Ελλάδα

Ο Αλεξανδρείας ενθρόνισε τον νέο επαρχιούχο Επίσκοπο Νιέρι

Την 13η Μα?ου ε.έ η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ μετέβη στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στην περιοχή Νιέρι προκειμένου να ενθρονίσει τον πρώτο Επίσκοπο Νιέρι και Όρους Κένυας κ. Νεόφυτον.

Αμέσως μετά την άφιξη του Μακαριωτάτου και την ενθουσιώδη υποδοχή από τους πιστούς, η Α.Θ.Μ. χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και προηξήρχε της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας συμπαραστατούμενος των Σεβ. Μητροπολιτών Ναιρόμπι κ. Μακαρίου, Ζάμπιας κ. Ιωάννου και των Θεοφ. Επισκόπων Μπουρόυντι και Ρουάντας κ. Ιννοκεντίου, Νιέρι κ. Νεοφύτου και Κισούμου κ. Αθανασίου. Επίσης, στην Θεία Λειτουργία συμμετείχαν άνω των 100 ιερέων, προσελθόντων από την ευρύτερη περιοχή για το ιστορικό γεγονός της Ενθρονίσεως.

Παρόντες ήταν ο αναπληρωτής Κυβερνήτης και ο βουλευτής του Νιέρι, καθώς και λοιποί πολιτικοί παράγοντες, οι οποίοι εξέφρασαν την χαρά και ικανοποίησή τους για την ενθρόνηση του νέου Επισκόπου και υπεσχέθησαν στον Μακαριώτατον ότι θα συνεργαστούν όλοι μαζί για την ανύψωση του πνευματικού, φιλανθρωπικού και βιωτικού φρονήματος της επαρχίας αυτής.

Ο Θεοφιλέστατος κ. Νεόφυτος ευχαρίστησε την Α.Θ.Μ. και την Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, εκφράζοντας συνάμα την υπακοή, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς το Σεπτό Κέντρο και τον Προκαθήμενον αυτού.

Τέλος, μετά το πέρας της λατρευτικής Συνάξεως, ακολούθησε εορταστικό πρόγραμμα από τις χορωδίες των ενοριών της Επισκοπής Νιέρι και πλούσιο γεύμα προς όλους τους συμμετέχοντες.

Ακολουθεί η ομιλία του Μακαριωτάτου:

«Ο?τως ?μ?ς λογιζέσθω ?νθρωπος ?ς ?πηρέτας Χριστο? κα? ο?κονόμους μυστηρίων Θεο?...». (Α΄ Κορ. δ΄).

Θεοφιλέστατε ?πίσκοπε Νιέρι και Όρους Κένυας κ. Νεόφυτε.

Σεβασμιώτατε Άγιε Ναϊρόμπι κ. Μακάριε.

Άρχοντες λαο? κα? παιδι? μου ?γαπητ? κα? περιπόθητα.      

?χει λεχθ? ?τι μόνο στο?ς πιστο?ς ?νήκει ? ταπείνωσι κα? μόνο στο?ς ταπεινο?ς ? πίστη.

Πίστη κα? ταπείνωση, δύο βασικ? χαρακτηριστικ? πο? πρέπει δι? βίου ν? συνοδεύουν α?τ?ν πο? καλε?ται κάθε φορ? ν? γίνει συνεργ?ς στο? Θεο? τ? «γεώργιον» κα? στο? Θεο? τ?ν ο?κοδομή.

?χοντας ?δη λάβει τ? τ?ς ?ρχιερωσύνης μέγα «?ξίωμα» μ? θεωρήσεις ποτ?, ο?τε γι? μι? στιγμ?, ?τι ?λαβες ?ξίωμα μ? δύναμη κοσμικ? κα? κριτήρια ?νθρώπινα.

? δρόμος πο? καλε?σαι ?π? σήμερα ν? βαδίσης ε?ναι δρόμος μαρτυρίου κα? μαρτυρίας Χριστο?.Δ?ν ?νθρονίζεσαι ?π? θρόνου ?πηρμένης ?ξουσίας ?λλ' ?π? θρόνου μαρτυρικο?.

