Ελλάδα

Προτείνουν κατάργηση βαθμών και προσευχής στα δημοτικά

Κατάργηση βαθμών, προσευχής, παρελάσεων και εκκλησιασμού προτείνει η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία.

Όλες οι προτάσεις προκειται να παρουσιαστούν επίσημα στην τελική συνάντηση των Επιτροπών του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαίου, στο υπουργείο Παιδείας, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας.

Ειδικότερα η εισήγηση, σύμφωνα με την εκπαιδευτική ιστοσελίδα esos.gr περιλαμβάνει την "Κατα?ργηση των παρελα?σεων των μαθητω?ν, του υποχρεωτικου? εκκλησιασμου? και της υποχρεωτικη?ς προσευχη?ς" ως την πρόταση Νο 11 στα "ζητήματα λειτουργικής φύσης" που επιχειρεί να επιλύσει.

Ως "ζήτημα λειτουργικής φύσης" θέτει σε άλλη πρόταση και την "Εξασφα?λιση εντο?ς του ωραρι?ου εργασι?ας των εκπαιδευτικω?ν των ωρω?ν για διοικητικο? ε?ργο, συνεδρι?αση του Συλλο?γου, συνα?ντηση με Συμβου?λους", πράγμα, όμως, που ήδη εξασφαλίζεται...

Επίσης η επιτροπή προτείνει την κατάργηση της βαθμολογίας και την υιοθέτηση "της περιγραφικη?ς αξιολο?γησης των μαθητω?ν σε ο?λη την υποχρεωτικη? εκπαι?δευση"...

Επιμέλεια: Ελένη Σταυρουλάκη

Σχόλια