Ελλάδα

Μητροπολίτης Σιατίστης: ''Ετοιμάζετε για την Πατρίδα μέρες σήψης και παρακμής''

Θέση για το σύμφωνο συμβίωσης, αλλά και τις ακραίες απόψεις από Μητροπολίτη περί φτυσίματος των ομοφυλόφιλων, πήρε ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος.

Όπως αναφέρει, σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο romfea.gr, η Εκκλησία δεν μπορεί να αποδεχθεί την ομοφυλοφιλία ωστόσο, «? κάθετη άρνηση της ?κκλησίας στην αποδοχή της ομοφυλοφιλίας δεν σημαίνει την απόρριψη, ούτε την περιφρόνηση, ούτε περισσότερο το φτύσιμο κανενός ανθρώπου.

Αυτός ο λόγος που ακούστηκε από ιερωμένο πρόσωπο ΔΕΝ έχει σχέση με την Εκκλησία γιατί δεν έχει καμμία σχέση με τον Χριστό. Ο Χριστός δεν μίλησε ΠΟΤΕ με τέτοιο τρόπο για τους αποτυχημένους και τους αμαρτωλούς».

Ο Μητροπολίτης Παύλος κάνει λόγο για μέρες σήψης και παρακμής που έρχονται, ενώ ρωτάει τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Δικαιοσύνης, αν θα διδάξει στα παιδιά του ότι μπορούν να έχουν άνετα οποιοδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό θέλουν.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο του Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Παύλου:

«Φοβο?μαι ?τι σέ α?τό τόν τόπο μπερδευτήκαμε τόσο πολύ ?στε δέν μπορο?με πιά νά χωρίσουμε δυό γαϊδουρι?ν ?χυρα.

Χάσαμε τίς λέξεις καί τίς ?ννοιές τους. Φθάσαμε στό σημε?ο λέξεις καί ?ννοιες πού τίς χρησιμοποιο?με ?πό α??νες τώρα νά τίς καταστήσουμε περιττές γιά τό λεξιλόγιο μας, κάποιες ?σως καί ?πικίνδυνες. Προσπαθο?με νά ?πιβάλουμε τό στραβό καί τό λάθος σάν καλό καί συκοφαντο?με τό καλό σάν ?πικίνδυνο, σάν ρατσιστικό, σάν λάθος.

?λα ?το?τα σκέπτομαι α?τές τίς ?μέρες καθώς γίνεται λόγος γιά τό σύμφωνο ?λεύθερης συμβίωσης καί στόν χ?ρο τ?ν ?μοφυλόφίλων σχέσεων.

Κατ'?ρχήν ? Πολιτεία ?κούγεται ?τι τό προωθε?. ?δ? ?σως θά ταίριαζε τό ?λλο ?πόφθεγμα το? λαο? μας. « ?δ? ? κόσμος καίγεται καί ? γριά ξεροχτενίζεται».

Στήν πραγματικότητα ? Πολιτεία ?ποδεικνύει πόσο ?μπαίζει τόν κόσμο ?ταν μιλάει γιά διαβούλευση, τήν ?ποίαν προφαν?ς δέν ?ννοε?.

?πλά ?πιχειρε? νά δώσει ?να ?πίχρισμα δημοκρατικότητας στίς πρό πολλο? ε?λημμένες ?ποφάσεις της. Κάποιος μέ ρώτησε ?ν ?λαβα μέρος στήν διαβούλευση καί ?γώ ?πλά χαμογέλασα.

?πλά, τίς ?κάστοτε ?ξουσίες δέν τίς ?νδιαφέρει ? λαός, ?λλά τά συμφέροντα τ?ς ?ξουσίας, ο? ?πόψεις της, ο? ?δεοληψίες της τίς ?πο?ες κάθε φορά ?πιχειρε? νά δικαιώσει.

Ο? ?ξουσίες, ?πως γράφει ? Ντοστογιέφσκι, ποτέ δέν πίστεψαν τόν λαό καί ποτέ δέν σεβάσθηκαν τόν λαό. Μονίμως τόν ?νέπαιξαν καί τόν ?μπαίζουν.

