Ελλάδα

3 νέα μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τρία νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με έδρα τη Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής, θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο 2016 και μάλιστα, τα δυο από  αυτά είναι δωρεάν

 Παρακάτω, μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα. Ολόκληρο το ΦΕΚ μπορείτε να το διαβάσετε πατώντας πάνω στον σύνδεσμο.

ΠΜΣ «Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους»

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της γνώσης και η κτήση δεξιοτήτων σε ζητήματα πρόληψης των λοιμώξεων και εμβολιασμών σε παιδιά και εφήβους με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος καλύπτουν σφαιρικά θεωρία και πράξη του εμβολιασμού και της πρόληψης των λοιμώξεων από την αφετηρία και τη στρατηγική των προγραμμάτων εμβολιασμών, ως την πρακτική εφαρμογή, την κριτική των εμβολιασμών και των μέτρων πρόληψης και σχετικά πεδία επιδημιολογίας, φυσιολογίας και ανοσολογίας των εμβολίων και των λοιμώξεων.

Εισακτέοι: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ: (α) Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής και άλλων τμημάτων ή σχολών με συναφή αντικείμενα, ενδεικτικά αναφέρονται τα Τμήματα Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής (β) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενοι από τα Τμήματα Νοσηλευτικής, Επισκεπτριών Υγείας, Μαιευτικής και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων.

 Αριθμός εισακτέων: 20 φοιτητές κατ' ανώτατο όριο

Διάρκεια: 3 εξάμηνα (2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας)

Δίδακτρα: Φοίτηση ΧΩΡΙΣ δίδακτρα

ΠΜΣ «Βιοπληροφορική»

 Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη Βιοπληροφορική. Πρωταρχικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της Βιοπληροφορικής.

Συγκεκριμένα το ΠΜΣ θα προετοιμάζει τους φοιτητές και θα τους παρέχει εμπειρία και τεχνογνωσία είτε να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα, σε εργαστήρια που χρειάζονται άτομα με γνώσεις Βιοπληροφορικής για ανάλυση μεγάλου όγκου Βιοϊατρικών δεδομένων, είτε στη δημιουργία στελεχών που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και με τη διδασκαλία στο χώρο της Βιοπληροφορικής στον ακαδημαϊκό/ερευνητικό τομέα και στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος

Εισακτέοι: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα: (α) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας ? (β) Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων (γ) Επιστήμης Υπολογιστών, ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων, καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς με το Πρόγραμμα αντικειμένου.

Αριθμός εισακτέων: 20 φοιτητές κατ' ανώτατο όριο

Διάρκεια: 4 εξάμηνα (3 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και εκπόνησης Πρακτικών Εργαστηριακών/Εφαρμοσμένων Ασκήσεων και 1 εξάμηνο για εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας)

Δίδακτρα: Φοίτηση ΧΩΡΙΣ δίδακτρα

ΠΜΣ «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων»

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας Παίδων και Εφήβων. Ειδικότερα, ο σκοπός του Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης όπως είναι η Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο γνωσιολογικό και επιστημονικό πεδίο των πρόσφατα δυναμικά αναπτυσσόμενων πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.

Εισακτέοι: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί α) Κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής ή Νοσηλευτικής πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. β) Κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. γ) Κάτοχοι πτυχίου άλλων τμημάτων πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως φυσικοθεραπείας, επισκεπτών υγείας, μαιευτικής.

Αριθμός εισακτέων: 20 φοιτητές κατ' ανώτατο όριο

 Διάρκεια: 3 εξάμηνα (2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας)

Δίδακτρα: Φοίτηση ΜΕ δίδακτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία ΠΜΣ (τηλ. 281039 4615 / 4868, postgradsecr@med.uoc.gr)

Σχόλια