? ?λαζονεία, τ? φιλό-πρωτο κα? ? ?νθρωπαρέσκεια ?ναφύονται σ? ?νθρώπους πο? διαποτίζονται ?π? φρόνημα κοσμικό. Ε?ναι πάθη ψυχ?ς πο? ?ποδαυλίζονται ?π? τ? μισόκαλο δαίμονα κα? α?ώνιο ?χθρ? το? ?νθρώπου.

Τ? πνε?μα τ?ς ?περηφανείας ε?ναι ξένο πρ?ς τ? γνήσιο ?νθρωπο το? Θεο?. ?ν τ? ?γ? δ?ν συντριβε?, ? ?νθρωπος δ? μπορε? ν? μεταμορφωθε? σ? πρόσωπο. Δ?ν βλέπει ?ς πρόσωπα κα? ε?κόνες Θεο? το?ς ?λλους ?νθρώπους κα? κατ' ?π?κτασιν «δ?ν βλέπει Θεο? πρόσωπον»!

? ?περηφάνεια τ?ν τυφλώνει. ? ?περηφάνεια το? σκοτίζει τ? νο?.

Κα? ? ?γωπάθεια καταπνίγει τ? ?ργο το? Θεο?, πο? ?ρθε ταπειν?ς, συνανεστράφη το?ς ?νθρώπους ταπειν? κα? ?δηγήθηκε στ? Μαρτύριο το? Σταυρο? «?ς πρόβατον ?π? σφαγήν».

Σήμερα στ? χαρ? τ?ς ?νθρονίσεως σου, ?γαπητ? μου Νεόφυτε, καταθέτω α?τ? τ? καρδιακ? λόγια μέσα ?π? τ? βάθη τ?ς πατρικ?ς μου καρδι?ς γι? σένα, προκειμένου ν? σ? στηρίξω στ? πίστη τ?ς ταπείνωσης κα? στ? ταπείνωση τ?ς πίστης.

Χωρ?ς φρόνημα ταπείνωσης, χωρ?ς ταπειν? φρόνημα τίποτε δ? μπορε? ν? ?πιτευχθ? σωστ? κα? τίποτε δ? μπορε? ν? δώση καρπο?ς πνευματικο?ς ?ν δ?ν ?χει φυτευθ? μ? ταπεινοφροσύνη.Σήμερα λοιπ?ν πο?? φλόγα τ?ς ?ν Χριστ? ?λπίδας φαίνεται ν? τρεμοσβήνει, ?πειλούμενη ?π? το?ς ?νέμους τ?ν ?ρίδων, ?θνικ?ν κα? διεθν?ν, πολιτικ?ν κα? κοινωνικ?ν, ?δεολογικ?ν κα? θρησκευτικ?ν, ?γωνίσου ν? μ? χαθε? ?π? τ?ς ψυχ?ς τ?ν ?νθρώπων το? ποιμνίου σου, ? δύναμη τ?ς πίστης ν? μετακινήσει ?ρη κα?? ?ποτελεσματικότητα τ?ς ταπειν?ς προσευχ?ς ν? ?ποτελέσει τ?ν προεικόνιση τ?ς ε?ρήνευσης τ?ς κτίσης το? Θεο?.

?γωνίσου, ν? μ? χαθε? ?π? τ?ς ψυχ?ς τ?ν ?νθρώπων ? πίστη στ? δυνατότητα διαμόρφωσης τ?ν σχέσεων μ? τ?ν συνάνθρωπο στ? πρότυπο τ?ς σχέσης το? Θεο? μ? τ?ν ?νθρωπο, ?πως α?τ? ?λαβε σάρκα κα? ?στ? στ? θεανδρικ? πρόσωπο το? Σωτήρα μας ?ησο? Χριστο?, ? ?πο?ος θυσιαστικ?ς προσέφερε «?αυτόν ?ντίλυτρον ?πέρ πάντων» (Α΄Τιμ. 2, 6-7). Ο? ?εραπόστολοί μας σ? ?λη τ?ν ?φρικ??ργάζονται θυσιαστικ?ς γι? ν? βιώσει ? ?φρικαν?ς ?δελφ?ς τ?ν πίστη στ?ν Θε? τ?ς ?γάπης ?ς ?ναστάσιμη ?λπίδα, νοηματοδότηση το? πόνου, φιλανθρωπία κα? διακονία, δικαιοσύνη κα? ε?ρήνη.   

