιωτικα? Νηπιαγωγειiα η εiγκριση παρεiκκλισης χορηγειiται με διαδικασιiα αντιiστοιχη αυτηiς που προ- βλεiπεται για τα ιδιωτικα? Δημοτικα? Σχολειiα, οiπως αυτη? καθοριiστηκε με την παρουiσα και οι διδαiσκοντες θα πρεiπει να εiχουν τα τυπικα? προσοiντα που προβλεiπονται απο? τη σχετικη? κειiμενη νομοθεσιiα.»

3. Το εδαiφιο β ? της παρ. 4 του αiρθρου 27 του ν. 682/1977 (Α i244), οiπως προστεiθηκε με την παρ. 14 του αiρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α ? 71), αντικαθιiσταται, ως εξηiς:


«β) Σε περιiπτωση καταiργησης ταiξεων η? τμημαiτων, καθωiς και σε αν οι ωiρες διδασκαλιiας ενοiς μαθηiματος δεν επαρκουiν προκειμεiνου οι εκπαιδευτικοι? να καλυiψουν το ωραiριο του διοριστηριiου τους, ανατιiθενται στους εν λ γω εκπαιδευτικουiς, αiλλες σχολικεiς δραiσεις και δραστηριοiτητες συiμφωνα με τις πραγματικεiς αναiγκες της σχολικηiς μοναiδας, οiπως ιδιiως, ενισχυτικη? διδασκαλιiα, προiσθετη διδακτικη? στηiριξη, ενιiσχυση της γλωσσομαiθειας, συντονισμοiς κλαiδου η? αiλλης ομαiδας εκπαιδευτικωiν, διοργαiνωση αθλητικωiν, πολιτιστικωiν, καλλιτεχνικωiν και αiλλων δραiσεων, αναiθεση ωρωiν ως υπευθυiνων εργστηριiων η? διοικητικο? εiργο, προκειμεiνου να συμπληρωiσουν το υποχρεωτικο? τους ωραiριο.»

Αiρθρο 29

Ρυθμιiσεις για τις αiδειες των ιδιωτικωiν σχολειiωνπρωτοβαiθμιας και δευτεροβαiθμιας εκπαιiδευσης

Στο τεiλος της περιiπτ. 5 της υποπαρ. Θ.18 της παρ. Θ του αiρθρου πρωiτου του ν.4093/2012 (Α i222) προστιiθενται εδαiφια ως εξηiς:


«Τα ιδιωτικα? σχολειiα πρωτοβαiθμιας και δευτεροβαiθμιας εκπαιiδευσης με ισχυiουσα αiδεια ιiδρυσης και λειτουργιiας, που εκδοiθηκε δυναiμει της δηiλωσης του ν. 1599/1986 (Α ? 75) της προηγουiμενης περιοiδου, υποβαiλλουν υποχρεωτικα? εiως 30/09/2016 αιiτημα τροποποιiησης για ελλειiψεις ηi/και μεταβολεiς στις κτιριολογικεiς πρου?ποθεiσεις, που εiχουν επεiλθει απο? το χρονικο? διαiστημα της αδειοδοiτησηiς τους εiως και σηiμερα. Αν τα ιδιωτικα? σχολειiα πρωτοβαiθμιας και δευτεροβαiθμιας εκπαιiδευσης δεν καταθεiσουν εμπροiθεσμα το αιiτημα τροποποιiησης για ελλειiψεις ηi/και μεταβολεiς, ανακαλειiται η αiδεια? τους συiμφωνα με την περιπτ. 1β' της υποπαρ. Θ4 της παρ. Θ του αiρθρου πρωiτου του ν. 4093/2012 (Α ? 222). Με αποi- φαση του Υπουργου? Παιδειiας, Εiρευνας και Θρησκευμαiτων καθοριiζεται η διαδικασιiα υποβοληiς της αιiτησης καθωiς και καiθε άλλη σχετική? λεπτομέρεια.

Πηγή: esos.gr

Σχόλια