Χάρηκα πολύ πού διαπίστωσα ?τι συμφώνησε καί ? Νέα Δημοκρατία στήν ?πέκταση το? συμφώνου, διότι ?πί τέλους ?πεσαν ο? μάσκες καί α?σθάνομαι ?πόλυτα δικαιωμένος γιά ?σα καί στό παρελθόν καί τόν τελευτα?ο καιρό ?χω πε? καί ?χω γράψει γιά τήν ?ληθινή ταυτότητα τ?ν πολιτικ?ν κομμάτων.

Μήπως ?λθε ? ?ρα νά κλείσουμε τήν πόρτα σέ ?λους α?τούς πού μ?ς ?πισκέπτονται τάχα ?πό σεβασμό καί ?πί τ?ς ο?σίας γιά τά παιχνίδια τ?ς ?ξουσίας τους;

?ς προχωρήσουμε ?μως παρακάτω. Πιστεύει στ'?λήθεια κανείς ?τι ? ?κκλησία μπορε? νά ?λλάξει τίς α?ώνιες ?λήθειες Της καί νά προσαρμόζεται στίς ?ντιλήψεις τ?ς κάθε ?ποχ?ς; Τότε δέν μπορε? νά ε?ναι καί νά λέγεται ?κκλησία.

? θέση τ?ς ?κκλησίας γιά τόν ?νθρωπο, γιά τή ζωή του, γιά τήν ταυτότητα του ε?ναι ξεκάθαρη καί ? καθημερινότητα ?πιβεβαιώνει τήν α?ώνια ?λήθεια τ?ς ?κκλησίας.

? ?κκλησία ?ς ?χουσα τήν ?λήθεια μπορε? καί ?ρμηνεύει τήν ο?σία τ?ν ?σων συμβαίνουν σήμερα καί πάρα πολλά ?πό α?τά, τά ?χει πε? ?πό καιρό. ? λόγος το? Θεο? ε?ναι ξεκάθαρος.

? Τριαδικός Θεός ?δημιούργησε τόν ?νθρωπο, «κατ'ε?κόνα Θεο? ?ποίησεν α?τόν, ?ρσεν καί θ?λυ ?ποίησεν α?τούς».

? Θεός κατεσκεύασε τόν ?νθρωπο καί ? τρόπος τ?ς κατασκευ?ς του, ? διαφοροποίηση τ?ν φύλων, τό γενετικό ?λικό το? κάθε φύλου, ? σοφία τ?ς κατασκευ?ς το? ?νθρωπίνου σώματος ε?ναι ?ργο το? Θεο?, ?ργο τ?ς Σοφίας Του καί τ?ς ?γάπης Του.

Α?τή δέ ? ?λήθεια τ?ς ?κκλησίας ε?ναι ?κείνη πού «πανταχο?, πάντοτε καί ?πό πάντων ?πιστεύθη». Α?τή ? ?λήθεια δέν ?λλάζει γιατί ?πλά ε?ναι ?λήθεια.

?τσι ?πάνω στό θέμα τ?ς ?μοφυλοφιλίας ? θέση τ?ς ?κκλησίας ε?ναι ξεκάθαρη.? Θεός ?ποίησε τόν ?νθρωπο! «?ρσεν καί θ?λυ ?ποίησεν α?τούς» καί μέ τόν τρόπο τ?ς κατασκευ?ς τους τούς ?δωσε τήν δυνατότητα νά α?ξάνονται καί νά πληθύνονται καί νά κατακυριεύσουν τ?ς γ?ς.

Ο?τε ?ρσεν καί ?ρσεν, ο?τε θ?λυ καί θ?λυ, ?λλά ?ρσεν καί θ?λυ ?ποίησεν α?τούς. ?πό τήν ?λλη μεριά ? ?κκλησία μίλησε γιά τήν ?μαρτία το? ?νθρώπου.

Τό ρ?μα ?μαρτάνω σημαίνει στά ?λληνικά ?ποτυχαίνω, κάνω λάθος. ? λέξη ?μαρτία σημαίνει ?ποτυχία.

Κάποιοι νόμισαν ?τι ?ν ?λλάξουν ? περιποιηθο?ν τίς λέξεις θά ?λλάξουν καί τά πράγματα.

