Ελλάδα

Γνωρίστε τον ιστότοπο για την ισότητα των δύο φύλων

Το paratiritiriov0 .v0 isotita.grv0 είναι ένας διαδικτυακός κόμβος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.). Πρόκειται για ένα εύχρηστο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο επιτρέπει τη συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και διάχυση στατιστικών δεδομένων και δεικτών που σχετίζονται με τις πολιτικές ισότητας των δύο φύλων.

Σκοπός του είναι η αποτύπωση των έμφυλων διαφοροποιήσεων σε 12 βασικά πεδία πολιτικής και η παρακολούθηση των τάσεων, εξελίξεων στην Ελλάδα σε βάθος χρόνου. Περιλαμβάνει 82 δείκτες φύλου που είτε έχουν υιοθετηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, είτε σχετίζονται με ειδικότερες εθνικές προτεραιότητες. Οι δείκτες συνοδεύονται από τα μεταδεδομένα, καθώς και από έγγραφα που αφορούν σε συναφείς εκθέσεις και μελέτες.

Οι πηγές από τις οποίες συλλέγονται τα δεδομένα είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), η Eurostat, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα Φύλου (EIGE) και βάσεις δεδομένων άλλων εθνικών ή διεθνών κυβερνητικών και μη φορέων και οργανισμών, ενώ επίκειται η επικαιροποίηση με τις έρευνες που αφορούν στο τελευταίο τρίμηνο του 2014 και στο 2015.

Το Παρατηρητήριο της Γ.Γ.Ι.Φ. έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στη/στο χρήστρια/χρήστη να φιλτράρει τα δεδομένα με εύχρηστο τρόπο, καθώς και να δημιουργεί γραφήματα (chart bars, line bars) για πιο  συμπυκνωμένη και παραστατική απεικόνιση των δεδομένων.

Σημειώνεται ότι για το πεδίο πολιτικής «Ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών» δεν έχουν θεσπιστεί δείκτες έως σήμερα. Επιπρόσθετα, στο πεδίο «Γενικοί δείκτες» παρουσιάζονται δείκτες όπως ο Δείκτης Ανισότητας των Φύλων, Δείκτης χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, κλπ. που υπολογίζονται από Διεθνείς οργανισμούς και αποτελούν σύνθετα μέτρα αποτύπωσης της ισότητας ή της ανισότητας.

Σχόλια