Ελλάδα

Εκπαιδευτικοί με... πλαστά πτυχία, όπλα και άλλες "ιστορίες"

Σε 116 από τις 1718 πειθαρχικές αποφάσεις που κοινοποιήθηκαν το 2015 στο Γραφείο του υπέβαλε ένσταση ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να κριθούν εκ νέου οι αντίστοιχες υποθέσεις από το ανώτερο πειθαρχικό όργανο, καθώς στο 69% των περιπτώσεων η ποινή ήταν επιεικής, ενώ στο 20,7% η απόφαση ήταν ανεπαρκώς αιτιολογημένη. Αυτό προκύπτει από από την ετήσια ΕΚΘΕΣΗ για τη Δημόσια Διοίκηση για το 2015, που παρέδωσε σήμερα στον πρωθυπουργό η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου.

Στην ετήσια Έκθεση υπάρχουν και στοιχεία για δημόσιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έκαναν διάφορα αδικήματα και η ποινή ήταν επιεικής. Ενδεικτικά

Εκπαιδευτικός με πλαστό διδακτορικό

...Συγκεκριμε?να η πειθαρχικω?ς διωκο?μενη υπα?λληλος υπε?βαλε στην Περιφερειακη? ?/νση Πρωτοβα?θμιας και ?ευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης στο πλαι?σιο της αξιολο?γησης υποψηφι?ων εκπαιδευτικω?ν για τοποθε?τηση υπευθυ?νων ΣΕΠ στα ΚΕΣΥΠ, πλαστο? διδακτορικο? δι?πλωμα του Τμη?ματος Ιατρικη?ς της Σχολη?ς Επιστημω?ν Υγει?ας του Πανεπιστημι?ου Πατρω?ν με σκοπο? να παραπλανη?σει με τη χρη?ση του τη ?ιοι?κηση προκειμε?νου να ανε?λθει βαθμολογικα? και μισθολογικα?. Τα παραπα?νω διαπιστω?θηκαν στο πλαι?σιο του διενεργου?μενου ελε?γχου νομιμο?τητας πτυχι?ων και πιστοποιητικω?ν.

Η εγκαλούµενη υπάλληλος παραπέµφθηκε από την Προϊσταµένη της ?/νσης ?/θµιας Εκπ/σης για το πειθαρχικό αδίκηµα της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης για υπάλληλο συµπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, το οποίο ορίζεται στο εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.

Η χρήση του πλαστού διδακτορικού διπλώµατος είχε ως αποτέλεσµα αφενός να λαµβάνει από το έτος 2005 έως και την εφαρµογή του νέου ενιαίου µισθολογίου - βαθµολογίου επίδοµα διδακτορικού τίτλου και αφετέρου να καταταχθεί το 2011 στο βαθµό Γ΄ µε µισθολογικό κλιµάκιο 1, αφού της αναγνωρίσθηκαν έξι (6) έτη υπηρεσίας λόγω κατοχής διδακτορικού τίτλου σύµφωνα µε το ισχύον νέο ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο.

Επιπλέον η εγκαλούµενη έκανε εκ νέου, το 2012, χρήση του πλαστού εγγράφου όταν το κατάθεσε στην Περιφερειακή ?/νση Πρωτοβάθµιας & ?ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προκειµένου να λάβει επιπλέον µοριοδότηση για την κατάληψη θέσης ΣΕΠ στο ΚΕΣΥΠ.

Βρε?θηκαν ο?πλα στο σπίτι εκπαιδευτικού

....Ειδικο?τερα, κατο?πιν πληροφοριω?ν που περιη?λθαν στο τμη?μα Ασφα?λειας Φλω?ρινας και νομο?τυπης ε?ρευνας βρε?θηκαν στην οικι?α του εγκαλουμε?νου εκπαιδευτικου? τα κα?τωθι ο?πλα: α) τυφε?κιο τυ?που KALASHNIKOV με πτυσσο?μενο κοντα?κιο και αορτη?ρα και μια γεμιστη?ρα κινεζικη?ς προε?λευσης, β) ε?να περι?στροφο με μεγα?λο αριθμο? φυσιγγι?ων, γ) μια καραμπι?να με κομμε?νη κα?νη, δ) μια ξιφολο?γχη απο? τυφε?κιο G3A3 με μη?κος λα?μας δε?κα ε?ξι (16) εκατοστω?ν και τη θη?κη της, ε) μια χατζα?ρα με μη?κος λα?μας πενη?ντα (50) εκατοστω?ν, στ) δυ?ο το?ξα με εννε?α βε?λη και ζ) μια βαλλι?στρα με ενσωματωμε?νη διο?πτρα και τρι?α βε?λη. Ο εγκαλου?μενος υπα?λληλος δεν διε?θετε την απαιτου?μενη κατα? το νο?μο α?δεια για τα παραπα?νω ο?πλα.