?τσι μπορο?ν νά βαπτίσουν τήν ?ποτυχία σάν «διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολοισμό». Τό θέλετε ?τσι; Νομίζετε ?τι μέ τόν τρόπο α?τό ?λλάζετε τήν ο?σία τ?ν πραγμάτων;

Ε?χαρίστως ?ν α?τό σ?ς ?κανοποιε? νά δεχθ? τόν ?ρο «διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό», ?λλά ?χω τήν ε?θύνη νά σ?ς προειδοποιήσω ?τι πρόκειται γιά ?ποτυχημένο προσανατολισμό.

? σεξουαλικότητα δέν ε?ναι γιά τήν σεξουαλικότητα. ? ?τερότητα τ?ν φύλων ?ποβλέπει στήν δημιουργία.

Α?τή ε?ναι ? πίστη τ?ς ?κκλησίας, ?λλά καί ? ?λήθεια τ?ν πραγμάτων. Δέν μπορε? νά πε? ψέματα σέ κανένα. Δέν μπορε? νά παραπλανήσει κ α ν έ ν α. ?σφαλ?ς ?πάρχουν ?νθρωποι πού θέλουν νά παραπλανηθο?ν.

Διακίωμα τους, ?λλά καί δικαίωμα ?ναφαίρετο τ?ς ?κκλησίας νά καταθέτει τήν ?λήθειά Της. Ε?ναι λοιπόν ?συμβίβαστη ? ?μοφυλοφιλία μέ τήν ?κκλησιαστική ζωή.

? ?κκλησία πιστεύει, ?πως καί κάθε λογικός ?νθρωπος, ?τι καί μέ τήν ?νθρώπινη ζωή ε?ναι ?συμβίβαστη.

Μήπως κύριοι τ?ς ?ξουσίας θά πρέπει ? ?κκλησία νά προσαρμοστε? α?ριο καί μέ τήν παιδοφιλία ? τήν κτηνοβασία; Κάποιοι περιμένουν μετά τό πέρασμα τ?ς σχετικ?ς νομοθεσίας νά ?ρχίσουν νά σ?ς ?νοχλο?ν καί γιά τήν νομιμοποίηση καί τ?ς παιδοφιλίας.

Θά ?ρχίσει ?σως νά σ?ς πιέζει ? Ε?ρώπη. ?σε?ς ε?σθε ?κανοί γιά ?λα. Μήπως πρέπει καί πάλι νά συμβιβαστο?με;

? κάθετη ?ρνηση τ?ς ?κκλησίας στήν ?ποδοχή τ?ς ?μοφυλοφιλίας δέν σημαίνει τήν ?πόρριψη, ο?τε τήν περιφρόνηση, ο?τε περισσότερο τό φτύσιμο κανενός ?νθρώπου.

Α?τός ? λόγος πού ?κούστηκε ?πό ?ερωμένο πρόσωπο ΔΕΝ ?χει σχέση μέ τήν ?κκλησία γιατί δέν ?χει καμμία σχέση μέ τόν Χριστό. ? Χριστός δέν μίλησε ΠΟΤΕ μέ τέτοιο τρόπο γιά τούς ?ποτυχημένους καί τούς ?μαρτωλούς.

Μίλησε μέ ?γάπη, τούς θεράπευσε ?πό τίς ?σθένειες τους, τούς προειδοποίησε νά μήν ξαναμαρτήσουν γιά νά μήν τούς συμβο?ν χειρότερα, ?λλά ποτέ δέν τούς ?φτυσε καί δέν ?διωξε κανένα ?πό ?σους τόν πλησίασαν.

? ?κκλησία δέν ε?ναι ?δεολογία, ε?ναι ?γάπη καί ?πειδή ε?ναι ?γάπη, ε?ναι ?λήθεια καί διακονε? καί τήν ?γάπη καί τήν ?λήθεια.

?λλωστε ο? ?νθρωποι πού ?νδίδουν στόν πειρασμό, ο? ?νθρωποι πού παρασύρονται σέ λάθος τρόπο ζω?ς δέν ?χουν ?λλο ?ποκούμπι ?πό τήν ?κκλησία.

Ο? ?ποτιθέμενοι φίλοι καί συμπαραστάτες τους τούς γυρίζουν τήν πλάτη σέ περίπτωση πού νοσήσουν ?πό κάποια ?πό τίς σχετικές ?σθένειες.

