Ελλάδα

"Όρκο τιμής" θα δίνουν στα σχολεία

Ένα συμβόλαιο τιμής προτείνει η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου να δίνουν γονείς και μαθητές κάθε Σεπτέμβριο στα σχολεία. Η συγκεκριμένη πρόταση γίνεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί η "κουλτου?ρα του καταναλωτικου? ναρκισσισμου? και η μετα?λλαξη του σχολικου? χω?ρου σε πασαρε?λα ναρκισσισμου?".

Σύμφωνα με το esos.gr ο προτεινόμενος "όρκος τιμής" θα αναφέρει τα εξής: "Δι?νω τον λο?γο της τιμη?ς μου και υπο?σχομαι ο?τι θα σε?βομαι το σχολει?ο, τους δασκα?λους και τους συμμαθητε?ς μου, θα φε?ρομαι ιπποτικα? σε ο?λους και ιδιαι?τερα στους πιο αδυ?ναμους, και δεν θα επιτεθω? ποτε? σε αδυ?ναμο, αλλα? θα τον υπερασπι?σω απο? επιθε?σεις. Θα θεωρω? σωστη? μο?νο την α?μιλλα για τη δια?κριση στη μα?θηση, στον αθλητισμο?, την καλη? συμπεριφορα? και τα καλα? ε?ργα. Δεν θα κα?νω ποτε? στον α?λλον ο?,τι δεν θε?λω να κα?νουν σε με?να. Και θα θεωρω? ντροπη? κα?θε παρα?βαση αυτη?ς της υπο?σχεσης που ελευ?θερα δι?νω ση?μερα".

Τόσο η συγκεκριμένη πρόταση, όσο και άλλες, που έχουν την ίδια στόχευση, πρόκειται να παρουσιαστούν την στην τελική συνάντηση των Επιτροπών του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαίου, στο υπουργείο Παιδείας, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας.

Σύμφωνα πάντα με το εκπαιδευτικό δίκτυο e-sos, οι υπόλοιπες προτάσεις είναι:

* Ευαισθητοποι?ηση, ενημε?ρωση και ενδυνα?μωση γονε?ων Ξεκινω?ντας με ο?σο το δυνατο?ν πιο πρω?ιμες παρεμβα?σεις, οι υποψη?φιοι και οι νε?οι γονει?ς ενημερω?νονται και καθοδηγου?νται απο? ειδικου?ς, οι οποι?οι de facto ε?ρχονται σε επαφη? μαζι? τους (π.χ. μαιευτη?ρες, μαι?ες, παιδι?ατροι, διαμορφωτε?ς γνω?μης...), ατομικα? η? σε ομα?δες ("σχολη? γονε?ων" κλπ.), προκειμε?νου να εμπεδω?σουν ορισμε?νες απλε?ς αλλα? καθοριστικε?ς αρχε?ς, τις οποι?ες θα διδα?ξουν στα παιδια?. Τις ι?διες αρχε?ς καλλιεργου?ν στους γονει?ς, σε ο?λη τη σχολικη? διαδρομη?, με προ?σφορους τρο?πους, οι εκπαιδευτικοι?, οι ειδικοι? ψυχικη?ς υγει?ας κλπ. Οι αρχε?ς αυτε?ς συνιστου?ν ε?ναν κω?δικα δημοκρατικου? ανθρωπισμου? και προετοιμα?ζουν τα παιδια? ο?χι μο?νο για τη σχολικη? τους ζωη?, αλλα? και για την ευρυ?τερη κοινωνικη? τους λειτουργι?α ως δημοκρατικοι? πολι?τες. Ει?ναι οι εξη?ς:

1. Το παιδι? καθενο?ς ει?ναι μοναδικο? και ξεχωριστο? για τον ι?διο. Ωστο?σο, ει?ναι ε?να παιδι? ανθρω?πων ο?πως κα?θε παιδι? ανθρω?πων: Διαφορετικο? αλλα? ι?σο με τα α?λλα, και ο?χι πριγκι?πισσα η? βασιλο?πουλο.

2. Στο σχολει?ο (ο ο?ρος περιλαμβα?νει και την προσχολικη? αγωγη?) πηγαι?νουμε επειδη? το σχολει?ο ει?ναι σαν δευ?τερο σπι?τι μας. Εκει? συναντα?με πολλα? α?λλα παιδια? και μαθαι?νουμε να ζου?με μαζι? και να κα?νουμε πρα?γματα μαζι? που ει?ναι ευχα?ριστα και χρη?σιμα για ο?λους και δεν ενοχλου?ν κανε?ναν.

3. Στο σχολει?ο δεν πα?με για επι?δειξη, αλλα? για γνω?ση και χαρακτη?ρα. Για να μα?θουμε πρα?γματα και τρο?πους και να γι?νουμε α?νθρωποι καλοι? κι αγαπητοι?. Για να γι?νει κα?θε παιδι? ε?νας ξεχωριστο?ς α?νθρωπος για τους α?λλους.