?οθε?ντων των ως α?νω διαλαμβανομε?νων, ασκη?θηκε σε βα?ρος του ανωτε?ρω εκπαιδευτικου? ποινικη? δι?ωξη απο? την αρμο?δια Εισαγγελε?α Πρωτοδικω?ν για τις πρα?ξεις της οπλοκατοχη?ς και οπλοχρησι?ας.

Επισημαι?νεται ο?τι το Πειθαρχικο? Συμβου?λιο απα?λλαξε κατα? πλειοψηφι?α τον εγκαλου?μενο εκπαιδευτικο? απο?φασης, μειοψηφου?σης της Προε?δρου του Συμβουλι?ου, η οποι?α προ?τεινε την ενοχη? του εγκαλουμε?νου εκπαιδευτικου? αποδεχο?μενο ο?τι η  χρη?ση των ως α?νω ο?πλων προη?λθε απο? την «ε?ντονη επιθυμι?α ενασχο?ληση?ς του με κοινωνικε?ς και αθλητικε?ς δρα?σεις».

Εκπαιδευτικός στο μα?θημα του ε?χει υποστηρι?ξει ο?τι ο Χι?τλερ και οι Ναζι? δεν χτυπου?σαν α?οπλους και επομε?νως δεν υπη?ρξαν στρατο?πεδα συγκε?ντρωσης

...Συγκεκριμε?να, ως προς το παρα?πτωμα της αναξιοπρεπου?ς η? ανα?ρμοστης για υπα?λληλο συμπεριφορα?ς εντο?ς η? εκτο?ς υπηρεσι?ας κατα? συρροη?, ο?πως προκυ?πτει απο? το πο?ρισμα της διενεργηθει?σας για την υπο?θεση Ε?Ε, το συ?νολο των μαρτυρικω?ν καταθε?σεων και των σχετικω?ν εγγρα?φων που εξετα?σθηκαν καθω?ς και απο? τα απολογητικα? υπομνη?ματα και τις συμπληρωματικε?ς διευκρινι?σεις που ε?δωσε ο ι?διος ο εγκαλου?μενος εκπαιδευτικο?ς, κατα? τον κρι?σιμο χρο?νο που υπηρετου?σε σε συγκεκριμε?νο Γυμνα?σιο:

«κατηγορου?σε τη ?ιευ?θυνση του Γυμνασι?ου και τη ?ιευθυ?ντρια ?/θμιας Εκπαι?δευσης ο?τι, με δικε?ς τους ενε?ργειες, μετακι?νησαν μι?α εκπαιδευτικο? σε α?λλο σχολει?ο σκοπι?μως επειδη? η εν λο?γω συνα?δελφος υποστη?ριζε, κατα? την κρι?ση του, τον εγκαλου?μενο.

Επιπλε?ον, ενοχλου?σε επανειλημμε?νως με τηλεφωνη?ματα και ηχητικα? μηνυ?ματα, αδιακρι?τως οποιαδη?ποτε ω?ρα της ημε?ρας και της νυ?χτας, στα οποι?α συκοφαντου?σε τη ?ιευθυ?ντρια και την Υποδιευθυ?ντρια. Εισερχο?μενος δε στο γραφει?ο του διενεργου?ντος την Ε?Ε ?ιευθυντη?, προκειμε?νου να υποβληθει? σε συμπληρωματικη? ανωμοτι? κατα?θεση, προε?βη σε φραστικη? επι?θεση και απειλε?ς εναντι?ον αυτου? και της γραμματε?ως του.

