Ελλάδα

“Πρωτιά” του γυναικείου φύλου στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Κυρίαρχο στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται πως είναι το γυναικείο φύλλο που πια, μοιάζει να έχει καταχτήσει κάθε «άβατο»!

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου  Παιδείας,  οι γυναίκες είναι περισσότερες τοiσο στο φοιτητικο? πληθυσμο? των Α.Ε.Ι., οiσο και στους αντιiστοιχους πτυχιουiχους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του esos.gr, απο? τους τακτικουiς φοιτητεiς/τριες των Πανεπιστημιiων, κατα? μεiσο οiρο την τελευταιiα δωδεκαετιiα, το 40,9% ειiναι αiντρες και το 59,1% γυναιiκες, με τα ποσοστα? στους πτυχιουiχους να διαμορφωiνονται σε 35,8% και 64,2% αντιiστοιχα.

Στο σύνολο των Πανεπιστήμιων, την τελευταιiα δωδεκαετιiα, ειiχαμε 350.179 πτυχιουiχους απο? τους οποιiους οι 125.530 ειiναι αiνδρες και οι 224.649 γυναιiκες. Δηλαδηi, εiχουμε 99.119 περισσοiτερες γυναιiκες πτυχιουiχους εiναντι των αντρωiν. Απο? τους τακτικουiς φοιτητεiς/τριες των Τ.Ε.Ι., κατα? μεiσο οiρο την τελευταιiα δωδεκαετιiα, το 50,2% ειiναι αiντρες και το 49,8% γυναιiκες με τα ποσοστα? στους πτυχιουiχους να διαμορφωiνονται σε 42,8% και 57,2% αντιiστοιχα.

-συiνολο των Τ.Ε.Ι., την τελευταιiα δωδεκαετιiα, ειiχαμε 197.696 πτυχιουiχους απο? τους οποιiους οι 84.555 ειiναι αiνδρες και οι 113.141 γυναιiκες. Δηλαδηi, εiχουμε 28.586 περισσοiτερες γυναιiκες πτυχιουiχους εiναντι των αντρωiν.  Στο συiνολο των Α.Ε.Ι. για τους τακτικουiς φοιτητεiς/τριες, κατα? μεiσο οiρο την τελευταιiα δωδεκαετιiα, το 44,7% αiντρες και 55,3% γυναιiκες με τα ποσοστα? στους πτυχιουiχους να διαμορφωiνονται σε 38,3% και 61,7% αντιiστοιχα.

Στο συiνολο των Α.Ε.Ι., την τελευταιiα δωδεκαετιiα, ειiχαμε 547.875 πτυχιουiχους απο? τους οποιiους οι 210.085 ειiναι αiνδρες και οι 337.790 γυναιiκες. Δηλαδηi, στο συiνολο των Α.Ε.Ι. την τελευταιiα δωδεκαετιiα εiχουμε 127.705 περισσοiτερες γυναιiκες πτυχιουiχο εiναντι των αντρωiν.

Λαμβαiνουν πτυχιiο καiθε χροiνο, κατα? μεiσο οiρο, περιiπου πενηiντα χιλιαiδες (50.000) φοιτητεiς/τριες

Καiθε χροiνο, τα Α.Ε.Ι. δεiχονται περιiπου 70.000 με 80.000 νεiους/ες φοιτητεiς/τριες.

Ο συνολικοiς αριθμοiς των τακτικωiν φοιτητωiν/τριωiν μειωiθηκε κατα? 15,7% απο? το μεiγιστο των 311.616 φοιτητωiν/τριωiν του 2005/06 στο ελαiχιστο των 262.753 φοιτητωiν/τριωiν του 2009/10 για να σταθεροποιηθει? την τελευταιiα πενταετιiα στο επιiπεδο των 270.000-280.000 φοιτητωiν/τριωiν.

Ωστοiσο, ο αριθμοiς των φοιτητωiν που εiχουν τελειωiσει τα προβλεποiμενα απο? το νοiμο εiτη σπουδωiν και οφειiλουν μαθηiματα εiχει διπλασιαστει? την τελευταιiα δωδεκαετιiα στα Πανεπιστηiμια και στα Τ.Ε.Ι.

Οiπως φαιiνεται από τα στοιχεία, η διαχρονικη? εξεiλιξη του τακτικου? φοιτητικου? πληθυσμου? διαφοροποιειiται μεταξυ? Πανεπιστημιiων και Τ.Ε.Ι.

Συγκεκριμεiνα, ο φοιτητικοiς πληθυσμοiς των Πανεπιστημιiων παραμεiνει περιiπου σταθεροiς στο επιiπεδο των 167.500 φοιτητωiν/τριωiν, την περιiοδο 2003/04- 2012/13, για να αυξηθει? κατα? 7% τα τελευταιiα δυiο χροiνια στο επιiπεδο των 180.000.

Απεναντιiας, ο τακτικοiς φοιτητικοiς των Τ.Ε.Ι. μειωiνεται κατα? 30% την περιiοδο 2003/04- 2009/10, απο? 139.097 σε 97.310, για να σταθεροποιηθει? στο επιiπεδο των 99.500 τα τελευταιiα δυiο χροiνια.

Μεταξυ? των ιδρυμαiτων της τριτοβαiθμιας εκπαιiδευσης παρατηρουiνται σημαντικεiς διαφορεiς στα ποσοστα? αποφοιiτησης. Ο μεiσος ρυθμοiς αποφοιiτησης, ο οποιiος ειiναι κριiσιμος παραiγοντας στην αυiξηση του αριθμου? πτυχιουiχων Ανωiτατης Εκπαιiδευσης, παρουσιαiζει σχετικη? σταθεροiτητα την τελευταιiα εντεκαετιiα στα Α.Ε.Ι..

Συνολικαi, απο? το 2004 εiως το 2014 λαμβαiνουν πτυχιiο καiθε χροiνο, κατα? μεiσο οiρο, περιiπου πενηiντα χιλιαiδες (50.000) φοιτητεiς/τριες που αντιστοιχει? περιiπου στο 66,6% των εισακτεiων καiθε εiτους.

Το ποσοστο? οiμως των αποφοιiτων ανα? εiτος, τα τελευταιiα χροiνια, ανεiρχεται στο 18% περιiπου του συνοiλου των ενεργωiν2 φοιτητωiν, με αποτεiλεσμα, οiπως αναφεiρθηκε, την ραγδαιiα αυiξηση του συνολικου? αριθμου? των φοιτητωiν/τριωiν πεiραν των κανονικωiν εξαμηiνων.

Για αυτη? τη σχετικα? χαμηλη? επιiδοση στα εiγκαιρα ποσοστα? αποφοιiτησης σημαντικο? ροiλο εiχουν παραiγοντες, οiπως το οικονομικο? και κοινωνικο? περιβαiλλον της δημοσιονομικηiς κριiσης, τα προβληiματα διοιiκησης και διαχειiρισης των ιδρυμαiτων, η δομη? και η ποιοiτητα της διδασκαλιiας, η ελλειμματικη? φοιτητικη? μεiριμνα και η συρρικνωμεiνη υποστηiριξη των φοιτητωiν καθωiς επιiσης οι ιδιαιiτερες συνθηiκες λειτουργιiας του καiθε ιδρυiματος (πχ. ιδρυiματα σε απομακρυσμεiνες περιοχεiς) κ.λπ.

Σχόλια