Ελλάδα

Διαβούλευση για την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο

Σε δημόσια διαβούλευση, από σήμερα έως τις 18 Ιουλίου 2016, θέτει το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2015/2120 που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την προστασία της ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο Κανονισμός που επιβάλλει αυξημένες υποχρεώσεις, τόσο για τις εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όσο και για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, είναι σε ισχύ από 30 Απριλίου 2016, ενώ η δημοσίευση των τελικών κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του στα κράτη μέλη έχει οριστεί για τις 30 Αυγούστου 2016.

?Ειδικά για τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ο Κανονισμός περιλαμβάνει ρυθμίσεις για όλα τα δίκτυα, κινητά και σταθερά, σχετικά με:

• το δικαίωμα των τελικών χρηστών για ελεύθερη πρόσβαση σε εφαρμογές και υπηρεσίες

• τις εμπορικές πρακτικές (π.χ., διακριτική τιμολόγηση περιεχομένου)

• τις εύλογες πρακτικές διαχείρισης της κίνησης δεδομένων σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της μη διακριτικής μεταχείρισης και της αναλογικότητας

• την παρακολούθηση της κίνησης και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων

• την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών με βελτιωμένη ποιότητα (π.χ., ειδικές εφαρμογές IPTV)

• την ενημέρωση των συνδρομητών στα συμβόλαια για την ρεαλιστικά αναμενόμενη ποιότητα υπηρεσίας (π.χ. εκτίμηση πραγματικής ταχύτητα πρόσβασης), τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης και τυχόν περιορισμούς στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο (π.χ. πληροφορίες σχετικές με την ταχύτητα πρόσβασης)

• το δικαίωμα συνδρομητών για αποζημίωση σε περιπτώσεις μη τήρησης του Κανονισμού

• την παρακολούθηση της ποιότητας υπηρεσίας από τους αρμόδιους φορείς (π.χ. με τη διεξαγωγή μετρήσεων ή την αξιοποίηση μετρήσεων από χρήστες μέσω εργαλείων όπως είναι το Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων της ΕΕΤΤ «ΥΠΕΡΙΩΝ»).

Για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ο Κανονισμός επιβάλλει αυξημένες υποχρεώσεις παρακολούθησης και ελέγχου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές στο εξής θα δημοσιεύουν ετήσια αναφορά σχετικά με την τήρηση του Κανονισμού στη χώρα τους, τα αποτελέσματα μετρήσεων παραμέτρων ποιότητας υπηρεσίας, καθώς και στοιχεία από καταγγελίες καταναλωτών σχετικά με την υποβάθμιση, «μπλοκάρισμα» ή περιορισμούς στη χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών Διαδικτύου.


Το BEREC αποτελεί ευρωπαϊκό όργανο που απαρτίζεται από τους επικεφαλής των 28 ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ.

Σχόλια