Επιπροσθε?τως, κατα? το σχολικο? ε?τος 2011-2012, δε?χθηκε να παραβρεθου?ν στο μα?θημα τρεις εξωσχολικοι? μαθητε?ς, οι οποι?οι μα?λιστα ανη?ρτησαν στο διαδι?κτυο video με σκηνε?ς απο? το μα?θημα του διωκο?μενου. Στο μα?θημα του ε?χει υποστηρι?ξει ο?τι ο Χι?τλερ και οι Ναζι? δεν χτυπου?σαν α?οπλους και επομε?νως δεν υπη?ρξαν στρατο?πεδα συγκε?ντρωσης.

Στη σχολικη? συ?μβουλο που τον επισκε?φθηκε, ει?πε ο?τι δεν ει?ναι θρησκευο?μενη γιατι? φορα?ει παντελο?νια.

Αντε?γραψε σε δικο? του τετρα?διο προσωπικα? στοιχει?α των μαθητω?ν και συγκεκριμε?να τα στοιχει?α ταυτο?τητας και το θρη?σκευμα καθενο?ς εξ αυτω?ν. Ερωτηθει?ς απο? τη ?ιευθυ?ντρια επ ? αυτου?, απα?ντησε «για να ξε?ρω με ποιους ε?χω να κα?νω» και εν συνεχει?α χαρακτη?ρισε τη συμπεριφορα? της ?ιευθυ?ντριας φασιστικη? και δη?λωσε πως «το ελληνικο? σχολει?ο ει?ναι μο?νο το ελληνορθο?δοξο».

Εκπαιδευτικός: "εργολάβος" στοιχημάτων

...Ο εγκαλου?μενος υπα?λληλος, ο?πως προκυ?πτει απο? το πο?ρισμα της διενεργηθει?σας Ε?Ε , υπε?πεσε στα πειθαρχικα? παραπτω?ματα της παραβι?ασης των υποχρεω?σεων του α?ρθρου 27 ΥΚ και της αμε?λειας η? ατελου?ς εκπλη?ρωσης του υπηρεσιακου? καθη?κοντος, το οποι?ο ορι?ζεται στο εδα?φιο ια ? και κη της παρ. 1 του α?ρθρου 107 του ν. 3528/2007, ο?πως ισχυ?ει, καθο?σον, ενο?σω υπηρετου?σε ως εκπαιδευτικο?ς λειτουργο?ς σε Γυμνα?σιο παρα?λληλα συμμετει?χε σε οργα?νωση που εμπλεκο?ταν σε απα?τες με?σω παρα?νομου στοιχη?ματος και τυχερω?ν παιγνι?ων.

Το αρμο?διο Συμβου?λιο Πλημμελειοδικω?ν με βου?λευμα? του παρε?πεμψε στο ακροατη?ριο του αρμο?διου δικαστηρι?ου τον εγκαλου?μενο εκπαιδευτικο? για να δικαστει? ως υπαι?τιος: α) εγκληματικη?ς οργα?νωσης, β) απα?της απο? κοινου? και κατ ? εξακολου?θηση, κατ ? επα?γγελμα και κατα? συνη?θεια με συνολικο? περιουσιακο? ο?φελος και συνολικη? ζημι?α α?νω των 30.000 ευρω?, γ) απα?τη με υπολογιστη? απο? κοινου?, κατ ? εξακολου?θηση και κατ ? επα?γγελμα και κατα? συνη?θεια με συνολικο? περιουσιακο? ο?φελος και συνολικη? ζημι?α α?νω των 30.000 ευρω?, και συγκεκριμε?να διο?τι, συ?μφωνα με το κατηγορητη?ριο, ο εγκαλου?μενος εκπαιδευτικο?ς περι?που απο? τις 20.11.2012, «παρα?λληλα με την εργασι?α του ως γυμναστη?ς, συγκε?ντρωνε χρη?ματα απο? φι?λους και γνωστου?ς του που επιθυμου?σαν να στοιχηματι?σουν, τα οποι?α εν συνεχει?α τοποθετου?σε στο στοι?χημα σε λογαριασμο? που του ει?χε η?δη ανοι?ξει ε?νας εκ των συγκατηγορου?μενων του, σε ιστοσελι?δες στοιχηματισμου?, αποκομι?ζοντας και αυτο?ς παρα?νομο κε?ρδος- προμη?θεια ει?τε απο? συνολικο? τζι?ρο, ει?τε απο? χαμε?να στοιχη?ματα κατα? την τελικη? εκκαθα?ριση κερδω?ν που γι?νεται κα?θε Τετα?ρτη.»

πηγη:alfavita

Σχόλια