Α?τός πού γράφει α?τή τήν ?ρα ?χει δεχθε? καί ?χει στηρίξει τέτοια πρόσωπα, ?ταν ο? ?λλοι, «ο? προοδευτικοί», ο? «μοντέρνοι» τούς ?χουν γυρίσει τήν πλάτη καί νοιώθει ?διαίτερη ?κανοποίηση γιατί κάποια νέα παιδιά τά βοήθησε καί τά βοηθ? νά βρο?ν τό δρόμο τους.

Ξεκάθαρα λοιπόν καί μέ τήν γλ?σσα τή δική σας ε?ναι ?νας ?ποτυχημένος σεξουαλικός προσανατολισμός. Α?τό λοιπόν κατάντησε ? ?νθρωπος; Συρρικνώθηκε σέ κάποιον α ? β σεξουαλικό προσανατολισμό!!! Σέ μιά μηχανή ?δον?ς!!!

? Σωκράτης ?λεγε: «μήν σ?ς νοιάζει τί λένε ο? πολλοί, ?λλά τί λέει ? ?νας, ? ε?δικός, ? ?λήθεια!»

? ?λήθεια δέν ε?σθε ?σε?ς κύριοι, ? ?λήθεια δέν ε?ναι ? Ε?ρώπη, ? ?ν ?μαρτίαις γηράσασα, ? ?λήθεια μέ τήν ?ντολογική ?ννοια τ?ς λέξης ε?ναι μόνο ?κε?νος πού νίκησε τό θάνατο. Ο? «?λλες ?λήθειες» ?χουν γίνει καί α?τές σκουπίδια μέσα στόν τάφο.

Νά ?πισημάνω καί κάτι ?λλο. ? σημερινή ?ξουσία μιλάει γιά ?λλου τύπου «ο?κογένειες» τίς ?πο?ες θέλει λέει νά προστατεύσει. Νά τό ξεκαθαρίσουμε λοιπόν!

Ο?κογένεια ε?ναι μόνον ?κείνη πού ?χει ?νδρόγυνη συγκρότηση. Α?τό πίστευε πάντοτε ? ?νθρωπότητα. Ε?ναι ?στε?ο κάποιοι νά νομίζουν ?τι ? ?στορία ?ρχίζει ?πό α?τούς.

Ο?κογένεια ?πίσης μπορε? νά χαρακτηρισθε? καί ? μονογονεϊκή Ο?κογένεια γιατί στόν πυρήνα της ε?ναι ?νδρόγυνη, καμμία ?λλη. Μή διαφθείρετε ?πί τέλους ?κόμη καί τίς λέξεις.

Μπορε? ?λλου ε?δους «ο?κογένειες» νά ?π?ρχαν καί ?λλοτε, ?λλά ? κοινή πανανθρώπινη συνείδηση ποτέ ΔΕΝ τίς ?νόμασε ο?κογένειες. Μήν μολύνετε λοιπόν τήν ?ερή α?τή λέξη.

? Ο?κογένεια περιέχει καί τήν ?γάπη καί τόν ?ρωτα καί τήν σεξουαλικότητα, ?λλά ε?ναι ταυτόχρονα κάτι πολύ περισσότερο ?πό α?τά, ε?ναι κάτι πολύ περισσότερο ?πό ?να σεξουαλικό προσανατολισμό, κάτι ?φάνταστα περισσότερο καί μέσα της ?χει ?να στοιχε?ο ?ερότητας. ?που α?τό δέν ?πάρχει ? ο?κογένεια ε?τελίζεται σέ ποικίλες σχέσεις.

? κ. ?πουργός Δικαιοσύνης πρόσφατα ?νακοίνωσε, καθώς διαβάζω στόν τύπο, ?τι ?ξισώνονται τά δικαιώματα τ?ν ζευγαρι?ν -?νεξαρτήτως σεξουαλικο? προσανατολισμο?-πού συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης , μέ ?κε?να πού συνάπτουν Γάμο..

?ξισώνεται μία ?θεσμη σχέση μέ ?να ?ερό καί πανανρώπινο θεσμό. Ζευγάρια ποικίλου σεξουαλικο? προσανατολισμο? ?πάρχουν, ?λλά α?τά δέν μπορε?τε νά τά ?νομάσετε ο?κογένεια.

