Ελλάδα

Πολύγλωσσα έντυπα διευκολύνουν τη ζωή 14 εκ. ανθρώπων

Περισσότεροι από 14 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ζουν εκτός της χώρας καταγωγής τους. Όταν λοιπόν θέλουν να παντρευτούν, να δηλώσουν τη γέννηση του παιδιού τους ή να αποδείξουν ότι έχουν λευκό ποινικό μητρώο βρίσκονται αντιμέτωποι με εξαιρετικά πολύπλοκες διαδικασίες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να το αλλάξει αυτό και με την ψηφοφορία του την Πέμπτη 9 Ιουνίου έκανε το πρώτο βήμα για τη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων, καταργώντας τη χρονοβόρα και ακριβή διαδικασία της σφραγίδας της Χάγης.

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός προβλέπει καινούρια έντυπα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ που θα επισυνάπτονται στα πιστοποιητικά, εξαλείφοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ανάγκη για μεταφράσεις.

Ο κανονισμός θα καταργήσει τις υφιστάμενες διοικητικές διατυπώσεις όπως είναι η επικύρωση ή η σφραγίδα της Χάγης (apostille) για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων, όπως αυτά που αποδεικνύουν την οικογενειακή κατάσταση ή την εθνικότητα.

Οι ευρωβουλευτές και το Συμβούλιο συμφώνησαν να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για να συμπεριλάβει και έγγραφα που απαιτούνται για να παντρευτεί κάποιος ή να υπογράψει το σύμφωνο συμβίωσης.

Δεκτά σε άλλα κράτη της ΕΕ χωρίς περαιτέρω διαδικασίες απόδειξης της νομιμότητάς τους, θα γίνονται και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου. Ο κανονισμός θα καλύψει επίσης και τα έγγραφα που οφείλουν να προσκομίσουν οι πολίτες που ζουν σε άλλο κράτος μέλος εάν επιθυμούν να ψηφίσουν ή να θέσουν υποψηφιότητα στις ευρωπαϊκές ή δημοτικές εκλογές στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένουν.

Νέα πολύγλωσσα έντυπα

Ο κανονισμός προβλέπει την εισαγωγή νέων πολύγλωσσων ευρωπαϊκών εντύπων που θα επισυνάπτονται στα εν λόγω πιστοποιητικά και έγγραφα, εξαλείφοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ανάγκη για μετάφρασή τους.

Πιο συγκεκριμένα, τα έγγραφα αυτά θα είναι τα πιστοποιητικά γέννησης, θανάτου, γάμου (συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών αγαμίας ή οικογενειακής κατάστασης), τα σύμφωνα συμβίωσης, τα πιστοποιητικά μόνιμης διαμονής ή/και κατοικίας, και το λευκό ποινικό μητρώο. Αυτά τα πολύγλωσσα έντυπα θα γλυτώσουν τους πολίτες από χρόνο και χρήμα που ξοδεύουν σήμερα για να ετοιμάσουν όλες τις επικυρωμένες μεταφράσεις.

Υποχρέωση ενημέρωσης των πολιτών

Οι ευρωβουλευτές συμπεριέλαβαν στον κανονισμό μία διάταξη που απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώνουν τους πολίτες για τις νέες απλουστευμένες διαδικασίες μέσω διαφόρων ιστοσελίδων και της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice Portal).

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επίσης την εισαγωγή διάταξης που θα επιτρέπει την επέκταση του κανονισμού μετά από δύο χρόνια προκειμένου να καλύψει τα δημόσια έγγραφα που αφορούν το νομικό καθεστώς και την εκπροσώπηση των εταιρειών, τα διπλώματα, πτυχία και άλλους τίτλους, και τα δημόσια έγγραφα που πιστοποιούν την επίσημα αναγνωρισμένη αναπηρία.

Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ σταδιακά, ενώ θα εφαρμοστεί πλήρως από το 2019.

Σχόλια