Ελλάδα

Ανοίγει ο δρόμος για επιτυχόντες του ΑΣΕΠ μετά από 18 χρόνια!

Άνοιξε ο δρόμος για τον διορισμό των επιτυχόντων γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που διενεργήθηκε το 1998 (αριθμός προκήρυξης 8/1997)!

Μετά από αναμονή 18 ετών με απόφασή του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορου Βερναρδάκη, καθορίζεται η διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ με την υπ' αριθ. 8/1997 προκήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016., η οποία προβλέπει:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν όσοι υποψήφιοι έλαβαν στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 1998 βαθμολογία ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης κατά κατηγορία και κλάδο.

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι:

Έχουν ήδη διοριστεί ως τακτικό προσωπικό, μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Διορίστηκαν ως τακτικό προσωπικό στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και εν συνεχεία παραιτήθηκαν.

Κατατάχθηκαν βάσει νέου πανελλήνιου πίνακα σε σειρά διοριστέου και δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους.

Β. Διαδικασία έγκρισης και προκήρυξης θέσεων

Ο αρμόδιος Υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αιτήματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση κενών θέσεων που δύνανται να καλυφθούν από επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ με την υπ' αρίθ. 8/1997 προκήρυξη.

Τα αιτήματα πρόσληψης προσωπικού συνοδεύονται από βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων, στο πλαίσιο πάντα των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010.

Τα αιτήματα πρόσληψης αφορούν στην κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Διοικητικού και κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης.

Κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με το Α.Σ.Ε.Π., εκδίδει προκήρυξη η οποία περιλαμβάνει:

α. τον αριθμό των θέσεων κατά τόπο, κατηγορία, κλάδο και φορέα.

β. τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και όποιο άλλο ζήτημα κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η εν λόγω Προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τ.Π.ΑΣΕΠ) και αναρτάται στους ιστότοπους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του Α.Σ.Ε.Π. (www.minadmin.gov.gr και www.asep.grαντίστοιχα).

Γ. Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τις προκηρυχθείσες θέσεις υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. το οποίο καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), καθώς και πίνακα διοριστέων ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ΄).

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με μόνο κριτήριο τη συνολική βαθμολογία με την οποία είχαν καταταγεί στους πίνακες κατάταξης της υπ' αριθ. 8/1997 προκήρυξης με την προϋπόθεση ότι η βαθμολογία που έλαβαν στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 1998 ήταν ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης κατά κατηγορία και κλάδο.

Όσοι καταταχθούν σε πίνακα διοριστέων και δεν αποδεχτούν το διορισμό τους, τίθενται εκτός της διαδικασίας διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.

Δ. Εκδοση απόφασης κατανομής

Μετά την δημοσίευση των πινάκων διοριστέων  από το Α.Σ.Ε.Π., εκδίδεται απόφαση κατανομής του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία διορίζονται σταδιακά στις θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο (ή ειδικότητα). Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων στους οποίους οι ανωτέρω διατίθενται προς διορισμό.

Σχόλια