Σήμερα,λοιπ?ν, καλε?σαι ν? ?νθρονισθ?ς στ?ς καρδι?ς τ?ν ?νθρώπων.

Σήμερα καλε?σαι ν? γίνης «γεωργ?ς» στ? το? Θεο? γεώργιον.

Σήμερα καλε?σαι ν? γίνης νυμφαγωγ?ς ψυχ?ν πο? θ? τ?ς ?δηγε?ς μ? σύνεσι, πραότητα, ?γάπη ταπειν? στ?ν ?γρ? το? Κυρίου, τ?ν ?γία Του ?κκλησία.

? παρουσία μου στ?ν ?νθρόνισί σου α?τ? θέλουν ν? σο? ?πισημάνουν.

? ?κκλησία δ?ν ε?ναι μι? ?διωτικ? ?πόθεση. Δ?ν ε?ναι ?νθρωπιστικ? σωματε?ο. Ε?ναι Σ?μα Χριστο? κα? «μέλη ?κ μέρους» ε?ναι ? ?πισκοπή σου. Μι? ?πισκοπ? πο? θ? ?χη τ? βάση κα? τ?ν ?φετηρία της στ? Πατριαρχικ? Θρόνο τ?ς ?νδοξης κα? μαρτυρικ?ς ?λεξάνδρειας.

? Πατριάρχης σου κα? τ? Πατριαρχε?ο σου θ? ε?ναι πάντοτε στ? πλευρ? σου κα? Σ? πάντα σ' Α?τ? τ? Πατριαρχε?ο θ? ?πευθύνεσαι γι? ν? λάβης ?νάλογα κάθε φορ? τ?ς πλέον σωστ?ς, ?γιε?ς  κα? κατάλληλες ?ποφάσεις στ?ν ?πισκοπικ? σου πορεία.

Διάκονος τ?ν διακόνων Χριστο? ε?ναι ? ?πίσκοπος ?δελφέ μου.

?ν ? ?πισκοπικ? σου δύναμι δ?ν μεταβληθε? κα? δ?ν μεταποιηθε? σ? διακονία ?πακο?ς, ταπείνωσης κα? ?γάπης ?π? ?κε? πο? ?λαβες α?τ? τ? Χάρι τότε τίποτε δ?ν θ? ε?ναι κατ? Θε? κα? θ? πέφτει στ? κεν? τ?ς ματαιοδοξίας.

?ν ?ντιθέτως ?λα γίνονται ?ν ?πακο?, ?ν ?γάπ?, ?ν ταπεινώσει, ?ν ?ληθεί?, ?ν πραότητι τότε ? ?πισκοπ? σου θ? λάμψη ?ς τ? φάρο τ?ν ?λεξανδριν? κι ?γ? ? Πατριάρχης Σου θ? καυχ?μαι ?ν Κυρί? ?τι ? Νεόφυτος, ?ντως ?φύτευσεν «?μπελ?να» γεμάτο ?γάπη, πίστη κα? ταπείνωσι.

?ναν ?μπελ?να ψυχ?ν πο? θ? δοξάζουν τ? Πανάγιο ?νομα το? μόνου Ταπεινο? Χριστο? το? Θεο? κα? Σωτ?ρος ?μ?ν ?ησο? Χριστο?.

?ντεινε κα? κατευοδο? κα? ?ρχιεράτευε ?νεκεν πραότητος κα? δικαιοσύνης κα? ?γάπης ταπειν?ς πάσας τ?ς ?μέρας τ?ς ζω?ς σου.

? ?γάπη μου κα? ο? Πατριαρχικ?ς μου ε?χές θ? σ? συνοδεύουν πάντοτε. Καλ? ξεκίνημα στ? πορεία σου. Καλή δύναμη.

Σχόλια