Ελλάδα

Αιτήσεις απόσπασης ως την Τρίτη

Συνεχίζεται μέχρι και την Τρίτη 14 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017, να υποβάλουν αίτηση από 7-6-2016 μέχρι και 14-6-2016.

Όπως αναφέρει ο αιρετός του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου Αλέξανδρος Αλεξάκης: "Οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017 θα πραγματοποιηθούν βάσει κριτηρίων μοριοδότησης σύμφωνα με τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, προκειμένου να υπάρχει ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης των αποσπάσεων".

Άρα, κατά τον κ. Αλεξάκη, θα ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια μοριοδότησης:

1) η συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται κλιμακωτά ως ακολούθως:

*  μία (1) μονάδα  για κάθε έτος από 1  έως και 10 έτη  

     υπηρεσίας

* 1,5 μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη

*  δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και              

     άνω  

* η συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες,

* η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες,  

* οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής:

• Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

• Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

• Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.

• Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.

• Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Σχόλια