Ελλάδα

Ενισχύοντας τo νομικό και πολιτικό πλαίσιο για την ενδυνάμωση των γυναικών

Στην 60η Σύνοδο της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών, που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, συμμετείχε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το θεσμό της Iσότητας και αναφερόμενη σε ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής των νόμιμων δικαιωμάτων των γυναικών.

Η Γενική Γραμματέας, αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα που φέρει η νομοθεσία  σε σχέση με την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων των γυναικών,  τόνισε ότι «η πλήρης εφαρμογή των νόμων για τα δικαιώματα των γυναικών και η ουσιαστική ενδυνάμωσή τους, θα συμβάλλουν καταλυτικά στη βελτίωση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία»

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματέας, ανήγαγε τις αιτίες της ασθενούς νομικής θέσης των γυναικών σε κοινωνικούς ή οικονομικούς παράγοντες, στην έλλειψη γνώσεων εκ μέρους αυτών που εφαρμόζουν τους νόμους και σε στάσεις που ευνοούν τις διακρίσεις, με αποτέλεσμα τη ματαίωση της πλήρους εφαρμογής των νόμων.

Επίσης, η Γενική Γραμματέας, ανέφερε ότι ο συμμετοχικός και σε βάθος έλεγχος του αντίκτυπου από την εφαρμογή των αναθεωρημένων νόμων, θα αποτελούσε μια επιτυχή προσέγγιση ανάλυσης των παραπάνω αιτιών, διαδικασία που επιτρέπει την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προσφέροντας συνάμα τη δυνατότητα επισκόπησης και των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.

Η Γενική Γραμματέας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην περίπτωση της  Ελλάδας, όπου, με την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων, βελτιώθηκε και ενισχύθηκε η υπάρχουσα νομοθεσία, μέσω της δημιουργίας νομοθετικών επιτροπών, παράλληλα με την εφαρμογή πιο αποδοτικών, συμπληρωματικών μέτρων, όπως η κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά στην ισότητα των φύλων και η συστηματική, εξ' αρχής, εκτίμηση του αντίκτυπου φύλου στα νέα νομοσχέδια.

Επιπρόσθετα, με τη δημιουργία του νέου Μηχανισμού Ελέγχου για την υλοποίηση και την παρακολούθηση πολιτικών ισότητας των φύλων, διαδικασία που θα βασιστεί σε στατιστικά δεδομένα και ανάπτυξη δεικτών φύλου, σύμφωνα με τις 12 περιοχές της Πλατφόρμας του Πεκίνου και με ευρωπαϊκά κριτήρια, προσδοκάται ανάλογη συμβολή σε ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή των νόμων από πλευράς των γυναικών.

Κλείνοντας, η Γενική Γραμματέας επεσήμανε ότι η δημοκρατία δεν πρέπει να εμποδίζεται από άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις, λόγω ανίσχυρου νομικού και πολιτικού πλαισίου για την ισότητα των φύλων, θέτοντας ως αναγκαία την καταπολέμηση των πρακτικών που παραβιάζουν την αρχή της ισότητας των φύλων και βλάπτουν την αξιοπρέπεια των γυναικών.

Σχόλια