4. "Ει?ναι ντροπη? και γελοι?ο να κα?νεις επι?δειξη ο?τι ε?χεις χρη?ματα και πρα?γματα, ο?ταν α?λλα παιδα?κια στερου?νται και υποφε?ρουν. Και ει?ναι τιμη? και ωραι?ο να νοια?ζεσαι για τον α?λλον και να τον βοηθα?ς ο?πως μπορει?ς."

* Αντι?στοιχη εκπαι?δευση των εκπαιδευτικω?ν

Στην εκπαι?δευση των εκπαιδευτικω?ν (αρχικη? και συνεχιζο?μενη) οι εκπαιδευτικοι? μαθαι?νουν τη σπουδαιο?τητα των ως α?νω αρχω?ν, καθω?ς και πω?ς να συνεργα?ζονται με το σχολει?ο, την οικογε?νεια, τα παιδια? και την τοπικη? κοινωνι?α για να καλλιεργη?σουν αυτε?ς τις αρχε?ς και τις αντι?στοιχες νοοτροπι?ες στο περιβα?λλον της σχολικη?ς κοινο?τητας.

* Ηθικη? υποστη?ριξη στις καλε?ς πρακτικε?ς

Θεσπι?ζονται, συ?μφωνα με τις ιδιαιτερο?τητες κα?θε σχολικου? χω?ρου, ηθικε?ς ανταμοιβε?ς για στα?σεις και πρα?ξεις (παιδιω?ν και παιδαγωγω?ν) που εικονογραφου?ν παραδειγματικα? την τη?ρηση αυτω?ν των αρχω?ν: Λεκτικο?ς ε?παινος στην τα?ξη η? στο σχολει?ο, αναγνω?ριση απο? και προβολη? στην τοπικη? κοινωνι?α, ευρυ?τερη προβολη?, ετη?σια εθνικα? βραβει?α (ο?πως της Ακαδημι?ας...).

Στην εκπαι?δευση των εκπαιδευτικω?ν (αρχικη? και συνεχιζο?μενη) οι εκπαιδευτικοι? μαθαι?νουν τη σπουδαιο?τητα αυτω?ν των ηθικω?ν ανταμοιβω?ν, να εκτιμου?ν τη λειτουργι?α τους (ατομικη? και συλλογικη?) και να επιζητου?ν και οι ι?διοι τε?τοιες ανταμοιβε?ς. Αναστοχασμο?ς, αυτογνωσι?α και ευσυνειδησι?α, πε?ραν της βιοποριστικη?ς σκοπιμο?τητας και μο?νο, ει?ναι αρετε?ς απο?λυτα αναγκαι?ες για κα?θε παιδαγωγο?.

* Αντιμετω?πιση παραβα?σεων

Η επιβρα?βευση, πλαισι?ωση και υποστη?ριξη των καλω?ν πρακτικω?ν συνοδευ?ονται απο? α?μεση και σε βα?θος αντιμετω?πιση των παραβα?σεων αυτου? του κω?δικα συμπεριφορα?ς με πρα?ξεις που ενοχλου?ν, βλα?πτουν η? πληγω?νουν τους α?λλους η? τη λειτουργι?α της σχολικη?ς κοινο?τητας, το?σο ως προς την εκπαιδευτικη? διαδικασι?α ο?σο και ως προς την ανθρω?πινη σχε?ση στον σχολικο? χω?ρο.

Βασικο? πλαι?σιο για την εμπε?δωση και εποπτει?α της τη?ρησης αυτου? του κω?δικα δημοκρατικου? ανθρωπισμου? στον σχολικο? χω?ρο αποτελει? η Συνα?ντηση Συ?νθεσης (βλ. παρακα?τω, α?ξονας 5).

* Παρε?μβαση στις κοινωνικε?ς στα?σεις

Πε?ρα απο? προσωπικε?ς η? συλλογικε?ς πρωτοβουλι?ες απο? την ι?δια την κοινωνι?α, η Πολιτει?α μπορει? να επε?μβει στη διαμο?ρφωση του παιδικου? και σχολικου? Φαντασιακου? με πολλου?ς τρο?πους: Ενημερω?νοντας και ευαισθητοποιω?ντας την κοινωνι?α. Ενεργοποιω?ντας και υποστηρι?ζοντας σχετικε?ς πρωτοβουλι?ες των τοπικω?ν κοινωνιω?ν. Ζητω?ντας απο? τα ΜΜΕ και τους διαμορφωτε?ς γνω?μης αντι?στοιχη συμπεριφορα?. Επιβα?λλοντας ευ?λογους περιορισμου?ς στις διαφημι?σεις και γενικα? στα μηνυ?ματα των ΜΜΕ που απευθυ?νονται στα παιδια? η? στους γονει?ς. Κ.τ.ο?.

Σχόλια