Δικαιολογημένα ? Μακαριώτατος ?ρχιεπίσκοπος κ. ?ερώνυμος σ?ς ε?χε προειδοποιήσει ?τι α?τή ? ?ξίσωση ?ποτιμ? τήν Ο?κογένεια καί τόν Γάμο.

Γιατί ε?ναι ?ποτίμηση ? ?ξίσωση τ?ς Ο?κογένειας μέ σχέσεις ποικίλου σεξουαλικο? προσανατολισμο?, μέ τίς ποικίλες σεξουαλικές σχέσεις.

Κάνετε κ. ?πουργέ ?τι δέν τό καταλαβαίνετε; ?μπαίζετε τήν στοιχειώδη νοημοσύνη μας; ?κτός καί ?άν α?τό ?πότελε? προάγγελο τ?ς πρόθεσης σας νά δώσετε σέ α?το? το? ε?δους τίς «ο?κογένειες» δικαίωμα υ?οθεσίας καί παιδι?ν γιά νά ?λοκληρώσετε τό ?γκλημα σας.

? Μακαριώτατος δικαιολογημένα σ?ς παρετήρησε. Γιατί ?ταν ?νάγκη μιά τ?τοια ?πόφαση σας νά περάσει ?πό τήν Βουλή ? ?κόμη χειρότερα μιά τέτοια ρύθμιση νά ?νταχθε? στό Ο?κογενειακό δίκαιο; ?κόμη κι'?ν δέν πιστεύετε στό Θεό, καί α?τό ε?ναι δικαίωμα σας, ?πιστε?τε καί διαστρέφετε καί α?τή τήν φύση τ?ν ?ντων.

Δέν μπορε?τε νά κρύψετε ?τι συνειδητά ?πονομεύετε τήν Ο?κογένεια.

Τό νομοσχέδιο σας κ. ?πουργέ δέν ?κσυγχρονίζει τό ο?κογενειακό δίκαιο, ?λλά ναρκοθετε? τήν Ο?κογένεια.

Θά ?θελα νά ρωτήσω ξεκάθαρα τόν ?διο τόν Πρωθυπουργό καί τόν ?πουργό τ?ς Δικαιοσύνης: Τώρα λοιπόν

κ. Πρωθυπουργέ

κ. ?πουργέ τ?ς Δικαιοσύνης

μπορο?ν ο? γονε?ς, ο? δάσκαλοι στό σχολε?ο νά διδάξουν στά παιδιά ?τι μπορο?ν πλέον νά δημιουργήσουν τίς ?ποιεσδήποτε σχέσεις, ?πό ?ποιαδήποτε ?λικία, ?τι πλέον τούς προστατεύει ? νόμος νά δημιουργήσουν τόν ?ποιο δεσμό καί τήν ?ποιαδήποτε σχέση, μπορε? ? καθένας ?φο? πλέον καλύπτεται ?πό τό νόμο νά διδάσκει στά παιδιά ?τι μπορο?ν ?νετα νά ?χουν τόν ?ποιοδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό ? γιά τήν ?κρίβεια νά τούς καλλιεργο?ν τόν σεξουαλικό προσανατολισμό τ?ς ?ρεσκείας τους καταστρέφοντας τίς ?νώριμες παιδικές ψυχέ;

Θά τό διδάξετε ?σε?ς κ. Πρωθυπουργέ στά παιδιά σας καί σε?ες κ. ?πουργέ στά ?γγόνια σας καί θά φυλακίσετε τόν πατέρα ? τήν μάνα πού θά ?πιχειρήσουν νά ?ποτρέψουν τά παιδιά τους. Νομίζω ?τι πρέπει νά σ?ς π? ξεκάθαρα ?τι ?τοιμάζετε γιά τήν Πατρίδα μέρες σήψης καί παρακμ?ς στίς ?πο?ες πρ?τοι ?σε?ς θά βουλιάξετε.

Υ.Γ. Σκέφθηκα σάν ?πότιτλο το? παρόντος κειμένου νά ?θετα τίς λέξεις «Α?δώς ?ργε?οι» πληροφορήθηκα ?μως ?τι ?χει γίνει πρόταση πού πρόκειται νά ψηφισθε? ?πό τήν Βουλή ?τι ? λέξη «Α?δώς» θά ?παλειφθε? ?πό τό ?λληνικό λεξιλόγιο.»

Σχόλια